[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nedan följer DIs beslut i fallet Press.nu:

Beslut 1999-06-01  Dnr 772-99

Föreningen press
Mats Larsson

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Datainspektionen har i ett klagomålsärende uppmärksammat att 
webbplatsen "press.nu" bla innehåller en sammanställning av 
ärenden från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). 
Sammanställningen innehåller personnamn i viss utsträckning 
samt ärendenas diarienummer hos HSAN.

Enligt 7 § första stycket personuppgiftslagen skall 
bestämmelserna i personuppgiftslagen inte tillämpas i den 
utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och 
yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller 
yttrandefrihetsgrundlagen.


Under ärendets handläggning har framkommit att redaktionen för 
den tryckta periodiska skriften Paragrafryttaren på begäran 
tillhandahåller allmänheten upplysningar via Internet från den 
aktuella webbplatsen. Innehållet i registret kan inte ändras av
 mottagaren. Registret omfattas av den s.k. databasregln i 
1 kap. p § yttrandefrihetsgrundlagen på vilken grundlagens 
föreskrifter om radioprogram är tillämpliga. Behandlingen av 
personuppgifter faller följaktligen inte under 
personuppgiftslagens tillämpningsområde. 

Ärendet skall därför avskrivas från vidare handläggning.

BESLUT
Datainspektionen avskriver ärendet.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Ulf Widebäck i 
närvaro av hovrättsassessorn Ingela Ohlén, föredragande.


Ulf Widebäck             Ingela Ohlén

    

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida