[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

HD gör en generös tolkning av PUL-bestämmelse
Av  Maurice Kettani -  EuropaLex - 14 juni 2001

Citat:

Högsta domstolens vida tolkning av begreppet journalistiska ändamål räddar Börje Ramsbro från fällande dom för brott mot PuL. Efter en ingående prövning av EG-rätten, Europakonventionen och grundlagarna finner HD att internetpubliceringen av nedvärderande uppgifter om bankdirektörer uteslutande varit fråga om journalistisk verksamhet. Åtalet ogillas därför.

Lex Press har tidigare uppmärksammat fallet med Börje Ramsbro, mannen bakom Bankrättsföreningen som på föreningens hemsida publicerat starkt nedvärderande omdömen om namngivna bankdirektörer under rubriken "skampåle". Mannen åtalades för brott mot 11 § datalagen (1973:289), och dömdes till dagsböter av Stockholms tingsrätt. Svea hovrätt ansåg dock i enlighet med principen om tillämpning av den lindrigaste lagen att personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) skulle tillämpas. Hovrätten ansåg att mannen genom namnpubliceringen på hemsidan utlämnat personuppgifter till utlandet i strid med 33 § PuL, och fastställde därför domen. Ramsbro överklagade domen till Högsta domstolen, som meddelade honom prövningstillstånd (se "HD prövar förhållandet mellan PUL och yttrandefriheten". Lex Press den 4 maj 2000)."

För komplett artikel hänvisat till Lex Press

Ombud för Börje Ramsbro är advokat Percy Bratt, Advokatbyrån Bratt & Femsilber AB, Stockholm.

Berörda rättsakter:
Direktiv 95/46/EC;
Artiklarna 8 och 10 Europakonventionen;
2 kap. 23 § regeringsformen;
l kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen;
l kap. 5 § Yttrandefrihetsgrundlagen;
Lagen (1964:163) om införande av brottsbalken;
Datalagen (1973:289);
Personuppgiftslagen (1998; 204)
(Högsta domstolens dom den 12 juni 2001 i mål B 293-00 Ramsbro mot Riksåklagaren)

Maurice Kettani
maurice.kettani@notabene.se

EuropaLex
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida