[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Vittnesförhör med Agneta Runmarker (R) 
Sakkunnig från Datainspektionen

Huvudförhandlingar vid Svea hovrätt den 30 november 1999

Mål: B 3625-99

 

Domare:
Lars Eklycke (LE) Ordf. -hovrättslagman
Lars Hesser (LH) Referent - hovrättsråd
Hedvig Trots (HT) Domare - hovrättsaccessor

Klagande: Börje Ramsbro (BR)
Motpart: Anne-Marie Bergström (B) - kammaråklagare

Ombud för klagande:
Percy Bratt (PB) Advokat

Avskrift

Förhör med Agneta Runmarker, sakkunnig från Datainspektionen

1.          LE:      Vittnesförhör på åklagarens begäran med Agneta Runmarker och åklagaren inleder.

2.          B:      Ja du hördes ju i tingsrätten och du har avgivet ett utlåtande tidigare här i målet och du vet då att ett visst intresse tillmätes begreppet personregister.

3.          R:    Ja.

4.          B:     Enligt datalagens bestämmelser. Om jag frågar dig så här först, kan du rent allmänt sett beskriva vad som karakteriserar vad som menas med ett personregister i datalagens mening.

5.          R:    Mmmm. Ett register är ju dels vad vi klassigt betecknar som ett register man har kanske register av en samling människor och kan ange diverse uppgifter om dom. Men det är också andra anteckningar, kan i vissa fall var löpande text t.o.m. men då viktiga och det som är kärnan i ett personregister enligt datalagen det är att det skall vara frågan om någon form av informationsbehandling av de uppgifter som förekommer i registret och då skall det vara personuppgifter. Man skall kunna koppla, man skall kunna hänföra uppgifterna till någon person. Det kan antingen vara rena personuppgifter i form av namn, personummer men det kan också vara kodade förteckningar man har kanske någon lista vid sidan om, men kan indentifiera dom här personerna eller samlig uppgifter som gör att man då kan indentifiera personerna. Och om man då har en beteckning och syftet är att informationsbehandla de här personuppgifterna och det är då vi talar om ett personregister. Och när jag nämnde exemplet då att det även kan var fråga om löpande text och då kanske syftet är att sammanställa någon form av katalog eller någonting. Då är även då redan då dom löpande uppgifterna ett register. Så det handlar om att man skall kunna leta fram information, söka information om dom här personerna, då pratar vi om ett personregister i datalagens mening.

6.          B:     Mmmm. Det är då vad jag förstår ett ganska vidsträckt begrepp, kan vara i alla fall.

7.          R:     Ja det kan det vara.

8.          B:     Mmmm.

9.          R:    Men informationsbehandling, det skall vara syftet, det är liksom kärnan med det hela. Och det får man bedöma från fall till fall vad som kan betecknas som detta. Så det är inte helt lätt och bara säga att detta är ett register. Rent praktisk vad som betraktas som ett register är det enkelt men sedan har vi en gråzon, som man får bedöma praktiskt hur man kan få fram information om personer och informationsbehandla detta, då betecknas det alltså som ett register. Enligt Datainspektionens praxis och det är rätten enligt de domstolsfall som har prövats också.

10.       B:    Mmmm. Går det att spåra ett personregister enligt datalagen. Hur ser den ut?

11.       R:     Ja datalagen bygger på ett licenssystem. Alla som förde personregister skulle ha licens för detta. Anmäla sig självmant till Datainspektionen. Om det inte var några känsliga uppgifter o.s.v. så kunde de räkna med licens, men det fanns också ett tillståndssystem, vilket innebar att om man inte kunde förvänta sig att någon hade något register t.e.x. om man inte var kund eller inte hade någon särskild anknytning eller om det var fråga om känsliga uppgifter där man ansåg då att myndigheten behövde ha en kontroll över detta. Då krävdes det alltså tillstånd enligt vissa normgivna kriterier då enligt andra paragrafen. Och det var särskilt när det är fråga om brottsuppgifter, känsliga uppgifter om människor, värdeomdömen och liknande, då anser vi detta vara så pass integritetskänsligt att Datainspektionen skulle ha kontrollen över detta, meddela tillstånd och bedöma om det överhuvudtaget skulle finnas ett tillstånd om man skulle få föra det och då förena detta också med föreskrifter, som ansågs lämpliga på vad sätt man får använda uppgifterna och vilka uppgifter man får lov att använda t.ex. om personnummer fick ingå eller inte och vissa säkerhetsföreskrifter det lade man allmänhet på också då på dom tillståndsregister. Sedan har Datainspektionen också en mängd sådan här ”Diksar”, som man kallar dom (Datainspektionens författningssamlingar) där man lär känna ett fält så komma man till vilken praxis som skulle gälla och under vilka förutsättningar man generellt eller brukade ge tillstånd, vilka föreskrifter man hade och då gav man s.a.s. generella föreskrifter i form av författning och sa då i vilka fall man inte behövde ha tillstånd från inspektionen om man följde dom här föreskrifterna. Så det finns en mängd sådana också och det gäller typ kundregister och annat där det är vanligt förekommande register.

12.       B:    Mmmm. När det gäller det här målet så har det gjorts gällande då Ramsbro har fört personregister.

13.       R:    Mmm.

14.       B:    Utan att ha tillstånd för det.

15.       R:    Ja

16.       B:    Jag föreställer mig att i samband med att du skulle avge yttrande, vilket Du också gjorde då beträffande begreppet personregister under sommaren 1998, tittade Du på dom hemsidor som var aktuella, som hänförde sig till Remsbros webbplats.

17.       R:    Ja det stämmer det. Det var visserligen före min tid när det här ärendet anmäldes till åklagaren då eller lämnades över för eventuell prövning. Men den tog vi ut som den här såg ut då och då gav Datainspektionen en föreställning för mig angående då i vilken fall man bedömde att detta var fråga om personregister t.ex. på vad man kunde då finna som är betecknad som registerbegrepp. Sedan har vi den där webbplatsen då ändrats många gånger sedan dessa och vi har haft anledning titta på den i andra sammanhang också men vi koncentrerar oss väl nu då på det här och visst jag har tittat på den en hel del. Det mest utmärkande, det grövsta fall jag tyckte då var det här s.k. skampålen där just anger personer och sidor var man kan hitta ytterligare information om dom och där finns en hel del kränkande uppgifter också om dom här personerna.

18.       B:    Mmmm. Kan du säga lite mer om den här s.k. skampålen och det som gör att den skulle utgöra ett register.

19.       R:    Ja, ett register och ett tillståndspliktigt register, som man dock kanske inte hade fått något tillstånd för. Det är en mängd personer som räknas upp här och sedan finns det då information om dessa och syftet har inspektionen uppfattat som om det är just är informationsbehandling. Man skall kunna hitta information om dessa personer. Som jag minns var det angivet nummer till olika artiklar där man kunde hitta ytterligare information om dom här personerna. Och det fanns lite sammanställningar om Nordbankens styrelse tror jag och till detta kopplat ytterligare information och just en hel del nedvärderande integritetskänsliga uppgifter, integritetskränkande också och man beskyllde viss brottslighet också tror jag. Så att det den typen av uppgifter som Datainspektionen tycker är särskilt känsliga och i vanliga fall då gör en noggrann bedömning om man över huvudtaget skall få sådana här uppgifter i sitt register, om man ansöker om tillstånd. Och skall man få ha det, vilket normalt kanske mest är myndigheter så som får ha uppgifter om brottslighet och annat. Då förenar man detta i allmänhet också till olika föreskrifter hur man får hantera dom här uppgifterna.

20.       B:    Mmmm. Har du någon uppfattning om huruvida det här, det här skampåleregistret om vi uttrycker det så, är ett ADB-register?

21.       R:    Ja det förs ju på en dator och är utlagt på Internet, så att det är ett ADB-register – med ettor och nollor (skrattar), så det fungerar i datamaskiner. Ja just det ett dataregister.

22.       B:    Mmmm.

23.       R:    Allt det här ligger ju på Internet och förs via dator så att det är, ja det är ett dataregister.

24.       B:    Är det det som är det utmärkande för ett ADB-register som i det här fallet då påstås vara för handen.

25.       R:    Ja att det ligger behandlat med automatisk databehandling, ja.

26.       B:    Mmm.

27.       R:    Sedan är det så att det kan finnas även manuella uppgifter som kan kopplas till ett register, som ändå anses då innefatta eller omfattas av det här ADB-registret. Det finns något rättsfall på att även en mängd pärmar och så, om det hänförs till och kopplas till ett ADB-register så kan man även anse att även det omfattar, innefattas i det här ADB-registret det kan finnas kompletterande och manuella uppgifter också. Men i det här fallet så är det såvitt jag bara ADB-uppgifter.

28.       B:    Hur menar du att det här är, ja om man nu kallar de så hur det här registret fungerar.

29.       R:    Ehh jaaa.

30.       B:    Skampåleregistret om vi uttrycker det så.

31.       R:    Bara skampålen?

32.       B:    Ja.

33.       R:    För vi har kanske från inspektionens sida sett detta i princip som ett register. För enligt datalagen, enligt nya personuppgiftslagen så pratar man om ändamålet, ändamålet som är kärnan på allt varför man behandlar uppgifter.

34.       B:    Mmm.

35.       R:    Och i det här fallet har vi väl i princip sett att hela den här hemsidan har ett och samma ändamål och då är det i princip ett register.

36.       PB:   Förlåt vad sa du nu?

37.       R:    Att den här hemsidan har i princip ett ändamål.

38.       PB:   Jaa.

39.       R:    Och skulle då betraktas som ett enda register, från Datainspektionens synvinkel sett.

40.       B:    Mmm.

41.       R:    Sedan finns det vissa delar i det här då som är ett tydligt register, men som jag nämnde så kan det även finnas löpande text som fyller på det här registret, som kan anses innefattas i det här registret alltså det är ytterligare information som serveras. Allting måste inte presenteras i den lista s.a.s. som ett klassigt register utan det kan finnas kompletterande uppgifter i ren löpande text, som kopplas ihop med registret och det är så som jag har för mig att det här då är uppbyggt genom att man då kopplar artiklar tillsammans med namn där man alltså kan läsa mer, och då innefattas den informationen också i registret.

42.       B:    Mmm.

43.       R:    Enligt vårt senaste sätt att se det.

44.       B:    Jaa. Och när det gäller den här skampålen hur skulle den då ha fungerat?
R:    Jaah ähh. Jag tror att det var så att man kunde söka ytterligare, man kunde väl t.o.m. sätt in sökord men även bara genom att titta på pappersutskriften, så står det angivet var man kan hitt ytterligare information om dom här personerna. Det är kopplat till andra artiklar och annat om jag minns rätt.

45.       B:    Mmm

46.       R:    Här står det dessutom..

47.       LE:   Vilken sida är vi på nu?

48.       R:    Nu är vi på sidan 27 i ansökan om stämning, i förundersökningsprotokollet vid rubriken vid skampålen.

49.       LE:   Ja då är vi med.

50.       R:    Och här står ju dessutom klart och tydligt hur man skall göra för att hitta ytterligare information, man underlättar ju sökningen genom att man talar om här att tittar ni efter namnet hänvisas till antalet rubriker i vilket namnet förekommer och namnet kan sökas i aktuell rubrik med sökfunktionen ”Find” då, skriv t.ex. Erik Andersson och så får man då upp ytterligare information om Erik Andersson. Så man har byggt upp den här skampålen på ett sätt som gör att man hittar, lätt kan hitta information om dom här personerna. Och det är också detta som gör då att vi anser att syftet är just informationsbehandling. Man skall söka mer information om dom här personerna. Man har s.a.s. underlättat sökningen.

51.       B:    Mmm. Är det någonting ytterligare som du vill lägga till beträffande just det här begreppet personregister i det här sammanhanget?

52.       R:    Nej det är just den här kärnan i informationsbehandling.

53.       B:    Jaaa.

54.       R:     Att även om det är kanske inte vad man i första ögonkastet tycket det här är ett klassigt register så är tanken att man skall informationsbehandla och kan informationsbehandla det här materialet, ja då är det enligt vårt synsätt ett register, ett personregister.

55.       B:    Mmm.

56.       R:    Man kopplar personer till detta naturligtvis. Det här är en mängd namn så det är ingen tvekan om att det är personuppgifter.

57.       B:    Och om jag förstår det rätt så menar du att det är ett sådant register för vilket tillstånd skulle ha krävts..

58.       R:    Ja oja. Eftersom den här. Är det så att banken hade lagt ut ett register och deras anställda varit med på det ja då har man naturligt anknytning dom här. Men den här Föreningen Mot Nordbanken då har ingen naturlig anknytning, så tillsvida dom här personerna kan förvänta sig finnas med på en hemsida där någon bygger upp det här och kallar sig Stiftelsen Mot Nordbanken, vilket ju är väl lite en negativ prägel också då.

59.       B:    Mmmm.

60.       R:    För det menar jag är helt klart ett tillståndspliktigt register. Och så det här som är lite, som också är negativt och kränkande vid skampålen, det är dom här som skall skämmas då, som uppenbarligen då enligt Stiftelsen Mot Nordbanken gjort något fel och lagt en negativa prägel på detta. Det finns beteckningar som psykopater och lite annat kopplat till detta också och det är då tillmälen o.s.v. som naturligtvis är integritetskränkande. Och det är det som är värdeomdömmen och också sådant som gör att det då skulle vara tillståndspliktigt och extra känsligt och förenat med föreskrifter, troligen inte fått beviljat något tillstånd över huvudtaget om det hade kommit upp till bedömning om en ansökan. Vissa delar kanske man kunnat få tillstånd för men inte alla.

61.       B:    Nej.

62.       R:    Då får man presentera ett ändamål först

63.       B:    Mmm jag förstår. Om vi går över till frågan om s.k. utlandsutlämnande enligt 11§ i datalagen.

64.       R:    Mmmm.

65.       B:    Kan du säga rent allmänt vad ett sådant innebär och vad det var som krävdes.

66.       R:    Mmm. Ett utlandsutlämnade och varför man över huvudtaget har en regel om detta i datalagen och man har även regler i den nya personuppgiftslagen så är syftet med det hela att man skall värna personuppgifter som finns i register, dom skall inte få förekomma utomlands i länder där det inte finns något skydd för något personuppgiftsskydd överhuvudtaget. Och då man ju begränsat dom här reglerna till just dom stater som har anammat en konvention, idag är det då EU och Efta-stater plus konventionsstater där får föra över uppgifter fritt för här finns ett sådant skydd. Där finns integritetsskydd då behöver man inte värna uppgifterna ytterligare. Så det är alltså syftet att personuppgifter och register och även uppgifter ur register skall kunna samlas in och föras över så att man skapar register utomlands i länder där det inte finns något integritetsskydd överhuvudtaget så det är grundtanken då. Har man personuppgifter och personregister skall kringgärdas med visst integritetsskydd där vi då har datalagen som bas och i andra länder har vi motsvarande lagstiftning och dom länder som inte har någon skyddslagstiftning för sådan här personuppgifter dom skall inte heller se på dom här uppgifterna för då kan dom göra andra saker med dom som inte vi – Sverige då inte tycker är lämpliga. Det är kärnan i detta.

67.       B:    Kan du säga någonting om praxis s.a.s. i sådan här frågor. Det skulle krävas medgivande förstår jag.

68.       R:    Man skall ha sökt om medgivande från Datainspektionen, som skall göra den här prövningen då om man skall få lov att föra över personuppgifter till andra länder. Och då är det naturligtvis känsligare om det är känsliga uppgifter då är det svårare att får ett sådant här medgivande, om det är harmlösa uppgifter då är det ingen skada med att föra ut uppgifterna i princip. Det är särskilt då om man har integritetskränkande uppgifter eller annan form av känsliga uppgifter då har inspektionen varit restriktiv med att lämna sådant där medgivande, men det finns bl.a. i kommentarer i sammanfattning om, sammanställning om hur man skall se dom här fallen.

69.       B:    Mmm. Och i det här fallet kan du säga hur det ser ut s.a.s. för Datainspektionens synpunkt?

70.       R:    Ja man kan säga eftersom enligt min bedömning den här typen uppgifter med då brottsmisstanke och integritetskränkande värdeupplysningar o.s.v. vi inte ens skulle troligen ha meddelat något tillstånd, säger vi också att vi skulle naturligtvis inte ansett att dom här uppgifterna skall spridas till tredje land heller. Skulle inte fått något medgivande till den här typen av uppgifter att föra ut de.

71.       B:    Mmm

72.       R:    Det är ytterligare ett steg, först får man bedöma om man huvudtaget får ha ett sådant här register, om det behövs tillstånd och sedan i tredje fallet om kan för ut dom registerna.

73.       B:    Mmmm. Hur ser man från Datainspektionens sida på det förhållandet att dom här uppgifterna har lämnats ut via Internet?

74.       R:    Det är ju försvårande omständigheter som jag ser det i och med att det är så väldigt stor spridning på Internet. Det är inte bara så att man har skickat det, kanske e-mailat till en viss adress eller någonting, utan man har lagt ut det för hela världens dataintresserade att se på dom. Och särskilt när det är då kränkande uppgifter som förekommer så är det ju allvarligare som vi ser det.

75.       B:    Mmm.

76.       R:    När det är så stor krets som man har ingen kontroll över uppgifterna, man vet inte vilka som läser dom eller vad som händer med dom. Dom ligger allmänt tillgängliga på Internet. För vem som helst att lagra ned och behandla.

77.       B:    Har man flera sådana fall där medgivande har sökts just när det gäller (avbröts av R:)?

78.       R:    Att lägga på Internet ja, ja ohja det finns en mängd från kommuner. Man dra en parallell till, väldigt ofta är frågan om att man skall avidentifiera eller i vart fall ta bort känsliga uppgifter om man skall få göra sådant här, ofta t.o.m. ta bort personnamn om man vill lägga ut kommunalt protokoll t.ex. på Internet då skall men rensa det. Där har också kärnan ofta varit eller många beslut eller medgivande har förenats med föreskrifter om att man ska ha ett samtycke och det är lite grann i enlighet med den nya lagstiftningen som finns idag som bygger på samtycke i personuppgiftslagen. Att har man något samtyckte att lämna ut uppgifterna ja då är det grönt ju, idag helt och hållet och det var även kan man säga praxis från Datainspektionens sida att man väldigt ofta krävde informationsmedgivande i dom här fallen.

79.       B:    Mmm. Ja då har inte fler frågor

80.       LE:   Nähä. Advokat Bratt varsågod.

81.       PB:   Ja tack. Jag tänker ställa några frågor till dig, också om det här som är centralt vad som är ett personregister som förs med hjälp av ADB, då enligt första paragrafen datalagen. Jag tänkte börja med och be dig titta på du hade förundersökningsprotokoll framför dig.

82.       R:    Ja.

83.       PB:   Sida 19 så har du en upprepning av dom som sitter i styrelsen här i Stiftelsen Mot Nordbanken Mats Lönnerblad, Ingvar Axelsson och Börje Ramsbro

84.       R:    Mmmm.

85.       PB:   Och det är utlagt på Internet, är det ett personregister som för med hjälp av ADB?

86.       R:    Ja.

87.       PB:   Och jag skall ta ytterligare ett exempel här som vi hade i tingsrätten, jag tror att åklagaren har det. Det är ingivet i målet. Vi var inne på Riksdagens hemsida en dag och tittade då på vad som fanns där.

88.       R:    Är det samma sida som i tingsrätten?

89.       RB:  Det är samma sida och en punkt som vi tittat på här. Det finns i höger kolumnen här onsdagen 17 mars, så står det här längst ner ”Inputcentrum politikerkefé med Rolf Käneryd, Åke Sandström och Sofia Jonsson. Vad är din uppfattning om det? Det är också utlagt på Internet. Är det ett personregister som är fört med hjälp av ADB?

90.       R:    Det kan det vara ja. När man skall bedöma om det är ett personregister eller inte eller ADB behandlat eller inte behöver jag kanske inte gå in på. Men om det är ett personregister eller inte så får man ju som jag sa förut får man titta på vad är ändamålet, vad är syftet med detta och dessutom får man titta på eftersom kravet är informationsbehandling va. Får man se hur länge ligger dom här uppgifterna här, ligger dom bara helt kort för att köras ut en sådan här lista i en datamaskin alltså om man skall bara ha ut en text, ja då är det normalt inte informationsbehandling. Det här ligger ute på Internet och troligen under en viss tid, så då är det mycket som tyder på att det är ett personregister. Man kan ladda ned detta och sammanställa det själv. Så att det är mycket som talar för det. Men det är hela tiden gränsdragningsfall alltså vad är syftet, hur länge skall man använda dom, är det tänkt att informationsbehandla dom här uppgifterna, dom här frågorna måste man ställa.

91.       PB:   När det gäller informationsbehandling, då säger du att detta är ADB Automatisk informationsbehandling. Förstod jag det rätt, är det den omständigheten att man med hjälp av en dator PC har fört upp det här på en hemsida på Internet. Är det där den automatiska databehandlingen ligger?

92.       R:    En dator inblandad.

93.       PB:   En dator inblandad det är det som krävs.

94.       R:    Ja

95.       PB:   Om jag säger att jag då, vi har hört här idag Ramsbros genomgång av vad som tekniskt sett menas med ADB och ett ADB-register som är fört på det sättet att det medger sortering, analys, samkörning, strukturering o.s.v. då måste det vara måste det vara enligt hans uppgift, uppgifter som är tekniskt sett så strukturerade att varje fält, varje enskild uppgift är tekniskt identifierbar så att dom här kan samköras, analyseras, sorteras. Är det någonting som man kör med en sådan här uppgifter som finns på det vi har tittat på nu?

96.       R:    Om man enligt Ramsbros uppgifter kan tekniskt samköra det (avbryts av PB)

97.       PB:   Om man kan ta en sådan sammanställning som att det finns tre stycken här som är med i en styrelse eller som exempelvis kan gör och kan använda det på det sättet att man kan samkör det med andra ADB-förda register att man kan sortera ut vissa uppgifter o.s.v. Är det möjligt med de här?

98.       R:    Ja det är väl möjligt att koppla det här till dom namn till andra register. Det måste vara möjligt. Men det är inte min definition om vad som är register som ni (avbryts av PB:)

99.       PB:   Spelar det ingen huruvida man har en strukturering på det sättet där man har möjlighet att såsom stora ADB-förda register hos myndigheter och företag är uppbyggda rent tekniskt att dom är identifierbara poster som är möjlig att samköra, strukturera ut vilka är födda i Visby som vi har tittat på

100.    R:    Nej det är inte nödvändigt.

101.    PB:   Det spelar ingen roll?

102.    R:     Nej det är inte nödvändigt att det är på det viset.

103.    PB:   Utan att automatisk databehandling det är då enligt er uppfattning dels att det är en dator inblandad?

104.    R:    Ja varför jag svarar så, är mycket att i samband med den nya personuppgiftslagen när man gick in på förarbetet om vad som skulle omfattas där, där det är även manuell behandling. Dom första reglerna var utsatta till att vara helt eller delvis automatiserad som man använder. Då gick man just in på och tar upp vad som är ADB-behandling och då menar man att det är när det är ettor och nollor inblandade. Alltså att det är ADB, det är inte analogt utan digital. Och det är det som är ADB. Nu är jag inte tekniker så jag mest sett det här med personregister ADB ur juridisk synvinkel. Men det måste vara en dator inblandad annars är det inte ADB-behandling. Men som jag nämnde tidigare så måste inte allting vara en sökfunktion och allting ihop med själva ADB-registret, det kan finnas manuella uppgifter sidan av som kan kopplas ihop med dom här ADB-uppgifterna också.

105.    PB:   Jag vill bara få fram vad som är din uppfattning. Nu kan vi konstatera att ADB var ju ett begrepp som fanns långt före Internet som funktion.

106.    R:    Ja oja.

107.    PB:   Och med automatiserad databehandling har man oftast menat en serie systematiska operationer på en befintlig mängd data. Men det vill jag inte ta någon diskussion om jag vill bara konstatera vad du säger, är en dator inblandad då är det ettor och nollor och då är det automatisk databehandling. Krångligare än så är det inte enligt dig.

108.    R:    Nej det har man hört att det inte är. Men sen är det inte det samma som att det är ett ADB-register eller så.

109.    RB:  När du talar om dom här olika uppgifter du var inne på att det finns uppgifter här som är kränkande, som innebär och det är alldeles klart så att det finns uppgifter som innebär anklagelser som är kränkande o.s.v. Men om vi talar om dom uppgifter dom bestämmelser som åberopas här 4§ datalagen som handlar om uppgifter om brott eller misstankar om brott o.s.v. sådana känsliga uppgifter och sedan så 6§ andra stycket så är det frågan om andra uppgifter av värderande typ- mjukdata som man talar om. Hur skall sådan uppgifter för att det skall vara frågan om ett register, hur skall dom vara beskaffade skall dom vara klassificerade på något speciellt sätt?

110.    R:    Nej det är dess lydelse bara, ett omdöme, en värdering normalt lägger vi i dom beteckningarna. Fakta uppgifter och värdeomdömen.

111.    PB:   Så om man i en sådan här förteckning hänvisar till textställe där det står om en person. Herr Johansson var en riktig skurk så när han gick in och träffade det här avtalet så förteg han allting för den andra och vilseledde honom. Och på ett annat ställe står det någonting annat. Den här personen har begått sexuella trakasserier o.s.v. krävs det inte att det finns någon genomgående informationsaspekt att man har alla personer som kategoriseras enligt mjukdata som presumtiva alkoholmissbrukare, arbetsobenägen o.s.v. Kan det bara vara en osorterad samling av värdeomdömen och anklagelser.

112.    R:    Så länge det kan hänföras till en viss person, det är det som är kärnan och vi kan hänföra den här uppgiften till en viss person.

113.    PB:   Men det krävs inte att man s.a.s. i det här registret enligt din uppfattning då, skall kunna ta fram att man har strukturerat, tagit fram alla som hänför sig till viss kategori en viss värdering.

114.    R:    Nej nej inte alls utan att man kan koppla då ett visst personnamn till en sådan här värdeomdöme eller misstanke om brott. Att vi kan koppla ihop det med namnet.

115.    PB:   Ja. Det kan du i och för sig i en löpande text.

116.    R:    Ja om den då är uppbyggd på ett sådant sätt att det är tänkt att fylla på personregistret.

117.    PG: Om du kallar det för ett personregister då.

118.    R: Om vi skall söka information om den här personen. Om det är uppställt på ett sådant sätt. Antingen om du har rent löpande text om vi pratar det där det står att Andersson är skurk o.s.v. då kommer vi in på dom här bedömningarna, kan man beteckna (bandvändning)

119.    LE:   Om du tar om svaret från början.

120.    R:    Ja vi skall. En ren löpande text där det står då uppgifter om t.ex. missbruk av en art om viss person, då kommer man tillbaks till dom här bedömningarna, är det ett personregister? Vad är syftet med det? Hur länge finns dom här uppgifterna här? Är dom tänkta att informationsbehandla? Man kan söka uppgifter om det, sammanställa uppgifter på något sätt. I det här fallet har det varit fråga om att man har namn och sen har man då kopplat artiklar och andra uppgifter till dom här personerna och då menar jag, artiklarna behöver i och för sig inte vara strukturerade utan med hjälp av personnamnet här där du har kopplat en viss artikelnummer så kan du då återfinna information om t.ex. att någon skulle vara en skurk då eller. Och det menar jag räcker för att du skall få in dom här uppgifterna under personregistret. Du behöver inte klassificera en mängd alkolister eller något annat då.

121.    PB:   Du säger att. Ursäkta att jag ställer dig inför frågan för det här är kärnpunkten. Du säger då att hela den här hemsidan med hänsyn till skampålen och att man hade den här siffermarkerade hyperlänkarna att blir s.a.s. ett register, hela framställningen var det så?

122.    R:    Enligt Datainspektionens uppfattning är det mycket som tyder på att hela den här hemsidan då skulle vara ett enda register. Om vi nu talar om skampålen?

123.    PB:   Jaa, vad var det nu du svarade på åklagarens frågor, det var att allt det här både förteckningen och dom texter som hemsidan hänvisar till var ett enda stort register, det var så?

124.    R:    Det är mycket som talar för detta. Det är alltså en bedömningsfråga som jag försöker redogöra för. Ja.

125.    PB:   Och då kommer min följdfråga är det då också rätt uppfattat att det finns inget krav på dom uppgifter, värdeomdömen o.s.v. som vi talar om på något sätt skall vara sorterade eller klassificerade?

126.    R:    Nej, utan det viktiga är att man kan hänföra dom här uppgifterna till en viss person det är det som gör att dom kopplas till s.a.s. personregistret.

127.    PB:   Och då blir min nästa fråga här blir då, om dom register, ADB-förda register som finns hos myndigheter som finns hos företag t.ex. när det gäller sådana register som man talar om i 4 § datalagen så säger man enligt den här undantagsbestämmelsen så har t.ex. rikspolisstyrelsen fått tillstånd att föra att s.k. förundersökningsregister det är ett exempel som nämns i kommentaren. Är den typen av ADB-förda register, är dom enligt din uppfattning sorterade och klassificerade på ett speciellt sätt eller förekommer det bara att den är en skurk, att den super, o.s.v. finns det då s.a.s. genomgående informationsaspekter i dom registerna?

128.    R:    Jag vet inte exakt hur dom registerna ser ut. Normalt är ju den typen av mycket känsliga register är ju specialförfattningar, registerförfattningar som talar om vad man får lov att ange i sådan här register.

129.    PB:   Men skulle men inom polis, inom sjukvård o.s.v. överhuvudtaget kunna använda sådana register för informationsbehandling om inte uppgifterna var sorterade och klassificerade på ett visst sätt, både tekniskt och rent sakligt sätt?

130.    R:    Jag vet inte om jag förstår dig riktigt rätt? Men äh…(kan inte svara)

131.    PB:   Måste det inte stå för att få fram hur många personer är idag delgivna missanke för narkotikabrott, hur många är dömda för sexualbrott, hur många av dom här personerna har inom sjukvården bedömts var alkoholmissbrukare. Man måste kunna ta fram enligt speciella sorterade och klassificerade informationsaspekter.

132.    R:    Ja ofta är det ju så.

133.    PB:   Ja.

134.    R:    Och det är ju då när vi hamnar på dom här och så är de klassiska registerna uppbyggda, men vi har också den här (avbröts av PB)

135.    PB:   Det här är inget klassigt register då?

136.    R:    Delar av det anser jag vara ett klassigt register som den här skampålen. Men om vi pratar om hela den här webbplatsen, så är inte alltihop ett klassigt register i och med att det är mycket artiklar och mycket annat. Då får man försöka göra den här bedömningen. Är det ett och samma ändamål för hela den här webbsidan. Den har legat ute väldigt länge vilket vi då kan tal för att det skulle vara ett enda register för just informationsbehandling. Eller tar man, skriver man en sida och vill att bara människor skall läsa och ta bort det dagen efter och då är det inte lika mycket som talar för att detta skulle vara informationsbehandling, så det är bedömning man får göra i varje fall.

137.    PB:   Du har sagt här flera gångar, att som du bedömde det från Datainspektionens sida, så var ett och samma ändamål för den här webbplatsen så att det är den betydelsen för eran bedömning och vad är det ändamålet enligt din uppfattning?

138.    R:    Vi kan inte säga att det är så eftersom det inte är vi som lagt ut det och man inte har begärt att vi skall specificera ändamålet. Jag säger att mycket talar för, mycket tyder på när man ser den här sidan att det är ett och samma ändamål. Man vill föra fram sina åsikter, man anser att man har blivit misskrediterad och namnet är ju då Stiftelsen Mot Nordbanken. Man vill lägga fram sin sak om hur man har blivit illa behandlad av banker och etablissemanget. Det överskuggar det mesta som finns på den här sidan.

139.    PB:   Man lägga fram sin sak och man vill diskutera är det ett vanligt syfte med register?

140.    R:    Nej. Inte att enbart diskutera, nej.

141.    PB:   Då har jag inga fler frågor.

142.    LE:   Fler frågor från åklagaren?

143.    B:    Nej.

144.    LE:   Då är förhöret avslutat.

145.    BR:  Jag skulle gärna vilja. Paragraf 1, som är ju hela kärnan i den där datalagen. Där står det automatisk databehandling, personuppgifter som kan hänföras. Då menar jag hänföras automatiskt inte att jag skall använda huvudet och söka. Och det är så att hela den springande punkten är att vi har inte någon automatisk möjlighet att söka informationen eller samköra utan det här bara en hänvisning var jag kan gå in och leta efter informationen. När det står automatisk databehandling, är det automatisk databehandling när jag måste manuellt gå in och leta? Det är min fråga? Kan man se någon automatiska databehandlingen?

146.    R:    Enligt min uppfattning så är det inte så att allting måste vara automatiskt, om man läser i kommentaren till datalagen och i förarbeten. Så är kärnan att man kan hänföra någonting till. Det betyder inte att allting måste vara ADB. Du kan hitta uppgiften inom det här registret. Och sedan har men dessutom i det här fallet hjälp till att hitta genom att tal om var man återfinna informationen, man har ju ställt upp den på ett sådan sätt. Och där kan man då hitta löpande text, som kan kopplas till en viss person, och då menar jag enligt den praxis finns att den här textmassan, som ju då är i löpande text, den kopplas till registret och blir en del av registret.

147.    BR:  Den sorterar inte på något sätt. Det som du  själv sa, det är inget vanligt register det här. (d.v.s. Bankrättsföreningens hemsida)

148.    R:    Nej inte de flesta delarna.

149.    LE:   Vi har fått klart för oss hur du ser på det och Börje Ramsbro ser det på på ett annat sätt.

150.    R:    Ja.

151.    LE:   Då tackar vi så mycket.Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida