[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Publicerinsgsyftet avgör
Av Ulf Widebäck -  Svenska Dagbladet - den 25 mars. 1999

Svar från Datainspektionens chef -

Mats Lönnerblad, som representerar något som kallar sig Bankrättsföreningen, har på denna sida frågat mig: Vad är ett personregister på Internet? Hans fråga föranleds av att datalagens begrepp personregister har betydelse i ett mål om ansvar för brott mot datalagen som nu handläggs i Stockholms tingsrätt. Mats Lönnerblad är som jag har förstått det på något vis engagerad på den tilltalades sida.

- Åklagaren i målet har inhämtat yttrande från Datainspektionen beträffande begreppet personregister och har åberopat ett av inspektionens dataråd som s k sakkunnigt vittne. Datainspektionens uppfattning i frågan framgår av inspektionens yttranden som Mats Lönnerblad torde ha tagit del av. Jag avstår därför från att här närmare redogöra för den både rättsligt och tekniskt ganska komplicerade frågan om personregister på Internet. Begreppet personregister är för övrigt endast av intresse under den övergångstid som datalagen tillämpas vid sidan av den nya personuppgiftslagen (PuL). I PuL finns inte begreppet personregister. Där talas det i stället om ”behandling” (av personuppgifter), vilket är ett begrepp som är betydligt lättare att handskas med.

- För den intresserade vill jag nämna att enligt definitionen i 1 § datalagen avses med personregister: "register, förteckning eller andra anteckningar som föres med hjälp av automatisk databehandling och som innehåller personuppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften”.

- När det gäller att bedöma om fråga är om ett personregister på Internet kan tilläggas bla att syftet med publiceringen har betydelse. Om t ex ändamålet är att sammanställa och återfinna information om enskilda personer och personuppgifterna lagras längre än mycket kort tid talar detta för att det är fråga om ett personregister i datalagens mening.

- Mats Lönnerblad har också tagit upp frågan om hur man i Tyskland ser på förhållandet mellan dataskyddsdirektivets regler och tysk lag till skydd för yttrandefriheten. Beträffande den saken vill jag endast erinra om att Tyskland ännu inte har kommit så långt när det gäller att införliva direktivet i sin nationella lag.

- Mats Lönnerblad har slutligen frågat mig om det inte snart vore dags att ”lägga ned åtalet mot Bankrättsföreningens hemsida" Svar. Fråga inte mig - fråga åklagaren!

Ulf Widebäck
general direktör, Datainspektionen

Se vidare under rubiken: Yttrandefrihet

Svenska Dagbladet
Coyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida