[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankrättsföreningens hemsida är en Skampåle!
Av Edward G Johnsson

Bankrättsföreningens hemsida är en SKAMPÅLE och inte ett enda löpande register som åklagaren Anne-Marie Bergström tror.

På hemsidan hängs de brottslingar ut på vilka ej lagen och domstolarna rår. Ty svenska medborgare är ej garanterade att få behålla sin egendom.

Bankrättsföreningen har visat att medborgare kan tvingas avstå egendomen till andra när myndigheterna anser att så krävs. Politisk makt består i att under politiskt godtycke omfördela medborgarnas egendom för att tjäna sina egna politiska intressen och goda vänner.

Under bankkrisen i början av 1990-talet var bankerna enligt gällande svensk lag skyldiga att begära sig i konkurs när bankernas egna kapital hade förbrukats.

Eftersom inte uttrycket ”privat äganderätt” finns intaget i svensk grundlag valde Sveriges riksdag och regering att låta banker, samvetslösa bankmän och finansmän plundra 60.000 friska företag samt sätta mellan 250 000 och 350.000 medborgare i långtidsarbetslöshet på skattebetalarnas bekostnad för att fylla bankerna med nya pengar. Många privatpersoner och företag blev förmögna medan andra plundrades av sina egna landsmän likt fienden gör i krig.

För att skapa en politiskt bred lösning av krisen bildades Bankstödsnämnden en temporär myndighet med en liten organisation med en gemensam styrelse med oppositionspartierna :

För att skapa en politiskt bred lösning av krisen bildades Bankstödsnämnden en temporär myndighet med en liten organisation med en gemensam styrelse med oppositionspartierna :

 

  • Ordförande Odd Engström, fd vice statsminster (S) Avliden1998
  • Vice ordförande Marcus Storch, verkställande direktör AGA AB
  • Peggy Bruzelius, verkställande direkör ABB Financial Service
  • Laila Freivalds, f.d. statsråd (S) numera Justitieminister och ”lagens väktare”
  • Hans Jacobsson, rättschef Finansdepartementet
  • Göran Persson, riksdagaledamot (S) numara Statsminister
  • Stefan Ingves, generaldirektör

Kännetecknande för dessa organ var kompentensbrist och oförmåga att omfördela landets tillgångar så att de gagnade samhällets mål. Tillgångarna kom istället att gynna vissa enskilda personer och företag medan för samhällets tillväxt och utveckling många viktiga aktörer bland småföretagen berövades resurser på grund av att deras tillgångar som utgjorde säkerhet för lån för en kort tid nedvärderades med stöd av lag som grundades på orättvisa.

Socialdemokraterna i bankstödsnämnden utnyttjade tillfället att på den borgerliga regeringens mandat medverka till att våldföra sig på små och medelstora företag och medborgare i gemen..

Den Svenska banksaneringen skedde på mycket kort tid även om många av saneringens efterverkningar fortfarande återstår att lösa. Det yttersta ansvaret för banksaneringen ligger formellt på regeringen Bildt även om dåvarande opposition genom sitt agerande i bankstödsnämnden gjorde sig medskyldiga genom det sätt som saneringen genomfördes.

Edward G. Johnsson
Forskare


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida