[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbanken förtalar sina kunder
Av Mats Lönnerblad - 17 september 2000

För de som tagit del av någon av bankernas olagliga register, som Dagens Nyheter tidigare skrivit om, vet att bankerna använt sig av dessa register både i syfte att svartlista personer som man av någon anledning inte vill samarbeta med, eller också i syfte att misskreditera företag och privatpersoner. Syftet med dessa register är också att lättare kunna vinna processer i domstol, samt hindra andra banker att ta emot kunder, som man själv vill bli av med och där man själv vill tillgodogöra sig kundernas tillgångar.

För att läsaren skall förstå hur Nordbankens register är uppbyggt vill jag ge några smakprov  på personregistrets innehåll, utan att nämna de verkliga
namnen och personnumren, men väl de omdömen, som finns noterande i registret som omfattar cirka 350 sidor.

Exempel 1
Pelle Skojare. Personnummer. Olämplig ! Ek. brott. Byggmästare. Många k.k. bolag. Varit Föremål för polisutredning ett antal gånger. Ej straffad. Synnerligen olämplig. Föremål för utredning angående ekobrott 1990, 1991. Lämnade landet.

Exempel 2
Gunnar Gråson. Personnummer. Gråsonsmänniska. Övertog 1991 röstmajoriteten i BK-Kraft AB med banktanken att tvinga bolaget att förvärva Kassakistan AB. Priset var orimligt högt och när drygt hälften av 50 mkr betalats ut stoppades affären, men kort därefter gick Härvan AB i k.k.

Exempel 3
Niklas Krismakare. Personnummer. Olämplig. Mannen som på sätt och vis utlöste finanskrisen 1990 genom sitt engagemang i Nyckel-hålet genom utköpet från börsen av Slottet. Får finna sig i att sitta i karantän.

Exempel 4
Nisse Lagtolkare. Olämplig. Gangsteradvokat i stort format.

Nordbankens register är uppbyggt i  strikt bokstavsordning. Så står t. ex. Holmkvist och Holmquist var för sig. Även namn  som Ohlsson och Olsson, följer samma princip.

Registret är upplagt efter fullständigt namn enligt folkbokföringsregistret vars tilltalsnamn kan avvika. Det är mot bakgrund av detta särskilt viktigt att man vid namn som Andersson, Eriksson och Nilsson också  jämför mot personnummer.

De personer som återfinns i registren är allt från advokater och jurister ( som processar mot bankerna ) till f d bankdirektörer och bankernas kunder. De omdömen som riktas mot både företag och personer är både kränkande och utgör underlag för förtalsprocesser.

Såväl Bankrättsföreningen ( som jag företräder i min egenskap av ordförande ) som  allmänheten som tagit del av något av dessa register har blivit mycket upprörda av innehållet.  Även de få journalister som har tagit del av innehållet i något av dessa register, har reagerat starkt på såväl språkbruket i registren, som själva innehållet.

I jämförelse med Nordbankens förtalsregister framstår t o m IB-registret som tidigare avslöjades av DN- journalisten Peter Bratt och författaren Jan Guillou som oskyldiga dokument, som bara registrerar politiskt engagemang och tillhörighet, men som inte anklagar personerna i IB-registret för några brott, som de bevisligen aldrig har begått !

Bankerna själva har även försökt få domstolen att godkänna dessa register, men så sent som i oktober i fjol sade även Regeringsrätten nej till upprättandet av dessa register, som använts av bankerna ända sedan 1987, och som fortfarande används !

I registren blandas friskt mellan dömda mördare och banditer med helt oskyldiga människor, som aldrig begått några brott. Genom denna sammanblandning blir registreringen trovärdig. De utvalda domare och åklagare och poliser  som tagit del av registren, påverkas givetvis också i sin yrkesutövning.

Själv anser jag att Nordbankens eget register, som upprättats tillsammans med den juridiska avdelningen och den centrala kreditavdelningen, är det mest avslöjande för hur bankerna arbetar, när det gäller själva upprättandet av registren. Nordbanken skyller helt enkelt hela bankkrisen ( 1987 - 1993 ) på sina kunder.

Personer eller företag som av någon anledning befinner sig i konflikt med banken "svartlistas" och knyts ihop med kända ekonomiska brottslingar, även om inga affärer avslutats eller ägt rum överhuvudtaget.

Ibland svartlistas hela familjer som haft stora affärer med banken men som fått sina krediter uppsagda under den svenska finanskrisen ( 1987 - 1993 ) Innehållet i registret är av sådan art att det är lätt att spåra upphovsmännen som lämnat ifrån sig upplysningarna. Genom uppgifterna är det också lätt att skriftligen bevisa vem som kunnat föra uppgifterna vidare.

Nordbankens register är förrädiskt eftersom det inte bara direkt utpekar personer som brottslingar som aldrig blivit dömda för något brott. Registret utpekar också "brottslingarnas samarbetspartners" som därmed också framstår i en brottslig dager. Från detta register är det lätt att spåra upp vilka som är uppgiftslämnare och därmed gjort sig skyldiga till brott mot banksekretessen eftersom det i vissa fall finns brev som visar  vilka inom Nordbanken som bankkunderna korresponderat med i olika ärenden.

Nordbanken register som också är ett riktigt dataregister, utgör den allra grövsta formen av förtal. Den strider också mot såväl personuppgiftslagen som  datalagen. Registret är upprättat i bokstavsordning med födelsenummer, namn   och bolagsnamn.

Personer och bolag som finns med i registret får heller ingen riktig prövning i domstol eftersom utvalda domare utgår från registret i bedömningen av ärendena och i regel prövas aldrig grunderna i dessa mål på ett korrekt sätt. Det händer till och med att lagmannen vid en av våra tingsrätter, med utgångspunkt från Nordbankens register lottar om mål till andra avdelningar efter kontakt med Nordbanken och Nordbankens advokater, vilket naturligtvis är helt absurt.

Vid prövningen i domstol av Bankrättsföreningens innehållsförteckning (den s.k. "skampålen" ) uppfattade såväl tingsrätt som hovrätt denna innehållsförteckning som register, trots att det inte är något register. Ärendet ligger nu hos Högsta domstolen som nyligen fattat beslut om prövningstillstånd. Någon prövning av sanningshalten av det som står på Bankrättsföreningens hemsida har således aldrig skett !

Medan Bankrättsföreningens innehållsförteckning aldrig kan uppfattas som något register har alla jurister som redan granskat Nordbankens register kunnat konstatera att registret både till form och innehåll måste betecknas som både olagligt och allvarligt kränkande.

Nordbankens olagliga register har ännu inte nått fram till domstol.  Trots polisanmälan och vidarebefordran till åklagaren, har fortfarande ingenting gjorts, för att utreda omständigheterna kring Nordbankens register.

Den fråga jag därför vill rikta till åklagarmyndigheten är hur lång tid ni tänker ta på er för att utreda frågan ordentligt ? Och när ställs ledningen i Nordbanken inför rätta, för att svara på det grövsta förtal som en enskild bank någonsin riktat mot företag och privatpersoner ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida