[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Datainspektionen bryter mot Personuppgiftslagen
Av Paragrafryttaren - Press.nu - 11 jan. 2000

Under hot om att bli anmälda för brott mot personuppgiftslagen plockade datainspektionen bort Svea Hovrätts målnummer till Börje Ramsbros dom på sin hemsida. Datainspektionen medger inte brott utan hävdar att det bara är olämpligt.

Deras beteende visar med all tydlighet vilken osäkerhet PUL skapar. Om en myndighet som datainspektionen inte riktigt vet om de bryter mot lagen hur ska då vanliga människor utan juridiskt kunnande veta vad som är rätt och fel att publicera på nätet.

Personuppgiftslagen är ett hot mot den fria åsiktsbildningen och vår rätt till ett fritt meningsutbyte i tal och skrift. Internet bemöts av lagstiftarna på samma sätt då tryckpressen gjorde sitt intåg i Sverige på 1600-talet och kom att ersätta munkar som kopierade skrifter medelst gåspenna. Då handlade det om att det man skrev skulle en god ton - att smäda eller kritisera överheten var inte att tänka på. Då blev man bestraffad.

Nu när vi fått ett nytt demokratiinstrument som möjliggör att var man kan bli sin egen utgivare, motarbetas det också genom lagstiftningen. Att hålla en god ton och skriva harmlösa uppgifter på sin hemsida går för all del, men gud nåde den som kritiserar eller i hårda ordalag riktar anklagelser, likt Börje Ramsbro, mot andra personer. Då går det illa.

Vi har en förtalslagstiftning och den räcker långt. Hur ska sanningen kunna segra i en publikt forum när den inte ens har en chans.

PUL tar inte hänsyn till om det som skrivs är sant eller falskt. Det är en lagstiftning som hör hemma i totalitära militärdikaturer och inte i en demokrati som Sverige, som borde värna om en fri debatt och åsiktsbildning. Riv upp PUL, nu.

Läsvidare rubrik nedan. Där redovisas Datainspektionens officiella ståndpunkt för hur deras hemsida förhåller sig till PUL och den gamla datalagen. Speciellt de två sista styckena som totalt saknar logiskt sammanhang.

DATAINSPEKTIONEN FÖRKLARAR SIN HEMSIDA LAGLIG

Här kommer det svar som redovisas av datainspektionen om man ifrågasätter deras laglydnad gentemot PUL.

Datainspektionens webbplats är laglig!

Datainspektionen behandlar personuppgifter på sin webbplats med stöd av övergångsbestämmelserna till Personuppgiftslagen (PuL).

Enligt övergångsbestämmelserna till PuL gäller lagen först den 1 oktober 2001 för sådan behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998. Detsamma gäller behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål t.ex. informationen på en webbplats om behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober. Det innebär att i dessa fall tillämpas datalagen istället för PuL och det som var tillåtet före den 24 oktober förblir tillåtet under övergångstiden.

Under datalagens personregisterbegrepp faller enligt 1 § datalagen register, förteckning eller andra anteckningar som föres med hjälp av automatisk databehandling och som innehåller personuppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften.

För att automatisk databehandling av personuppgifter skall anses falla inom datalagens tillämpningsområde krävs enligt praxis att det är fråga om lagring av personuppgifter och att syftet med denna lagring är att uppgifterna skall återsökas och användas för någon form av informationsbehandling.

Nyhetsbrev och annan information i löpande text på en webbplats faller därför som regel utanför personregisterbegreppet och därmed utanför datalagens reglering.

 

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida