[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

HD prövar förhållandet mellan PUL och yttrandefriheten
Av Maurice Kettani - Lex Press - den 5 maj 2000

Citat:

"Högsta domstolen skall pröva förhållandet mellan personuppgiftslagen och Europakonventionens bestämmelser om yttrandefrihet i ett mål där en privatperson dömts till dagsböter för att ha publicerat nedvärderande personuppgifter om bankdirektörer på sin hemsida.

 Högsta domstolen har beslutat att pröva det uppmärksammade målet där en man dömdes till 30 dagsböter av Svea hovrätt för brott mot personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) för att har "hängt ut" bankfolk på sin hemsida (se "personuppgiftslagen på Internet straffbart", LexPress den 18 januari 2000). I sitt överklagande betonar mannens försvarare, advokat Percy Bratt, frågan om det problematiska förhållandet mellan PUL å ena sidan och Europakonventionens bestämmelser om yttrandefrihet å andra sidan. mannen hade genom att namnge bankfolk på sin hemsida, under rubriken "skampåle", överträtt förbudet i 33§ PUL i dåvarande lydelse mot överföra personuppgifter till tredje land och ådrog sig därmed ansvar enligt 49 § första stycket c PUL. Han hade åberopat undantagsbestämmelsen i 7 § andra stycket PUL som gäller för "sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål", men hovrätten ansåg att bestämmelsen inte var tillämplig då mannen syftat till att sprida nedvärderande personuppgifter."

För komplett artikel hänvisat till Lex Press

Ombud för mannen  (Börje Ramsbro) är advokat Percy Bratt, Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB, Stockholm.

Se vidare:
Stockholms tingsrätts dom i mål B 262-98.
Svea hovrätts dom i mål B 3625-99
Högsta domstolens beslut den 2 maj 2000 om prövningstillstånd

 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida