[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Svenska Riskkapitalföreningen -
"Klipparnas högborg"

Av Börje Ramsbro - Ledaren - 23 maj 2005

Riskkapitalisterna har inte bara "lång hävstång och låg skatt" utan de kan även agera med brister i rättvisa och ärlighet för att driva igenom sina klipp. Stadgarna för medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen lämnas åt sida när det runt hörnet hägrar ett klipp. Exempel på detta redovisas nedan.

Enligt Svenska Riskkapitalföreningens etiska regler punkt 4 gäller följande, citat:

"Varje medlem skall verka för och vidmakthålla etiska normer för verksamheten och handla rättvist och ärligt i  alla affärsangelägenheter som fordrar deras medverkan, i alla företag som medlemmar lämnar lån till eller lånar av eller investerar i och i förhållande till alla andra riskkapitalföretag."

Enligt de etiska reglerna skall medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen uppträda -"rättvist och ärligt i alla affärsangelägenheter". Grundaren och ägaren till System 3R i Vällingby, Börje Ramsbro, fick bittert erfara att medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen icke följt föreningens stadgar när de lade beslag på hans företag genom en ren stöld.

Bakgrund

September 1993 erbjöd ägaren till System 3R, Börje Ramsbro, Företagskapital AB och privatpersonen Håkan Nordquist vardera 1/3-delsägande i dotterbolaget System 3R International AB. Villkoret för de nya delägarna var att de  vardera skulle tillföra i nytt kapital 10 mkr.

De nya potentiella delägarna introducerades för marknadsbolagen System 3R USA och System 3R Japan den 22 september 1993 samt introducerades för de fackliga organisationerna inom företaget den 13 oktober 1993.

Trots att Börje Ramsbro hade sökt upp Håkan Nordquist och Företagskapital AB och erbjudet dem ett generöst delägande slutade hela affären med att Börje Ramsbro tvingades bort från sitt företag den 3 december 1993 utan en (1) kronas ersättning.

Den 3 december 1993 tvingades Börje Ramsbro under hot om konkurs att underteckna avtalshandlingar, vilka tillställdes honom via fax ca kl 16.30 utan föregående förhandlingar. Om inte avtalen undertecknades med vändande fax hade moderbolaget System 3R Holding AB försatts i s.k. klipparkonkurs måndagen den 6 december 1993.

Börje Ramsbro såg för stunden ingen annan utväg än att lämna sitt livsverk efter 25 år. Håkan Nordquist och Företagskapital AB hade lierat sig med bankerna och  bestämt sig för att lägga beslag på företaget även mot ägarens vilja och intresse.

Efter att Börje Ramsbro kommit över den värsta chocken inledde han sökandet efter svaret hur han kunde tvingas bort från företaget utan att det hade förts några förhandlingar och utan att det fanns några förvärvsavtal med ägaren.

Såväl Håkan Nordquist som Företagskapital AB påstod att de hade förvärvat företaget från bankerna. Vare sig bankerna eller någon annan hade fullmakt från ägaren att förhandla om ägandet till företagsgruppen.

Efter 10 år av intensivt sökande efter sanningen och flera rättsprocesser kan det nu konstateras att Håkan Nordquist och Företagskapital AB har icke gjort något förvärv. De "nya ägarna" kom över företaget företaget genom en ren stöld. Något förvärv från bankerna eller från ägaren har alltså icke skett. Läs vidare: Varning för tjuven

Brott mot etiska regler, vilka gäller för medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen

Företagskapital AB förvärvades slutet 1993 av Atle AB. Företagskapital AB förvaltade Småföretagarfonden, vilken ägdes av Stiftelsen Industrifonden.

Atle AB/Företagskapital AB, Stiftelsen Industrifonden och familjen Håkan Nordquist stod som slutliga ägare till de 90 000 stulna aktierna i System 3R International AB. Bokfört värde ca 22 mkr och marknadsvärde ca 175 mkr. Vid tidpunkten för stölden var Atle AB, Företagskapital AB och Stiftelsen Industrifonden medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen. Huruvida dagens etiska regler förelåg i Svenska Riskkapitalföreningen vid den aktuella tidpunkten är okänt. Det kan dock fastslås att det vid tidpunkten för stölden av System 3R har inga etiska regler respekterats.

Såväl Atle AB som Stiftelsen Industrifonden har långt senare och före att deras ägande avvecklades informerats om att de förvaltade stulna aktier i System 3R International AB. Detta utan att kompensera ägaren för den stulna egendomen.

Atle AB har förvärvats av 3i Svenska, som också har informerats om företagsstölden utan att vidtaga åtgärd. Även 3i Svenska är medlem i Svenska Riskkapitalföreningen.

De etiska reglerna, vilka gäller för medlemmar Svenska Riskkapitalföreningen är inget annat än en papperstiger. När klippet hägrar offras uppfinnare och entreprenörer, som i fallet Börje Ramsbro/System 3R där vare sig ärlighet eller rättvisa har gällt enligt punkt 4 i de etiska reglerna, se  ovan.

Frågan borde ställa: Vilka sanktioner vidtager ledningen för Svenska Riskkapitalföreningen mot medlemmar som grovt bryter mot de etiska reglerna.

Är Svenska Riskkapitalföreningen något annat än en högborg för klipparna där likasinnade hetsar varandra till nästa djärva klipp i pyramidspelet?

Vilken hänsyn tar medlemmarna i Svenska Riskkapitalföreningen till gruppen entreprenörer och uppfinnare, vilka är basen för riskkapitalmarknaden? Eller är det pyramidspelet som gäller för dagens riskkapitalister. Läs vidare: Dribblande riskkapitalister

Läs vidare:
Miljonärer på löntagarfonder

Hälaren sålde stöldgodset
Industrifonden agerande hälare

Tjuvarna bröt sitt eget avtal
Tjuvaktiga familjen
Håkan Nordquists samlade lögner
Ogenerad bedragare
Varnig för tjuven
Dribblande riskkapitalister

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida