[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Strul med PUL
Av Svd Ledarsidan - Svenska Dagbladet- 19 jan. 2000

Personuppgiftslagen, PUL, har omgivits av strul alltsedan den först såg dagens ljus. Lagen, som bygger på ett EU-direktiv om att förhindra att den personliga integriteten kränks i behandlingen av personuppgifter, trädde i kraft hösten 1998. Den var så illa genomtänkt att ändringar snabbt blev nödvändiga.

Senaste versionen började gälla i januari. Tidigare förbjöds all Internetpublicering av personuppgifter, såvitt inte personen i fråga lämnat medgivande. I praktiken hade datainspektionen aldrig resurser nog att följa upp uppenbart harmlösa överträdelser, och nu gör lagstiftningen undantag för dessa.

Datainspektionens senaste tilltag visar dock att PUL fortfarande lämnar utrymme för märkliga tolkningar. Myndigheten driver ett pilotfall som handlar om publicering av firmanamn.

Bakgrunden är en anmälan mot en hemsida med en förteckning över pälsdjursföretag. Militanta djurrättsaktivister använder sig ofta av sådana listor för att tipsa anhängare om var de kan slå till Sabotage mot pälsdjursfarmare är naturligtvis rent kriminella aktiviteter, som skall beivras och bestraffas i vanlig ordning. Men nu gäller det rätten att publicera företagsnamn på Internet.

Datainspektionen anser att uppgifter om enskild firma skall omfattas av PUL eftersom en enskild firma alltid är förknippad med en person. Så här lyder nämligen definitionen av vad som utgör personuppgifter:

"All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet".

Betyder inte det att lagen kan komma att omfatta även andra företag? Jo. Generaldirektören Ulf Widebäck säger i en kommentar att även "ett stort och multinationellt företag kan ju indirekt sammankopplas med en särskild person och ägare". Får man kritisera ett multinationellt företag på nätet? Ja, om det görs "uteslutande för journalistiska ändamål". Vem avgör det?

Orimligheterna kvarstår med andra ord efter ändringarna i lagen. Det är inte förvånande. Själva utgångspunkterna är orimliga. Varför skall inte samma lagar och regler gälla för Internet som för resten av samhället? Yttrandefrihet är utgångspunkten, och sedeln finns det undantag för exempelvis förtal och ärekränkning.

Att någons namn eller företag nämns är inte kränkande, inte ens om det sker i mindre smickrande sammanhang, oavsett om det sker på nätet, i etern eller på papper. Internet är ett andningshål för alternativa medier och fristående granskning. Täpp inte till det.

Svd Ledaren

Copyright


Svenska Dagbaldet den 21 januari 2000

BREV TILL LEDARSIDAN/YTTRANDEFRIHET

Andraledaren i onsdagens SvD, Strul med Pul, innehåller en del uppgifter som gäller Datainspektionen och mig som chef för inspektionen, vilka är något förvanskade och tagna ur sitt sammanhang.

Det som i ledaren kallas Datainspektionens senaste tilltag består i att Datainspektionen i september förra året till Rikskriminalens IT-brottsrotel för kännedom och eventuell åtgärd anmälde att det på föreningen (?) Eliminera Pälsindustrins webbplats fanns en förteckning över svenska pälsdjursuppfödare och att detta inte torde vara förenligt med datalagstiftningen.

SvD siktar i sin andraledare in sig på frågan om vad som är personuppgift och särskilt om uppgift avseende firmanamn i olika företag (t ex enskild firma och aktiebolag) utgör personuppgift och därför faller under personuppgiftslagens tillämpningsområde. Vad jag i den ursprungliga intervjun har anfört i denna fråga är att - enligt definitionen i personuppgiftslagen - personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som är i livet.

Firmanamn
Vidare har jag sagt att man av själva lagtexten inte direkt kan utläsa vilka firmanamn som kan utgöra personuppgifter. Men att det av lagens förarbeten klart framgår att endast uppgifter om enskild firma omfattas av lagen, eftersom innehavare av sådan firma alltid är en enda fysisk person. Detta är också Datainspektionens uppfattning.

Nämnandet av ett aktiebolag - även om det i firmanamnet ingår ett personnamn - medför inte att det är fråga om personuppgift enligt personuppgiftslagen.

Frågan om namnet på ett stort aktiebolag kunde föra tanken till en särskild person som ägare diskuterades i intervjun i anslutning till hur i man i italiensk lag ser på denna fråga och är på intet sätt något uttryck för hur svensk lag skall tolkas.

Ulf Widebäck
generaldirektör, datainspektionen

 


SvD svarar:

Mot bakgrund av generaldirektör Widebäcks tidigare uttalanden är det utmärkt att han nu så tydligt anger att aktiebolag inte kan komma att omfattas av PUL.

Svaret får väl också tolkas som att varken generaldirektör eller datainspektion har någon ambition att verka för en förändring i den riktningen.

Men personuppgiftslagens definition av vad som utgör personuppgifter är ändå orimligt vid.

Svenska Dagbladets principiella invändning kvarstår: Varför skall publicering på Internet omgärdas av mer restriktiva regler än annan publicering?

 

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida