Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Varning för företagskapare

Vad är en företagskapning
”En företagskapning sker genom att någon på falska grunder skaffar sig rätt att företräda ett företag. Syftet är att ta ut pengar från företaget eller att köpa varor via företaget”. Källa Bolagsverket.

   Huvudpersonen i den aktuella företagskapningen är Håkan Nordquist. Jag hade erbjudit honom ett generöst delägarskap i mitt företag System 3R.
   Nordquist lierade sig med en före detta byggdirektör som av någon outgrundlig anledning hade utsetts till bankdirektör och ordförande i Sparbankssfärens ”skräpbank” Sveatornet. Denne bankdirektör, Lars-Ove Håkansson, träffade ett hemligt avtal med kaparen och ytterligare en part, vilken var det då halvstatliga Företagskapital AB. De lade beslag på System 3R-koncernen för 1 kr. Marknadsvärdet vid aktuell tidpunkt har beräknats till ca 175 Mkr. 
Avbildad: Håkan Nordquist
   Lars-Ove Håkansson hade inte besökt företaget i Vällingby. Han visste ingenting om System 3R eller den bransch det verkade i. Han träffade det hemliga avtalet i blindo och lät kaparen sätta villkoren i bästa vänskapskorrumperade anda. Avbildad: Lars-Ove Håkansson
   Nedan skall jag kortfattat redovisa kapningen som slutade med att jag tvingades lämna mitt livsverk utan vare sig ersättning för mina uppfinningar eller för ägandet i System 3R-koncernen efter 25 år.

Börje Ramsbro
Grundare av och fd ägare till
System 3R-koncernen


53. Företagskaparen

  Håkan Nordquist var före sin tid när han planlade och genomförde kapningen av System 3R-koncernen årsskiftet 1993-94. Tyvärr har det tagit lång tid för mig att samla fakta och bevis för hur han lyckades med denna ”bedrift”. Avbildad: Håkan Nordquist 
   Men tiden kommer ifatt även honom och kapningen kan styrkas till punkt och pricka. Frågan är om han inser det själv? Han kan nämligen inte skilja mellan rätt och fel, sanning och lögn eller mitt och ditt. Nu är detta inget bekymmer. Han har nämligen inte varit smartare än att han har lämnat mycket tydlig bevisning efter sig som avslöjar honom som den girige företagskaparen. 
   Håkan Nordquist har fått oändliga tillfällen att bringa klarhet i "System 3R affären" men han har valt tystnaden. Detta är anledningen till den stående efterlysningen.

Bakgrund
   Jag uppsökte Håkan och inbjöd honom till ett tredjedelsägande i mitt dotterbolag System 3R International AB (International). Han och ytterligare en part, Företagskapital AB, skulle vardera tillföra 10 Mkr i nytt aktiekapital. Jag som hundraprocentig ägare till moderbolaget System 3R Holding AB (Holding) skulle reducera ägandet i International till en tredjedel. I stället för 10 Mkr skulle jag/Holding tillföra de immateriella tillgångarna vars värde vida översteg 10 Mkr. Ett seriöst marknadsvärde på dessa uppgick till åtminstone 100 Mkr och var helt avgörande för företagets existens och globala etablering.
   Jag litade på den träffade överenskommelsen om delägarskap och den låg till grund för den öppenhet jag visade Håkan Nordquist och Hans Dirtoft VD Företagskapital. De fick fritt diskutera med bankerna om den fortsatta kreditgivningen efter ägarförändringen. Jag gav också de potentiella delägarna fri tillgång till medarbetarna såväl inom den svenska verksamheten som vid de utländska marknadsbolagen. Företaget bekostade dessutom Håkans flygbiljett för sammanträffande med marknadsbolagen i Europa.
   Tyvärr var de potentiella delägarna inte mogna att bära denna form av öppenhet och förtroende. Det framgår av ett protokoll från Företagskapital att jag redan den 7 oktober 1993 var avskriven som fortsatt delägare till mitt eget företag och livsverk, bilaga 7, avsnitt 22. Jag fick ingen information om den brutna överenskommelsen, vilken förmodligen blev första steget i den planerade kapningen.
   Jag hade inte lämnat någon fullmakt till någon part att förhandla om mitt ägande. Inte heller var några panter påropade eller tagna i anspråk. 

Hemligt anbud 
   Den 8 november 1993 lämnade Håkan Nordquist och Företagskapital ett för mig hemligt anbud till Sveatornet. Det innehöll bl.a. följande villkor, bilaga 9, avsnitt 23, citat:

”H Nordqvist och Företagskapital förutsättes att tillsammans i nytt aktiekapital emittera 20 MSEK sedan det gamla aktiekapitalet har nedskrivits till 1 SEK. 

Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter - patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc - vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding, utan vederlag överförs till System 3R International.”

   Av dessa villkor framgår att mitt Holding skulle plundras på samtliga sina tillgångar, dvs 90% av aktierna i International och Holdings patent och varumärken, för en krona (1 kr). Nu skulle alltså Holdings immateriella rättigheter, min insats, vara värda noll och intet. 
   Den 10 november 1993 kallade jag till ett möte med Håkan Nordquist och Hans Dirtoft då jag misstänkte att allt inte stod rätt till. Jag möttes av det grövsta tänkbara bedrägeriet. Nu räckte inte den tidigare överenskommelsen om att jag/Holding skulle tillföra de immateriella rättigheterna, vilka skulle motsvara de 10 Mkr som de övriga två delägarna vardera skulle tillföra. Nu krävdes det att jag också skulle tillföra 10 Mkr för att via Holding kvarstå som tredjedelsägare i International. Kaparna agerade som om de redan ägde Holding.
   Det hemliga anbudet fick jag kännedom om först 3 år senare. Alltså kände jag inte till att det förhandlades med bankerna om att de immateriella rättigheterna skulle överföras vederlagsfritt till International, vilket ju inte var annat än en ren stöld och grovt bedrägeri. 
   Allt slutade med att jag tvingades underteckna ett avtal som Håkan Nordquist och Företagskapital ensidigt hade producerat i samverkan med Sveatornet och Lars-Ove Håkansson. Om jag inte undertecknade avtalet, den 3 december 1993, skulle moderbolaget System 3R Holding AB ha försatts i en utpressningskonkurs, bilaga 13, avsnitt 25. Jag tvingades lämna allt utan ersättning för mitt ägande trots företagets marknadsvärde på ca 175 Mkr.
   Jag hade inte fört några förhandlingar med vare sig bankerna eller kaparna om villkoren i det avtal som jag fick via fax fredagen den 3 december 1993 ca kl 16.30. Det var ett avtal som inte på något sätt kunde sägas vara ett köpeavtal av en global koncern som omsatte ca 285 Mkr, hade ca 285 medarbetare, egna marknadsbolag och en exportandel på ca 97 %. Tillverkningen skedde i egen fabrik av högsta teknologiska standard och långt driven digitalisering inom alla områden. Se företagspresentation från juni 1994, bilaga 27, avsnitt 34. Avtalet var helt enkelt ett skenavtal för att dölja den hemliga överenskommelsen med bankerna och den planerade kapningen, se  bilaga 12 avsnitt 25.

Hemligt avtal med bankerna
   Efter en förfrågan riktad till ledningen i Sparbanken Sverige AB om vilka avtal som hade ingåtts för ”System 3R-affärens” genomförande, svarade Sparbanken att det fanns två avtal för en slutlig uppgörelse mellan mig och banken. Jag kände endast till ett avtal. Jag begärde fram det andra avtalet, som var mellan företagets båda banker och Håkan Nordquist och Företagskapital, bilaga 12, avsnitt 25. Detta avtal fick jag ta del av först den 22 november 1994. Enligt banken var detta hemliga avtal en förutsättning för det avtal som jag tvingades underteckna med samma datum 3 december 1993, bilaga 13, avsnitt 25.
  Undanhållande av avtalet med bankerna var tydligen ett led i planen för företagskapningen och det resulterade i att kaparna tog kontrollen över moderbolaget System 3R Holding AB utan att först själva göra någon investering eller fullmakt från mig som ägaren.

Företagskapningen
   Lördagen den 4 december 1993 kallade Håkan Nordquist in företagets ekonomidirektör, mig ovetande. För honom dikterade han flera fejkade bolagsstämmo- och styrelseprotokoll och tog kontroll över Holding, se bilaga 14, avsnitt 26. Jag hade inte givit Håkan någon personlig fullmakt och han hade inte investerat en enda (1) krona i moderbolaget Holding.   
   Håkan tillsatte en ny styrelse utan min vetskap trots att jag vid tidpunkten var VD och ensam tecknade Holding, se bilaga 102.
    Den extra bolagsstämman i moderbolaget Holding som påstods ha ägt rum skulle ha hållits den 3 december 1993, bilaga 14 underbilaga 1, avsnitt 26, men den är helt påhittad av Håkan Nordquist. Jag hade definitivt inte varit närvarande och fick kännedom om protokollet först den 6 december 1993. Då förelades jag protokollet för justering. Jag var helt ovetande om kaparens planer. Det enda jag tänkte på var att förhindra fullföljandet av utpressningskonkursen, som skulle kunna ha gagnat kaparen i ett senare skede. 
   Enligt det hemliga avtalet med bankerna skulle Håkan Nordquist och Företagskapital förvärva samtliga aktier i Holding direkt från mig, se bilaga 12 punkt 3.1, avsnitt 25. Detta förvärv fullföljdes aldrig, vilket framgår av aktieboken för Holding, bilaga 60, avsnitt 43.
   Några aktieöverlåtelseavtal har aldrig träffats med mig som ensam ägare till Holding. 
   Håkan Nordquist har i olika sammanhang hävdat att jag tillsatte styrelsen i Holding och att jag utsett Hugo Lindblad till styrelsens ordförande. Allt är en lögn vilket bäst styrks av att Hugo Lindblad under ed förnekade att jag utsett honom till någon styrelsepost i Holding, bilaga 103 punkt 517.
   Under detta förhör, ca fyra år efter kapningen, framkom också att inte ens ordförande Lindblad kände till det hemliga avtalet, se bilaga 103 punkt 541 – 545. Hugo Lindblad var även ordförande i Internationals styrelse.
  Styrelsen i såväl Holding som International blev ogiltigt tillsatta av Håkan Nordquist. Han respekterade inte ens de mest elementära reglerna för sammankallande av bolagsstämma enligt aktiebolagslagen. Samtliga rättshandlingar som Håkan upprättade den 4 december 1993 och därefter innebar att vare sig styrelsen i Holding eller International var beslutsmässiga. Allt var bara ett led i den planerade kapningen.
   Den icke beslutsmässiga styrelsen i Holding beslutade att de immateriella rättigheterna skulle säljas till International. Villkoret i det hemliga avtalet var att överföringen skulle ske kostnadsfritt, och det intygas också till bankerna att det skulle ha skett, bilaga 20 punkt 3.2, avsnitt 29. Här intygas att de har överförts och inte sålts som skedde i verkligheten. 
   Köpeskillingen fastställdes till symboliska 17.5 Mkr som International skulle erlägga till Holding.
   Större delen av köpeskillingen, 15.5 Mkr, återfördes därefter i form av ett koncernbidrag för att återställa aktiekapitalet på 10 Mkr då kaparen Nordquist med bankerna hade träffat överenskommelsen att det ”gamla aktiekapitalet nedskrivs till 1 kr.” Efter denna transaktion såldes aktierna i dotterbolaget International till kaparen med flera för 3 kronor, bilaga 17, avsnitt 28. Därmed ”förvärvades” dotterbolaget International med Holdings medel. M.a.o. kaparna blev ägare till System 3R International AB genom mina/Holdings immateriella tillgångar.
   Därmed var också de ursprungliga villkoren uppfyllda för mitt fortsatta delägande i International enligt  överenskommelsen med Håkan Nordquist och Företagskapital. Min andel lämnade kaparna till Småföretagarfonden/Industrifonden för 1 kr medan jag fortfarande ägde Holding till hundra procent, se bilaga 17 avsnitt 28.
   Enligt de båda avtalen, bilaga 12 och 13, avsnitt 25, skulle Håkan Nordquist, Företagskapital AB och Stiftelsen Småföretagarfonden den 3 december 1993 förvärva 10% av aktierna i Holding som grundplåt för hela ”System 3R-affären”. Detta förvärv skulle ske direkt från mig genom aktieöverlåtelseavtal. Inte någon av dessa tre parter har som enskilda parter/personer tecknat något aktieöverlåtelseavtal med mig som hundraprocentig ägare till Holding. Ej heller hade någon person någon giltig fullmakt. Allt är en bluff och stöld, vilket bl.a. styrks av uppgifterna i Holdings aktiebok, bilaga 60, avsnitt 43.
   Håkan Nordquist har som VD för International i en tvist med Skattemyndigheten varit mycket tydlig med att jag efter den 3 december 1993 kunde byta ut styrelsen i Holding, välja andra delägare och ta utdelning, bilaga 104. Detta styrker att någon giltig ägarförändring inte kan ha skett genom avtalen den 3 december 1993. Endast Håkan Nordquist kan förklara hur han blev ägare till Holding genom kapningen.

Sammanfattning
   De ”nya avtalslösa ägarna” hade tagit kontrollen över moderbolaget System 3R Holding AB innan de tillfört en enda krona (1 kr) av eget riskkapital. Det här är inte bara en fråga om en kapning utan denna har följts upp med en stöld av Holdings samtliga tillgångar vars marknadsvärde uppgick ca 175 Mkr.
   Företagskapare Håkan Nordquist, träd fram och gör rätt för dig! Du intygade ju, falskt, att jag hade ”biträtt överenskommelsen” med bankerna att samtliga aktier i Holding skulle förvärvas direkt från mig. Du har fortfarande möjlighet att rätta till och göra ett retroaktivt och värdigt förvärv av System 3R Holding AB. se bilaga 12 Pkt 3.1 avsnitt 25 och bilaga 29 Pkt 9.1 avsnitt 20. För att friska upp minnet efter alla dessa år finns fakta under avsnitt  25. Bluff med skenavtal och 30. Bluff med skenoption som gäller avtalen från den 3 december 1993.

Börje Ramsbro                          Innovators matter more than ever

Läs vidare:
Varning för företagspirater.
Varning för mytomaner

Besökare:
 

Tack för besöket och välkommen åter!