[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rätten till genmäle.

Min begäran om genmäle accepterades inte av Dagens Nyheter, varför jag tar mig friheten att publicera aktuell artikel på Bankrättsföreningens hemsida.
- Jag skall genom (not ?) bemöta de oriktiga uppgifterna med fakta, som kan styrkas med skriftliga dokument.

Börje Ramsbro

 


Smutskastning på nätet fall i rätten, not 1
Av Monica Stjernström, den 1 febr. 1999 - Dagens Nyheter


Missnöjd bankkund åtalad för databrott. Gamla och nya datalagen prövas i det första svenska målet om namnpublicering på Internet.

- Vad får egentligen sägas på Internet?
Senare i vår kommer det första svenska målet om namnpublicering på nätet upp i Stockholms tingsrätt.
- En före detta företagare står åtalad för brott mot den gamla datalagen. Men även reglerna i den nya datalagen - personuppgiftslagen - som började att gälla i oktober i fjol prövas i och med rättegången. Om det misstänkta brottet inte längre är ett brott enligt den nya lagen ska den åtalade frias.
- Målet liknar ett vanligt ärekränkningsmål, men företagaren Börje Ramsbro, som lämnat ut känsliga uppgifter, är inte stämd för förtal utan för databrott.

Enligt Datainspektionen är såväl en lista med namn som en samling uppgifter eller anteckningar om en person i elektronisk form att räkna som ett dataregister, för vilka Ramsbro borde ha begärt tillstånd. Namnen är också publicerade på Internet utan tillstånd, vilket i sig är ett brott som kallas ”utlandsutlämnande” eftersom uppgifterna exporteras utanför Europa. Han åtalas därför också för detta.
- I ett förtalsmål måste domstolen utreda att det påstådda är sant - eller om den åtalade hade goda skäl att tro att det var sant. Någon sådan ”sakprövning” behöver inte göras enligt datalagarna.
- Straffpåföljden är också högre för databrott, som högst riskerar man ett års fängelse.
- Det aktuella åtalet mot Ramsbro tas upp i mars och bottnar i en rörig affärstvist. Den tar sin början 1993 och är ännu inte avgjord i domstol.

Börje Ramsbro var tidigare huvudägare till industriföretaget System 3R men förlorade det under bankkrisen, not 2. 1997 lade han ut olika personuppgifter i löpande text på en webbplats på nätet
- Bakom hemsidorna stod Stiftelsen mot Nordbanken, som startats av en annan missnöjd bankkund, men det är ingen hemlighet att Börje Ramsbro lade ut informationen. Uppgifterna rörde dels den nye vd-n och majoritetsägaren NN och ett dussintal andra personer med koppling till det rekonstruerade System 3R. Dels en lång rad av kända och okända bank- och företagsföreträdare.
- De omnämnda kallades ljusskygga ekonomiska brottslingar, bedragare och lögnare och deras namn listades vid en "elektronisk skampåle", varifrån man kunde söka vidare och hitta upplysningar om varje person, not 3
- Enligt åtalet har Ramsbro därigenom utan tillstånd från Datainspektionen inrättat och fört personregister på Internet under tiden februari - oktober 1997.
- Sedan oktober 1997 och efter påpekande från Datainspektionen har Ramsbro tagit bort skampålen. Om dess syfte säger han:
- Vi är en förening som vill informera om en utbredd ekonomisk brottslighet som vårt rättssystem och domstolarna inte rår på. Vi vill redovisa exempel för att varna andra.

Håkan Nordquist upplever att han och System 3R smutskastats.
- Dels tycker jag att det är ett flagrant brott mot datalagen, not 4, och ett sätt att göra Internet till en tummelplats, not 5, för att hänga ut personer. Dels drabbar det mig personligen och det företag som jag är vd för. När det gäller mig själv tar jag inte åt mig, men jag måste ju skydda bolaget.
- Varför stämmer du då inte Börje Ramsbro för ärekränkning?
- Sverige är ett oerhört liberalt land, vilket vi i och för sig ska tacka för. Men när det gäller förtalsinstitutet måste man i de flesta fall driva en egen civilrättslig process och det skulle vara tidsödande att hålla på med, säger Håkan Nordquist, not 6.
- Enligt Datainspektionen skulle Ramsbro aldrig ha fått tillstånd att föra personregister i elektronisk form om han ansökt, eftersom upplysningarna anses vara integritetskänsliga.

Men Ramsbros advokat Percy Bratt anser inte att det handlar om register i lagens mening. - Det är en samling uppgifter med kritiska synpunkter om olika människor och kan inte jämföras med ett kundregister eller kriminalregister, som varje svensk normalt skulle anse vara register, säger Percy Bratt.
- Fallet Börje Ramsbro visar att för tryckta medier gäller en grundlag, tryckfrihetsförordningen, som innebär säkrare spelregler för den enskilde. Medan betydligt snävare yttrandefrihetsregler gäller för Internet som massmedium.
- Justitiekanslern konstaterar i ett yttrande till åklagaren Anne-Marie Bergström att stiftelsens hemsidor inte omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, som annars skyddar det fria ordet i radio-, tv- och Internetsändningar. Avsändaren i Ramsbro-fallet är nämligen inget traditionellt massmedieföretag eller utgivare av periodisk skrift, vilket krävs.

Tryckfrihetsförordningen däremot gäller för vem som helst som ger ut en bok eller tryckt skrift.
- Percy Bratt tänker begära att Stockholms tingsrätt, när rättegången kommer upp i mars, väger integritetsskyddet i datalagen mot yttrandefrihetsreglerna i regeringsformen som ger ett allmänt grundlagsskydd - och mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
- Den åtalade Börje Ramsbro säger också att han tänker försöka utnyttja ett undantag i personuppgiftslagen. Enligt den behövs samtycke för publicering av namnuppgifter på nätet. Men inte om det handlar om journalistisk verksamhet. Därför kallar Börje Ramsbro sig numera frilansjournalist.

Monica Stjernström
f.d journalist Dagens Nyheter
Copyright

Fakta/System 3R-affären

  • System 3R drog i början av 90-talet på sig stora skulder. Dess grundare, uppfinnaren Börje Ramsbro, hade stora lån i Sparbanken och Nordbanken i bolagets namn och förlorade under konkurshot företaget och patenträttigheterna till nya ägare under bankkrisen 1993, not 7.
  • System 3R tillverkar precisionsverktyg. I dag är det en vinstmaskin som omsätter 450 miljoner kr per år. Ramsbro hävdar att han blivit lurad på sitt livsverk.
  • Enligt nye vd-n NN försökte Börje Ramsbro överföra patenträttigheterna från System 3R till sig själv under den krisiga perioden - bakom ryggen på långivarna. Bankerna och Ramsbro var överens om att Ramsbro skulle lämna ägandet säger han, not 8.

Fakta/datalagen

  • Den gamla datalagen skrevs 1973. Den ersattes den 24 oktober 1998 av personuppgiftslagen, PUL. Preskriptionstiden för den gamla lagen är två år.
  • Lagar ska vara ett skydd för, människors integritet vid behandling av personuppgifter främst i datoriserad form. Den gamla lagen tog fasta på personregister i första hand. Den nya omfattar alla personuppgifter, exempelvis enstaka namn.
  • Datainspektionen har svängt fram och tillbaka under 80- och 90-talen när det gäller frågan om personuppgifter i löpande text utgör ett register eller inte. PUL gör dock undantag för exempelvis myndigheter och journalister.

 


Genmäle

not 1
Åtalet gällde inte innehållet på den aktuella hemsida utan frågan gällde fanns det något personregister för automatiska databehandling eller inte.
- Vilken rätt har Dagens Nyheter att stämpla innehållet på den aktuella hemsidan som smutskastning? De uppgifter som lämnas om NN är dokumenterade fakta. Varför kontrollerar inte Dagens Nyheter uppgifterna i faktarutan??

not 2
Jag förlorade inte företaget under bankkrisen utan förlorade företaget genom ett fientligt övertagande. Se vidare not 7.

not 3
Den elektroniska "skampålen" var tänkt som en service åt de personer, vilka var omnämnda på hemsidan. Genom "skampålen" kunde de snabbt finna aktuella rubriker och kontrollera innehållet för att bemöta eventuella felaktigheter genom genmäle på klotterplanket enligt citat:

-"Medborgare som icke känner sig förtjänta av uppmärksamheten kan självfallet framföra sina motiveringar via Klotterplanket tillägant bankdirektörerna."

not 4
Datalagen gäller personregister för automatisk databehandling och något sådan register fanns inte på Bankrättsföreingens hemsida. Tingsrättens dom har överklagats till Svea hovrätt.

not 5
I ett demokratiskt land måste den som känner sig orättfärdigt drabbad kunna komma till tals och ge sin version. På samma sätt som massmedia är en tummelplats för de rika kan Internet vara en tummelplats för de mindre bemedlade.

not 6
Anledningen till att Håkan Nordquist inte väcker någon förtalsprocess mot mig är att han är medveten om att det går inte att åtala någon som lämnar sanna uppgifter.

not 7
Börje Ramsbro lämnade på Internet en ingående redogörelse för hur han tvingades lämna sitt företag efter mer än 25 år under drastiska omständigheter. Sanningen är alltid obehaglig.

not 8
Patenten förvärvades från det 100%-ägda System 3R Holding AB som en tillfälligt förvärv för att förhindra fortsatta negativa aktioner från bankerna och deras representanter. Ett förvärv som NN försvarade i ett brev till NN Banken 1 den 13 september 1993.
NN ljuger när han hävdar att jag var överens med bankerna att lämna ägandet.
- Jag har icke fört några förhandlingar med bankerna om att lämna något ägande av vare sig aktier eller patent.
- NN Riskkapitalbolaget förde hemliga förhandlingar med bankerna bak min rygg samtidigt som de gjorde intrycket av att 1/3 konstellationen skulle fullföljas.
- NN och Riskkapitalbolaget har icke gjort något förvärv från mig utan de har gjort en ren stöld, som detaljplanerades hösten 1993.

- NN främsta försvarsmedel i den pågående tvisten är osanningar och åter osanningar. Se vidare - Högutbildade ljuger mest och bäst

Se vidare under rubriken: Yttrandefrihet

   

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida