bankrattsforeningen.org.se 
Sviker inte sanningen

Vi kräver ansvarsfulla banker, företag, rättssamhälle och regering  
 
Till chefen för avdelningen "Bolag med statligt ägande!

Regeringskansliets brott mot regelverken

  Klara Palmberg Broryd är författare till boken: Komplexitet – Enklare navigerat, bättre hanterat: så driver du utveckling i komplexa system. Avbildad: Klara Palmberg Broryd.
  Klara Palmberg Broryd är forskaren och ledaren som rör sig ledigt mellan stadsutveckling, digitalisering, välfärdens utmaningar, kultur, hållbarhet och entreprenörskap. Hon är civilingenjör från Luleå tekniska universitet, teknologie doktor i komplexitet och affilierad forskare på House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm.

Sedan oktober 2021 är Klara Palmberg Broryd departementsråd i Näringsdepartementet och chef över avdelningen ”Bolag med statligt ägande”.

I samband med att Regeringsskiftet 2022 överfördes avdelningen för ”Bolag med statligt ägande” till Finansdepartement från Näringsdepartementet. Den av Staten ensam bildade Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) ingår i denna avdelning. Avdelningen utser styrelsen i Industrifonden och tillsätter också en egen ledamot som Statens representant med ansvar för att Industrifonden följer stiftelsens ändamål, förordning, stadgar, lagar och avtal.

1. ”System 3R-affären”

Industrifonden har i Årsredovisning 93/94 noterat ett ägande av 30 000 aktie i mitt företag System 3R utan att dess styrelse och ledning kunde förklara hur ägandet kommit till stånd. Detta ledde till att jag tog kontakt med Statens ledamot i Industrifondens styrelse, kanslirådet Lars Häggmark, och ställde frågan NÄR och HUR har Industrifonden  blivet delägare i mitt företag System 3R?
Läs komplett inlägg: Regeringskansliets brott mot regelverken

Varning!

Sverige går mot en mycket svår period där många friska företag riskerar att utsättas för manschettbrottslingarnas lagstridiga övergrepp och girighet. Detta sker  i samverkan med vänskapskorruptionens bröder, som i olika former och grad delar på stöldgodset och "framgångarna". Även privatpersoner kommer att drabbas framöver.

   Jag skall här ge ett exempel på hur illa det kan gå om man är okunnig  hur manschettbrottslingarna begår sina brottsliga gärningar och går fria från att bli anhållna och dömda.
   Erfarenheterna är hämtade från bank- och finanskrisen (1987 – 1993) där mitt företag, System 3R, kapades i samverkan med krisande banker.
   Bankerna handlade i panik för att skydda sig själva och lät sig luras och manipuleras av manschettbrottslingar och vänskapskorruptionens vapendragare och medlöpare.
   Under denna krisperiod gick ca. 60 000 företag förlorade och ca fyrahundratusen (400 000) jobb gick förlorade.
   Staten räddade de krisdrabbade bankerna men offrade bankkunderna som i första hand var företag som ofta omotiverat förlorade sina krediter. Det finns risk för en upprepning.

 Läs vidare komplett inlägg: Varning!

Bankrättsföreningen avslöjar "Manschettbrottslingar"
Exempel:
Bedrägligt beteende inom näringslivet.
Klanen Nordquist

   Det är min plikt och skyldighet, som samhällstillvänd medborgare, att varna för klanledaren och brodern i Timmermansorden, Håkan Nordquist, som en ytterst ohederlig person. Han anser sig i alla sammanhang ha rätten att stå över lagen.
   Jag erbjöd honom ett generöst delägarskap i mitt operativa dotterbolag System 3R International AB. Han nöjde sig inte med detta utan inledde hemliga förhandlingar med bankerna, vilket slutade med att jag tvingades bort från mitt livsverk efter 25 år, som grundare och ägare till System 3R-koncernen.
   Klanen Nordquist kan inte styrka att de förvärvat en enda aktie i mitt moderbolag, System 3R Holding AB, genom aktieöverlåtelseavtal. Ej heller finns det några noteringar i aktieboken för Holding (fd 3R Management AB) utan det blev det kapade dotterbolaget som förvärvade moderbolaget Holding. Klanen Nordquist kapade hela System 3R-koncernen genom fejkade avtal, protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten. Läs vidare: Kapning av System 3R-koncernen.
   Efter några år sålde klanen vidare det stulna företaget och gjorde ett klipp på ca 200 miljoner kronor. De tre klanbröderna, Henrik, Johan och Nicholas, fick dela på 50 miljoner kronor. Jag som grundare och ägare har inte erhållit en (1) krona. Avbildad: Dåvarande klanen på Visinge Gård. Numera huserar klanhövningen på Östermalm i Stockholm.
X=Avlidna
   Tre av klanens medlemmar och bröder i Timmermansorden där de gömmer sig bland likasinnade.
   Klanen Nordquist har agerat "avrättningspluton" för att med alla medel försöka tysta mig i hopp om att dölja den grova ekonomiska brottslighet som präglar hela "System 3R-affären".  
   Jag har valt att på detta sätta sända ut en varning och därmed förhindra att andra innovatörer och entreprenörer råkar ut för klanhövdingens oseriösa affärsmetoder, som saknar utrymme för empati och rättvisa. Håkan Nordquist ljuger om allt och alla för att försvara de grova brott han gjort och gör sig skyldig till.
   Nedan redovisas några avsnitt från "System 3R-affären" hämtat från den omfattande sammanfattningen:

Allt slutade med "System 3R-affären"!


Klanhövdingens bortgång

  Klanhövdingen, Håkan Nordquist, lämnade jordelivet den 28 oktober 2023. Under en lägre tid har jag på sociala medier gjort efterlysningar då han inte reglerat en faktura från 20 juni 2006 Påminnelse Nr 13.
   Efter att det kommit till min kännedom att Håkan Nordquist drabbats av en allvarlig cancer kontaktade jag honom och manade honom till att inte ge upp hoppet. Brev till Håkan Nordquist, 2023-03-16
  Tyvärr gick det inte hans väg denna gång, vilket jag beklagar då han inte fick möjlighet att göra rätt för sig enligt den överlämnade fakturan.
   Nu faller det på sönerna, Henrik och Johan, att reglera fakturan, vilket de kommer att påminnas om framöver.

Kärlek vid första ögonkastet!

    Bankdirektör Lars-Ove Håkansson med sina bristande kunskaper om banklagstiftning försökte under augusti 1993 lägga beslag på System 3R-koncernen, av någon oförklarlig anledning. Jag avvisade naturligtvis detta förslag. Vid samma tid hade en styrelseledamot inom System 3R hört talas om en svensk man boende i Belgien som sökte investeringsobjekt inför sin återkomst till Sverige. På omvägar spårades den här mannen, Håkan Nordquist, och vi hade ett första sammanträffande den 9 september 1993.
Läs komplett inlägg: Kärlek vid första ögonkastet!


Svek utan motstycke

Någon ordning och rättvisa får det vara även för företagspirater, klippare och kapitalister i allmänhet, när de ska göra affärer med oss innovatörer och entreprenörer. Vi står på samhällets sida och medverkar till välfärden. Jag har i föregående avsnitt ganska ingående redovisat hur jag blivit bemött av Håkan Nordquist och Företagskapital AB/Stiftelsen Småföretagarfonden och deras agerande för att komma över System 3R-koncernen utan ett förvärv. Allt är en stöld av grövsta varianten.
Läs komplett inlägg: Svek utan motstycke


Bluff med skenavtal

Jag tvingades konstatera att jag hade råkat ut för företagspirater, som var totalt ointresserade av att värdesätta vad jag hade skapat under 25 år. Vid ett möte med Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, VD Företagskapital AB, den 1 december 1993, framförde Håkan Nordquist att han hade ett bindande ”avtal” med bankerna. Det var ett ”avtal” rörande mitt System 3R som jag inte kände till, mycket mindre hade varit delaktig i. Vad jag då inte visste var att Håkan Nordquist tillhörde kategorin manschettbrottslingar.
Läs komplett inlägg: Bluff med skenavtal


Statlig bluffmakare

Huvudpersonen är en statlig tjänsteman (alltså en man i Statens tjänst, det vill säga i tjänst för dig och mig, samt avlönad med skattemedel) vid namn Lars Häggmark.  Häggmark var under perioden 1993 – 1998  kansliråd på dåvarande Närings- och Handelsdepartementet. Han var dessutom under verksamhetsåret 1993-1994 styrelseledamot i det som då hette Stiftelsen Industri- och Nyföretagarfonden. Det var under denna period då det påstådda ”förvärvet” av Börjes företag System 3R gjordes. Närings- och Handelsdepartementet var (liksom nu Näringsdepartementet) huvudman för det som sedan juni 1995 heter Stiftelsen Industrifonden. Avbildad: Lars Häggmark.

Läs komplett inlägg: Statliga bluffmakare


Advokaten som främjar orätt

Den 31 oktober 1994 är det ett kvarts sekel (25 år) sedan advokaten Hans Bagner uppenbarade sig som försvarare av Företagskapital AB. En av kaparna av mitt företag System 3R. Från första stund har denne Bagner visat prov på hur en advokat främjar orätt och bryter mot Advokatsamfundets "Vägledande regler om god advokatsed" där det entydigt ställs kravet i punkt 1 sista stycket att "En advokat får inte främja orätt". I klickbild: Advokat Hans Bagner.

I min tvist med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden konfronterades jag på nytt av Hans Bagner som "framgångsrikt" tillämpat sin processmetod där han kör över sina klienter och vittnen för att koka ihop sina egna bevis. Allt för att rädda klienten och skydda sitt eget skinn. Under rubriken - "Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet" - redovisas ett exempel på Bagners oseriösa och rättsvidriga processföring. Läs vidare: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet

Mail till Hans Bagner den 31 oktober 2019


Förlikning

Efter att Sparbanken visat intresse för att ingå förlikning och efter att referenten i Svea hovrätt frågat mig om inte parterna kunde förlikas började jag se ljuset i tunneln. Jag såg bilans fall hejdas. Referenten kontaktade ombuden för System 3R International AB. Kvartetten där producerade snabbt ett förslag till förlikningsavtal utan några som helst diskussioner med mig eller mina ombud, bilaga 88. Sparbankens ombud Claes Broman var en advokat av den jordnära typen som hade glimten i ögat men också en räv bakom varje öra. Hellre mötte jag denna personlighetstyp än advokaterna Hans Bagner och Olle Flygt från Vinges med sin höga svansföring. Ombudens förslag avvisade jag skriftlig via mina ombud, bilaga 89.
Läs komplett avsnitt:
Förlikning


Rusta inför kommande möte med banker och kreditgivare!

Vi går nu in i en mycket svår period där risken är stor att många innovatörer, entreprenörer och egenföretagare riskerar förlora sina företag och uppfinningar, till följd av felaktiga och oseriösa värderingar. Banker och riskkapitalister/klippare saknar ofta kunskap om ett företags totala marknadsvärde, vilket leder till att säkerheterna undervärderas. Detta kan sluta med att säkerheterna/panten tas i anspråk grundat på en felaktig värdering.

Under bank- och finanskrisen (1987 -1993) råkade jag ut för parter (klippare) som lierade sig med de krisdrabbade bankerna och träffade ett hemligt avtal med bl.a. följande villkor, citat:

”Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter – patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc – vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding AB, utan vederlag överförs till System 3R International AB.”

Inte nog  med att dessa tillgångar skulle överföras vederlagsfritt utan därtill konfiskerades den royalty som International löpande erlade till Holding.

Jag ägde moderbolaget Holding till hundra procent, som i sin tur ägde det operativa företaget International till 91%. En seriös värdering visade att det totala marknadsvärdet uppgick till 175 Mkr. I detta fall träffade de krisdrabbade bankerna ett hemligt avtal med nya ägare, som lade beslag på (kapade) det igång varande lönsamma företaget utan att kunna uppvisa några förvärvsavtal. Jag tvingades lämna mitt livsverk, System 3R, efter 25 år utan någon ersättning.

Gör en sammanfattning av vilka immateriella tillgångar som finns genom hela företagsstrukturen för att vara rustade inför kommande diskussioner med banker och riskkapitalister/klippare. I dagens högteknologiska och digitaliserade företag överstiger de immateriella tillgångarna vida de materiella tillgångarna. Enligt Näringsdepartementet kan de immateriella tillgångarna uppgå till 80% av företagets totala  marknadsvärde.
Läs vidare text till grafiskt exempel ovan. Totalt marknadsvärde

Börje Ramsbro


Håll huvudet kallt! Efter regn kommer sol.

När jag skrev vidstående debattinlägg för Dagens Industri slutet 1992 kunde jag inte föreställa mig att mitt företag System 3R skulle kapas ett år senare. Tack vare min inställning enligt inlägget tappade jag inte modet utan såg det som mitt uppdrag att söka svaret hur detta kunde ske.

Den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden är en del i svaret.

Bank- och finnanskrisen 1987 - 1993 drabbade Sverige med att 60.000 företag försattes i konkurs och 400.000 riktiga jobb gick förlorade, allt för att rädda bankerna.

Nu står inte bara Sverige utan hela världen inför en mycket svår situation där vi alla kommer att drabbas i någon form. Nu måste vi alla hjälpas åt och dela på bördorna inför en framtid som för närvarande är oförutsägbar.

Nöden är uppfinningarnas moder så något gott kan komma ut av allt det negativa. Släpp loss din fantasi och kreativitet.
Lycka till!

Börje Ramsbro


Advokaten som främjar orätt

Den 31 oktober 1994 är det ett kvarts sekel (25 år) sedan advokaten Hans Bagner uppenbarade sig som försvarare av Företagskapital AB. En av kaparna av mitt företag System 3R. Från första stund har denne Bagner visat prov på hur en advokat främjar orätt och bryter mot Advokatsamfundets "Vägledande regler om god advokatsed" där det entydigt ställs kravet i punkt 1 sista stycket att "En advokat får inte främja orätt". I klickbild: Advokat Hans Bagner.

I min tvist med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden konfronterades jag på nytt av Hans Bagner som "framgångsrikt" tillämpat sin processmetod där han kör över sina klienter och vittnen för att koka ihop sina egna bevis. Allt för att rädda klienten och skydda sitt eget skinn. Under rubriken - "Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet" - redovisas ett exempel på Bagners oseriösa och rättsvidriga processföring. Läs vidare: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet

Mail till Hans Bagner den 31 oktober 2019


Regeringen lever inte som den lär!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 juli 2019

I ett flertal inlägg har jag redovisat hela kedjan av bevisning som visar att System 3R International-koncernen tagits över till en fejkad värdering av Stiftelsen Industrifonden och företagspirater, vilka jag namngett i flera av mina ledarartiklar nedan. Trots den övertygande bevisningen som styrker grov ekonomisk brottslighet visar Regeringen ett totalt ointresse att medverka till att rättvisa skipas. De verkar redan från början ha bestämt sig för att Börje Ramsbro ska lida största möjliga skada och bestraffning. Avbildad: Regering II Löfven
Läs vidare komplett Ledare: Regeringen lever inte som den lär


Den eviga kampen mellan demokrati och diktatur
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 25 juni 2018

I sina två första böcker om Roms förvandling från demokrati till diktatur: Imperium och Konspiration. Forum förlag. Översättning av Leif Janzon- överträffar författaren och journalisten Robert Harris sig själv - det mesta han tidigare skrivit. Avbildad: Mats Lönnerblad

I den tredje boken Dictator, (Arrow books) som ännu ej finns utgiven på svenska, slutför Harris sin trilogi med mästarhand som handlar om hur romarriket, så snabbt kunde förvandlas från demokrati till diktatur.

Vad trilogin handlar om är hur advokaten och konsuln Marcus Cicero försöker försvara demokratins grundvalar och lagar, medan mäktiga krigsherrar med egna maktanspråk själva önskar styra landet enväldigt, gör allt för att motarbeta Ciceros strävanden sedan han blivit konsul och senatens ordförande..

Läs komplett ledare: Den eviga kampen mellan demokrati och diktaturLegaliserad stöld i domstol
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 1 december 2017

Politiskt legaliserad stöld innebär att någonting som är olagligt ses som lagligt genom brott i flera led. Med legaliserad stöld i domstol menas - att käranden eller svaranden  inte har fått någon "rättvis rättegång", i enlighet med EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Artikel 6). Dessa ingår sedan Sveriges inträde i EU ingår i den svenska lagstiftningen. Avbildad Mats Lönnerblad

Senast som jag har skrivit om politiskt legaliserad stöld var i en ledare för mer än 10 år sedan, den 11 juni 2007. Den gången handlade det om legaliserad stöld när svenska staten genom regeringen Carl Bildt och bankminister Bo Lundgren hjälpte till att försätta 60.000 välskötta svenska företag i konkurs, vilket resulterade i att 400.000 svenskar kastades ut i permanent arbetslöshet.

Läs vidare komplett ledare: Legaliserad stöld i domstol


Näringsdepartement avsätter 80 Mkr till Vinnova som får i uppdrag att sprida kunskap om att 80 % av ett företags marknadsvärdet omfattas av immateriella tillgångar. Vad gör genraldirektören för Vinnova? Se nedan.

Nu har vi fått nog!

"En parodi på rättegång - i statens regi"
Industrifondens ombud advokat Hans Bagner har under mer än 20 års tid ljugit, fantiserat, förfalskat, kränkt, förtalat etc. i försvaret av gärningsmännen i den s.k. "System 3R affären". Då denne advokatkårens "judas" på statens bekostnad förhindrat varje form av rättvis prövning då skall detta avslöjas och beivras. I inlägget - "En parodi på rättegång - i statens regi "- har skribenten Marie-Anne Olsson givit en bild av vad som händer i en svensk rättssal när makten talar under statens beskydd.
Läs vidare: En parodi på rättegång - i statens regi.

Avbildad: Advokat Hans Bagner MAQS Law Firm. Nu kan Du få veta allt om den globala bankkrisen.

Beställ Mats Lönnerblads 8 böcker direkt från AdLibris för 149 kronor per styck inklusive frakt och moms. Den svenska bankkrisen 1987 - 1993 är den svåraste kris som drabbat Sverige. Bankkrisen fick stora ekonomiska påföljder. Tidigare böcker försvarar bankernas och politikernas agerande under bankkrisen. Lönnerblad visar vad som faktiskt hände. Han redogör också vilka som bör ställas till ansvar för Sveriges största ekonomiska kris genom tiderna.

Bara cirka 20 år efter den "hemmagjorda" svenska bankkrisen har vi nu fått en ny global ekonomisk kris som är den värsta sedan den sedan den stora depressionen under 1930-talet. Hur kan det komma sig att ingen heller denna gång - vare sig Finansinspektionen, finansministern, riksbankschefen eller någon bankchef i Sverige - reagerade i tid ?

Banker och försäkringsbolag har redan tagit kreditförluster på 1.500 miljarder, motsvarande fyra gånger Sveriges BNP. IMF har varnat för att bankkrisen kan drabba Sverige hårdare än i andra länder på grund av bankernas stora engagemang i Baltikum och på fastighetsmarknaden.

IMF tror att slutnotan för världens storbanker kan sluta på fyra biljoner dollar.Mats Lönnerblad mot Nordea (Nordbanken)

I samband med att Nordbanken var på obestånd infriade den inte några av sina kreditlöften, vilket slutligen resulterade i att samtliga företag i Mats Lönnerblads grupp försattes i konkurs. Läs vidare komplett text Fall 2.

Sedan detta skedde har Mats Lönnerblad avsatt all sin fritid för att sprida kännedom om bank- och finanskrisen och dess orsaker och konsekvenser. Bl.a. är Mats Lönnerblad författare till böckerna:
Från Bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga

lopsedel.gif (52350 byte)
   
Yttrandefrihet gäller i Sverige!

Cirka 2 månader före huvudförhandlingen i det s.k. patentmålet lämnade Håkan Nordquist sin andra  polisanmälan mot mig. Denna gång gällde det påstått brott mot datalagen. Håkan Nordquist och stjärnadvokaten Per Eric Alvsing från advokatbyrån Vinge trodde sig ha funnit en ny väg att stoppa informationen om ”System 3R-affären”. Man kan undra om det var okunnighet eller om det var ytterligare ett försök till falsk polisanmälan för att dölja de egna brotten?
Lä vidare:
44. Yttrandefrihet gäller i Sverige


Laget som vann slaget om yttrandefrihet på Internet

laget.jpg (25931 byte)Börje Ramsbro polisanmäldes för brott mot Datalagen och dömdes av såväl tingsrätten som Svea hovrätt. Högsta domstolen frikände Börje Ramsbro. Läs vidare HD domslut
Bilden från vänster: Adv. Jan Södergren, Jur.kand. Clarence Crafoord, adv. Percy Bratt och Börje Ramsbro.

I  Ramsbrodomen slog Högsta domstolen fast att personuppgiftslagens undantag för "uteslutande journalistiska ändamål" ska omfatta alla medborgare. Inte enbart yrkesverksamma journalister vid grundlagskyddade medier. Därmed ska det stå var och en fritt att på nätet "informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten". Likaså att publicera namn och andra personuppgifter på nätet, utan att hamna i konflikt med PUL. Det gäller även "sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör".


Så upptäcker Du psykopaten i Din omgivning

 • Ytligt charmig i kontakten

 • Överdrivna förinställningar om egen betydelse och förmåga

 • Blir lätt uttråkad, behov av ständig omväxling och stimuleringring

 • Ljuger, manipulerar och bedrar

 • Brister i skuldkänslor, känner ingen ånger

 • Har svårt att förutse konsekvenserna av sitt eget handlande eller struntar i det

 • Hård och okänslig, saknar empatiskt förmåga

 • Utnyttjar andra för egen vinning

 • Aggressiv

 • Orealistiska långsiktiga planer för sitt liv

 • Impulsstyrd, oansvarig, bryter överenskommelser

 • Dålig pliktkänsla

 • Bortförklarar

 • Kan överträda lagen

Läs vidare: Komplett artikel
Läs vidare: Sant & lögner i psykopatens spår
Läs vidare: Det angår oss alla (länkad)


Fallskärm - inte fängelse

Vad hela bankkrisen egentligen handlar om är att svenska företag fick sina krediter uppsagda när det var bankerna som var skyldiga att begära sig själva i konkurs. Fransmännen drabbades också av bankkrisen under samma period som Sverige (1987-1993 ). Men den stora skillnaden mellan de bägge länderna var att inte ett enda företag i Frankrike under denna period fick sina krediter orättfärdigt uppsagda.

I Sverige fick de bankmän som gjort sig skyldiga till kriminella handlingar fallskärmar. I Frankrike sitter de i fängelse!
Av Mats Lönnerblad i den diskussion han startat under SvD/Öppen debatt/Ekonomi: Dagens kris värre än Kreugerkraschen.

XXX

prison.jpg (15990 byte)

Informera en kollega:


Tack för besöket välkommen tillbaka!

Hemsida