[Hemsida]


Del 8 - Brottsliga gärningar inom affärslivet

Bödellikt beteende

Under mer än 25 års tid har jag levt under hotet om den slutliga avrättningen. Min uppfinningsrikedom har lärt mig att leva under avrättningsplutonens hot, tack vare sociala medier. Än lever jag i förhoppningen att rättvisan skall segra och att bödlarna lämnar bilan och inser sina brottsliga gärningar och ställer allt till rätta.

Det är allmänt känt att de oseriösa delarna inom etablissemanget tillämpar metoden ”Kill the Inventor” för att rättsvidrigt lägga beslag på uppfinningar och företag, utan att respektera marknadens mest elementära regler och villkor vid affärsuppgörelser.

I de fall det leder till rättsliga processer då står rötäggen inom advokatkåren till förfogande för att processa ihjäl motparten. Detta genom utdragna processer laddade med lögner, kränkningar, förtal etc, allt för att ruinera och tillintetgöra motparten inte minst med "saftade" rättegångskostnader. Detta är mina egna erfarenheter.

Gruppens medlemmar
Jag tar mig friheten att namnge och avbilda den aktuella gruppens medlemmar och därtill en kort sammanfattning hur vederbörande agerat i ”System 3R-affären”.

  ”System 3R-affären” är ett verk av huvudpersonen, Håkan Nordquist, broder i Timmermansorden med mottot - Gudsfruktan och människokärlek. Håkan Nordquists främsta verktyg är lögner, vilda fantasier och brottsliga gärningar i alla sammanhang. Avbildad: Håkan Nordquist
  När det gäller ”System 3R-affären” kan Håkan Nordquist än idag ej svara på frågan hur han blev delägare i mitt företag System 3R. Det saknas giltiga köpehandlingar och aktieöverlåtelseavtal.
  Först bedrog Håkan Nordquist mig och bankerna med att fejka en due diligence. Han vände sig till företaget ekonomiansvarig och begärde att det upprättades en justerat substansvärde. Läs vidare: Noteringar
  Efter att ha lurat bankerna till ett hemligt avtal och under hot tvingat mig att underteckna avtal den 3 december 1993 sker nästa bedrägliga handling. Lördagen den 4 december 1993 kallade han in företagets ekonomidirektör och dikterade för honom flera protokoll från fejkade bolagsstämmor och styrelsemöten. Inga möten hade hållits. Håkan Nordquist kapade System 3R-koncernen på helt igenom falska grunder. Läs vidare: Noteringar
  I ett försök att tysta mig togs beslutet efter 8 månader att avsluta utbetalning av ett 3-årigt avgångsvederlag. När inte denna åtgärd tystade mig då polisanmälde han mig för brott mot Datalagen  i samband med Internet där jag hade avslöjat hans brottsliga gärningar. Denna åtgärd slutade med en prejudicerande dom i Högsta Domstolen, som frikände mig helt. Läs vidare: Dom från Högsta Domstolen
  Håkan Nordquist står främst i ledet av bödlar då han är mest angelägen att tysta mig och förhindra rättvisans gång. Han är väl medveten om vilka grova brott han gjort sig skyldig till i samband med ”System 3R-affären”. Dock saknar han mänsklig empati för att kunna ställa allt till rätta.

  Hans Dirtoft, VD i Företagskapital AB, var en stor beundrare av Håkan Nordquists brottsliga affärsmetoder och skatteplaneringar. Hans Dirtoft hade en fot inne i etablissemanget inte minst hos Staten. Avbildad: Hans Dirtoft
  Vid tidpunkten för planläggningen av den illasinnade ”System 3R-affären” ägde Staten 50% i Företagskapital och de övriga 50% ägdes av de fyra affärsbankerna. Två av dessa banker, Sparbanken Sverige AB och Nordbanken AB, var dessutom System 3R-koncernens bankkontakter.
  Företagskapital hade ett avtalsförhållande med den statligt bildade Stiftelsen Industrifonden om förvaltning av den avvecklade Småföretagsfondens aktieportfölj.
  Hans Dirtoft gav det bödelliknande beteendet en offentlig status genom det nära samarbetet med Staten och Näringsdepartementet. Läs vidare: Kuppmakarna betalade med den stulna egendomen 3R

  Lars-Ove Håkansson, föll för Håkan Nordquist och öppnade upp för den helt igenom organiserade företagskapningen. Murarmästaren, Lars-Ove Håkansson, var totalt okunnig om banklagstiftningen och blev därför ett lätt byte för Håkan Nordquist när det gällde att oseriöst pressa bankerna till nedskrivning av lån. Avbildad: Lars-Ove Håkansson.
  Lars-Ove Håkansson träffade ett hemligt avtal med Håkan Nordquist och Hans Dirtoft (Företagskapital) om övertagandet av System 3R-koncernen utan någon fullmakt från mig som ägaren.
  Det hemliga avtalet upprättades under hösten 1993 och tjänade funktionen som körplan hur System 3R-koncernens skulle kapas.
  Lars-Ove Håkansson var den f.d. byggdirektören, som slarvade bort 1.000.000.000 kr (en miljard) i valutaförluster. Med den bakgrunden konverterade han till bankdirektör. Det finns misstankar att Håkan Nordquist belönade Lars-Ove Håkansson med väl tilltagna ”Kickbacks” som tack för en ”lyckad affär”.
  Det skall dock noteras att de två bankerna har tagit sitt ansvar genom förlikningar som gav mig viss ekonomisk ersättning för den bedrägliga ”affär” som Lars-Ove Håkansson ställde till med.

  Lars Häggmark, kansliråd vid dåvarande Närings- och handelsdepartementet, står sist ledet som Statens tjänare. Genom sin roll som Statens förlängda arm i styrelsen för den av Staten bildade och kontrollerade Stiftelsen Industrifonden kände han till att investeringen i System 3R-Koncernen var förbjuden. Avbildad: Lars Häggmark
  När jag ställde frågan till Lars Häggmark hur Industrifonden blivit delägare i System 3R valde den statliga myndighetspersonen att blanka paragrafer i ett förvaltningsavtal mellan Företagskapital och Industrifonden. Den blankade paragrafen visade att det var förbjudet för Industrifonden att förvärva och äga aktier i System 3R.
  Myndighetspersonen, Lars Häggmark, hade försummat att stoppa affären, vilket han sopade under mattan med det blankade avtalet. Hans agerande resulterade i ekonomisk skada för mig som ägare till System 3R-koncernen. En skada som Staten bär ansvaret för. Läs vidare: Statlig bluffmakare

Denna framställning kan tyckas udda men det är helt enkelt den verklighet jag levt med i mer än 25 år. Från första stund bestämde jag att söka svaret hur det kan komma sig att den ekonomiska brottsligheten inom delar av etablissemanget frodas och brottslingarna går fria även i de grövsta fallen. Mitt svar är att den som har den fetaste plånboken och anlitar advokatkårens grövsta rötägg vinner framgång i rättssalen. Att de sedan lämnar efter sig offer som känner sig avrättade och utelämnade stör inte denna kategori av samhällets fiender.
Tack vare sociala medier har det öppnats en kanal där gärningsmännen (manschettbrottslingarna) kan avslöjas och deras gärningar kan öppet granskas och publiceras.

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernen


Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida