[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

PUL kräver bruksanvisning
Av Pernilla Skantze och Louise Göransson, den 27 april 1999 - Dagens Industri

Att Datainspektionen lovar att inte ”bry sig” löser inte problemen för seriösa företag som vill utnyttja de stora möjligheterna med Internet utan behöver figurera i tillsynsärenden. Datainspektionen bör ge ut rekommendationer och föreskrifter.”

Att PUL, den nya personuppgiftslagen som ersätter datalagen, skapar problem i samband med användningen av Internet har uppmärksammats i medierna ända sedan den nya lagen trädde i kraft i oktober förra året.
- En ny dom från Stockholms tingsrätt har aktualiserat frågan om publicering av personuppgifter på WWW.
- Både Datainspektionen, IT-kommissionen och Konstitutionsutskottet har nu kommit med förslag på vad som bör ändras för att lagen inte ska utgöra ett hinder vid normal Internetanvändning.

  • Enligt Datainspektionens förslag ska det vara tillåtet för var och en att behandla personuppgifter i löpande text över Internet om det uppenbart saknas risk för kränkning av den registrerades personliga integritet.
  • Konstitutionsutskottet föreslår att regeringen med större kraft än tidigare ska försöka påverka EU att ändra på det direktiv som ligger till grund för PUL, en process som i normala fall tar flera år.
  • IT-kommissionen förordar att man utreder om det inte vore bättre att förbjuda missbruk av persondata i stället för att, som i dag, tala om vad som är tillåtet.
Justitiedepartementet håller nu på att behandla remissvaren efter en kortare remissomgång, men det är ännu svårt att veta när några förändringar kan träda i kraft.

I ett försök att lätta upp situationen har Datainspektionen uttalat att man inte kommer att ”bry sig om” anmälningar avseende Internet som Datainspektionen får in, så länge det inte rör förtal eller annat uppenbart intrång i den personliga integriteten.

- Detta är ändå en allt annat än tillfredsställande lösning. Ett företag som vill vara helt säkert på att inte agera brottsligt måste ändå undvika att nämna personnamn på sina hemsidor. Ett exempel på de problem som kan uppstå är om arrangörerna av ett evenemang av något slag önskar lägga upp en hemsida.
- Vid ett idrottsevenemang kan man tänka sig att man önskar visa samtliga deltagares resultat. Om Datainspektionens förslag till undantag från överföringen över Internet går igenom, kommer det att vara möjligt att nämna dessa deltagare i en text på hemsidan.
- Vill arrangörerna däremot göra en ”databas", alltså någon form av strukturerad förteckning som gör att besökarna på hemsidan kan söka (till exempel på ett särskilt år för att försöka se de bästa tiderna för detta år) är detta inte längre tillåtet. Då är det inte längre fråga om löpande text.

Hantering av samtycke från deltagare kan i praktiken bli väldigt arbetskrävande och i vissa fall helt omöjlig. Eftersom det då finns risk för straffansvar, förhindras i många fall fortsatt användning av Internet som informations- och affärskanal

- De av Datainspektionen föreslagna förändringarna skulle otvivelaktigt innebära ett steg i rätt riktning. Det är också positivt att man förordat en snabb förändring.
- Men den fråga vi ställer ass är om dessa förändringar är tillräckliga för att företag och organisationer ska kunna utnyttja Internets möjligheter.
- Internetfrågan är det problem som uppmärksammats mest. Tyvärr medför även andra delar av PUL problem och skapar ofta osäkerhet hos dem som ska försöka följa lagen.
- Exempel på områden där frågor ständigt uppkommer är hur undantagen för yttrandefrihet och journalistiska ändamål ska tillämpas, samt innebörden av den intresseavvägning som ska göras för att bedöma om det är tillåtet att behandla personuppgifter.

Det är inte tillfredsställande om företag och organisationer som är måna om att göra rätt ska tvingas bli försökskaniner vid tillämpningen av den nya lagen och därmed figurera i tillsynsärenden.

- Vi hoppas därför inte bara att arbetet med att klargöra utestående frågetecken vad avser PUL nu kommer att bedrivas med högsta möjliga fart, utan även att Datainspektionen ges större möjligheter att ta fram rekommendationer och föreskrifter på området.
- Om lagen inte går att tillämpa i praktiken, kan resultatet efter ett tag bli att företag och organisationer slutar att försöka följa den. Då omintetgörs ju möjligheterna att skydda den personliga integriteten helt, vilket väl inte på något sätt är önskvärt.

Pernilla Skantze
Louise Göransson
Jurister Advokatfirman Vinge
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida