[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Domstolar sviker EU-rätt
Av Mats Lönnerblad - Svenska Dagbladet- 31 jan. 2000

Svenska Dagbladets principiella invändning mot PUL (den nya personuppgiftslagen) kommer till uttryck i SvDs inlägg till Datainspektionens generaldirektör Ulf Widebäck på Svenska Dagbladets ledarsida den 21/1. Inlägget utgör en berättigad fråga till Datainspektionen.
- Frågan som framförs av SvD är varför publicering på Internet omgärdas av mer restriktiva regler än annan publicering. Fortfarande har inte Ulf Widebäck svarat ordentligt på denna fråga.
- Eftersom Widebäck uppenbarligen inte kan svara, skall jag försöka besvara frågan i hans ställe.
- En avvägning måste alltid göras mellan åsikts- och yttrandefrihetsintresset och det motstående intresset i det enskilda fallet. Om Widebäck och den svenska lagstiftningen från början tänkt på detta, när PUL-lagen skrevs, hade det blivit mindre strul.
- Men när lagen nu tillämpas, behöver bara domstolen följa Europakonventionen och europeisk praxis, så behöver aldrig rådande konfliktsituation kring PUL-lagen bestå.
- Av särskilt intresse vid en tillämpning av Europakonventionen är förstås det första PUL-målet svensk domstol som avser åtalet mot Börje Ramsbro/Bankrättsföreningen. Börje Ramsbro har blivit fälld såväl i Stockholms tingsrätt som Svea hovrätt.
- Sett ur ett europeiskt perspektiv borde Börje Ramsbro i stället blivit frikänd, eftersom europarätten aldrig tillämpades i detta sammanhang.
- I målet "Castells mot Spanien" framgår detta tydligt. Castells hade av de inhemska domstolarna dömts för att ha riktat allvarliga anklagelser mot den spanska regeringen för delaktighet i mord och våldsdåd.
- Enligt Europadomstolen så är det tillåtet att ingripa mot kränkande uttalanden som är grundlösa och framställda i ond tro.
- Det hade emellertid inte i det inhemska rättsliga förfarandet varit möjligt för honom att förebringa sanningsbevisning och visa att han hade rätt. Bestraffningen stod därför i strid med artikel 10 i Europakonventionen som stadgar att envar skall äga rätt till yttrandefrihet.
- Den Europeiska konventionen om yttrandefrihet är överordnad den svenska lagstiftningen.
Den innefattar både åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan ingripande från offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser.
- Den svenska PUL-lagstiftningen står således i strid med Europakonventionen, som fortfarande inte tillämpas av svenska domstolar.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida