Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Fullständig förvirring om "förvärv" av aktier i System 3R
Av Marie-Anne Olsson  - 22 november 2012

Som jag tidigare har beskrivit, och uttryckt min åsikt om, är det otroligt svårt att verkligen förstå att sådana bedrägerier, som Börje Ramsbro har varit utsatt för, kan förekomma.

Om det inte vore så allvarligt, skulle det ju nästan vara komiskt. Det skulle kunna vara underlag till en spännande roman. Men nu råkar det vara verklighet och i verkligheten har Håkan Nordquist, som spindeln i detta nät, ännu inte fått stå till svars för de brott han har begått, inte än trots att det har gått nära tjugo år.

Man kan undra hur många fler han har lurat? Nedan följer ett smakprov på hans talanger.

För att vara på den säkra sidan och kunna gardera sig för olika tillfällen som skulle dyka upp, och för att kunna leverera det ”bästa svaret” i olika situationer, med olika personer och organisationer, så har Håkan N uppfunnit många olika alternativa sätt, som skulle visa hur ”förvärvet” av aktierna i System 3R hade gått till. Här kommer ett antal i mycket förkortad form. Avbildad: Håkan Nordquist

Alternativ 1:

Enligt ett styrelseprotokoll från System 3R Holding AB den 28 januari 1994 togs följande beslut:

...beslutades att försälja de av bolaget återstående ägda aktierna i dotterbolaget System 3R International AB enligt följande:

Till

Företagskapital AB 25 000 st
Småföretagarfonden 30 000 st
Håkan Nordquist med familj genom helägt bolag 35 000 st
Summa: 90 000 st

"De återstående ägda aktierna i dotterbolaget.." var 91 %. Här är alltså inte någon bank inblandad. Inte heller Börje var inblandad trots att System 3R Holding AB var hans hundraprocentigt ägda bolag.

Alternativ 2:

Men den 11 maj 2001, i ett brev från Håkan Nordquist till Börjes ombud Percy Bratt, hade Småföretagarfonden ersatts med Industrifonden. Och  bankerna hade tillkommit.

 "...ägarfördelningen i februari 1994 var följande:

Företagskapital 30 % x 70 % = 21 %
Industrifonden 30 % x 70% =  21% 
Håkan Nordquist med familj genom helägt bolag 40 % x 70 % = 28 %
Sparbanken i form av konvertibler 20 %
Nordbanken i form av konvertibler 10 %"

Alternativ 3:

Utdrag ur brev från Håkan till Börje den 13 juli 1994:

”Företagskapital AB och jag har förvärvat företaget av banken. Såvitt jag har förstått har banken på ett korrekt sätt avtalat med dig om förvärv av moderbolaget.”

Men banken hade inte fått någon fullmakt att föra förhandlingar om Börjes ägande och därmed var det inte möjligt att något förvärv skulle ha kunnat ske från banken.

Alternativ 4:

Den 15 november 1994 fick Börje kännedom om ett hemligt avtal, där en  garanti hade lämnats till Sparbanken Sverige AB den 3 december 1993 av Håkan och Företagskapital AB.

”Vi garanterar härmed att vi senast i januari 1994 dels kommer att ha förvärvat 100 % av aktierna i System 3R International AB, dels kommer att ha fullgjort kapitaltillskott om 20 Mkr enligt avtal 1993-12-03.”

Av detta framgår att något förvärv från banken inte skulle ske, utan de garanterade att själva göra förvärvet direkt från moderbolaget System 3R Holding AB, alltså Börjes bolag och utan dennes vetskap.

Alternativ 5:

I Årsredovisning 1994 för System 3R Holding AB har följande uppgift lämnats:

”I slutet av december 1993 överlät bolaget sina patent- och varumärkesrättigheter till System 3R International AB för 17 Mkr. I februari 1994 utnyttjade Sparbanken Sverige AB sin option att förvärva bolagets hela innehav av aktier i System 3R International AB, motsvarande 90 % av kapitalet. Köpeskillingen uppgick till 1 kr. Efter dessa affärshändelser driver bolaget ej längre någon verksamhet.”

Här är banken inblandad igen. Men, Sparbanken har aldrig haft någon option på aktierna i International och långt mindre påropat någon.

Alternativ 6:

Ytterligare ett alternativ kan man läsa om i ett brev från advokat Hans Bagner till Börje den 24 juni 2002:

”Du har vid flera tillfällen hänvisat till den olovliga utförsäljningen av de pantsatta aktierna i System 3R International AB. Du är självfallet medveten om att denna påstådda olovliga försäljning av de pantsatta aktierna enbart berör Sparbanken respektive Nordbanken och att Du med dessa banker träffat uppgörelser.”

Detta citat är enligt Börje ytterligare en lögn som saknar all förankring i verkligheten.

Bankerna förlikades med Börje Ramsbro trots att de inte hade gjort någon utförsäljning, men insåg att de hade vållat honom skada. De hade träffat en hemlig överenskommelse med Håkan Nordquist och Företagskapital, om hur de skulle ta över System 3R-koncernen utan Börjes vetskap.

Vad som sagts ovan gäller aktierna i dotterbolaget System 3R International AB.

För moderbolaget System 3R Holding AB har Håkan Nordquist ytterligare alternativ att välja mellan.

Alternativ 7:

I det hemliga avtalet från den 3 december 1993 med Sparbanken och Nordbanken skulle Håkan Nordquist och Företagskapital göra följande förvärv:

”Nordquist och Företagskapital skall denna dag dels förvärva 10 % av Ramsbros aktier i Holding, dels få fullmakt från Ramsbro att kalla till, och utan begränsningar företräda Ramsbro vid, bolagsstämma i Holding. Nordquist och Företagskapital har vidare för avsikt att under januari 1994 förvärva Ramsbros återstående aktiepost i Holding.”

I ett intyg till bankerna den 28 januari 1994 påstod Håkan Nordquist att Börje hade godkänt villkoren, vilket är en lögn eftersom denne först den 15 november 1994 fick kännedom om det hemliga avtalet.

Parallellt med det hemliga avtalet, och under hot om utpressningskonkurs, undertecknade Börje ett annat avtal samma dag, alltså den 3 december 1993, där han skulle lämna ifrån sig 10 % av aktierna i Holding för 1 kr. I detta avtal står ingenting om de resterande 90, som de skulle förvärva direkt från Börje Ramsbro enligt det hemliga avtalet med bankerna.

Den ”smarte” Håkan Nordquist upprättade en optionsrätt till förmån för Sparbanken, att för 1 kr förvärva resterande 90 %. Optionen har flera år senare visat sig vara en ”skenoption”, som Börje, under hot om konkurs, också tvingades underteckna den 3 december 1993. Och optionen har heller aldrig utnyttjats.

Alternativ 8:

I Årsredovisning 1994 för System 3R Holding AB har Håkan Nordquist lämnat följande uppgift:

”System 3R International AB har senare under 1994 förvärvat Sparbankens innehav av aktier i bolaget, som därefter är helägt dotterbolag till System 3R International AB.”

Här påstår han alltså att System 3R Holding som moderbolag nu har blivit dotterbolag till System 3R International (tidigare dotterbolag). Det är värre än förvirrat.

Banken hade inte utnyttjat den falska optionen och då kunde den heller inte ha något innehav av aktier i Holding, vilket den inte heller har haft. Det framgår även av ett domslut i Länsrätten i Stockholms län den 30 december 1997. I en tvist med Skattemyndigheten försäkrade Håkan själv vid huvudförhandling den 5 december 1997:

”Banken har inte utnyttjat optionen.”

Enligt aktieboken för Holding har samtliga aktier gått från Ramsbro till International utan mellanliggande ägare.

Alternativ 9:

I ett brev till Kammarrätten i Stockholm den 28 september 1998, i sin fortsatta tvist med Skattemyndigheten, har Håkan framfört följande:

"Anledningen till att ägandet av 3R-koncernen övergick först i februari 1994 (bl.a. avropade Sparbanken optionen den 21 februari 1994 och sålde de därvid förvärvade aktierna i System 3R Holding AB till Håkan Nordquist m.fl. den 25 februari 1994) var affärsmässigt motiverat. Bolaget hänvisar därvid till länsrättens vittnesförhör med Håkan Nordquist samt till vad som i övrigt framkommit i målet."

Detta är alltså tvärtemot vad han bedyrade året innan vad beträffar bankens utnyttjande av optionen. Och den här gången var det till Håkan Nordquist m.fl. som samma aktier såldes till, alltså inte till System 3R International AB, vilket påstås i Alternativ 8.

Alternativ 10:

I ytterligare ett brev till Kammarrätten i Stockholm, den 18 mars 1999, har Håkan lämnat följande besked:

”Varken Håkan Nordquist och Företagskapital AB eller Sparbanken har innehaft aktierna i 3R-koncernen på ett med ägande jämförligt sätt. Håkan Nordquist hade inte ens en option på att köpa aktierna.”

Förvirringen är total

Vet Håkan Nordquist själv när och om ”det juridiskt giltiga och korrekta förvärvet av aktier i System 3R” skedde, det som nu Industrifonden så ivrigt hänvisar till?  Svaret är självklart "nej", eftersom det inte finns några köpeavtal.

Till sist en version från Stiftelsen Industrifonden:

Alternativ 11:

I ett brev till Börje från Industrifonden den 4 december 2006 står följande:

“Småföretagarfonden tillsammans med de två andra köparna (Håkan Nordquist och Företagskapital) har genom avtal den 3 december 1993 förvärvat 10 procent av aktierna i Holding av Dig och sedan i början av 1994 återstående 90 procent av aktierna i bolaget av en av bankerna för att därefter under samma år bli ägare till System 3R International AB”.

(Det som verkligen skedde var, att medan Börje ägde Holding till i vart fall 90 % plundrades företaget på aktierna i International. Dessa hade ett marknadsvärde på cirka 175 Mkr.)

Det är mycket förståeligt om en läsare, liksom jag själv, tycker att det här verkar helt orealistiskt och synnerligen rörigt. Är det verkligen möjligt att personer, som är så beroende av andras respekt, sätter sig i en sådan härva av lögner? Ja, här har det hänt i alla fall. Kanske är det inte så ovanligt som man skulle vilja hoppas – hemska tanke?

Det är alltså bara att välja och vraka bland alternativen, beroende på vem motparten är för tillfället. För Håkan var och är det helt ointressant om något är sant eller inte. Tydligen inte heller för Industrifonden.

Och det är med denna soppa som underlag som den statliga Stiftelsen Industrifonden, fortfarande, upprepar sin ramsa och hävdar att:

"Småföretagarfonden och de andra två köparna har gjort ett rättsligen giltigt och juridiskt korrekt förvärv av aktierna i Holding och senare även International."

Mot bakgrund av alla varianter ovan, mot bakgrund av alla lögner och förvirrade påhitt, borde inte Industrifonden sätta sig ner tillsammans med Börje och reda ut detta? Det är fullständigt obegripligt att så inte har skett. Det är fullständigt oansvarigt att Industrifonden istället väljer att anlita och gömma sig bakom en oseriös, i denna affär redan tidigare insyltad, advokat som Hans Bagner.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Läs vidare:

Faktaruta ”förvärvsalternativ”

Då det inte har gått att bringa klarhet i vilka avtal och alternativ, som har resulterat i den påstådda ägarförändringen i Börje Ramsbros företagsgrupp System 3R, har han själv tvingats att ta initiativ till och bekosta två kvalificerade, fristående rättsutredningar. Enligt dessa rättsutredningar är samtliga avtal och transaktioner ogiltiga till följd av alla de överträdelser som har skett av centrala avtalsrättliga och aktiebolagsrättsliga bestämmelser. Enligt professor Per Samuelsson har överträdelser skett av bestämmelser rörande

1. Rättsstridigt tvång (29 § Avtal)
2. Ocker (31 § Avtal)
3. Aktieägarskydd (8 kap. 10 § samt 8 kap. 13 § ABL 75)
4. Kapitalskyddslagen (12 kap. 2 § ABL 75)

Läs vidare:

Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt
Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson
Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

 


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida