[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

SEB bryter mot banksekretessen
Av Angelica Nelson - Dagens Industri - 3 oktober 2001

Nu har PUL börjat gälla. Men det finns regler som tar över PUL-reglerna i vissa fall. Det har SEB missat!

Hösten 1998 infördes Personuppgiftslagen, PUL, som reglerar hanteringen av personuppgiften Sverige. Övergångsbestämmelserna skulle vara generösa för att möjliggöra en smidig övergång fram till den 1 oktober 2001, då alla gamla licenser och tillstånd enligt datalagen förfallit och PULs regler gäller för all personuppgiftshantering. Detta under förutsättning att ingen annan bestämmelse tar över dessa regler.

Verksamheter kan nämligen vara föremål för speciallagstiftning för vilken PUL gör undantag. För att undvika flagranta misstag måste den PUL-ansvarige först reda ut under vilket regelsystem hans verksamhet lyder.

Områden som är specialreglerade är bland annat kredit- och finanssektorn med Kreditupplysningslagen och Bankrörelselagen. Båda lagarna reglerar frågor om tystnadsplikt.

Bankrörelselagen innehåller mycket starka och tvingande regler om tystnadsplikt - den så kallade banksekretessen som regleras i Bankrörelselagen (10§);
   "Enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röjas".

Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken, skriftliga och muntliga.
   Till och med uppgiften att en viss person är kund i banken eller ej omfattas av sekretessen. Sekretessbelagd information ska stanna inom de avdelningar eller den krets av anställda på banken som behöver ta del av uppgifterna. Banken kan alltså inte fritt lämna ut personuppgifter inom den egna banken.
   Det finns undantag från banksekretessen. Dessa är dock klart uttalade i lag eller i strängt tillämpad praxis. Undantagen gäller områden där samhällsintresset går före den enskildes rätt till sekretess och rör Finansinspektionen, skatte- och kronofogdemyndigheter, polis och åklagare, kreditupplysning, domstolar, penningtvätt, företrädare som förmyndare eller god man och företrädare för dödsbon, konkursförvaltare och borgensmän.
   Sekretessen kan slutligen brytas genom uttryckligt samtycke från bankkunden, för klart specificerade uppgifter i ett särskilt fall.
   Banken får inte på förhand frånsäga sig tystnadsplikten i standardklausuler eller andra allmänna bestämmelser rörande rättsförhållandet till kunderna.

SEB har nyligen i samband med utsändandet av kontoutdrag till sina bankkunder, och med anledning av PUL, meddelat att personuppgifterna bland annat kommer att behandlas för marknadsföringsändamål, och att den kund som motsätter sig sådan behandling kan anmäla detta skriftligen till banken.

Vidare anges att "personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med".
   Formuleringarna har sin bakgrund i PULs regler om rätten att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring utan den registrerades samtycke. Problemet är bara att Bankrörelselagens regler om sekretess har företräde framför PUL.
   Av bankens information framgår att alla uppgifter som bankkunden lämnar i ansökningar, intresseanmälningar, avtal eller inför förberedelse eller administration av uppdrag i banken lämnas ut för marknadsföringsändamål till andra bolag inom koncernen och till företag som koncernen samarbetar med.
   Det innebär att banken anser sig ha rätt att bryta mol banksekretessen för att, när man så önskar, kunna lämna ut samtliga uppgifter om en bankkund fritt inom koncernen och till utomstående för egen och andras marknadsföring.

Frågan alla bankkunder bör ställa sig är om SEB regelmässigt bryter mot banksekretessen, och om andra banker gör likadant. Vilka uppgifter om respektive bankkund lämnas ut? Till vem sker utlämnandet, och hur länge har detta pågått utan att Finansinspektionen har ingripit?

Angelica Nelson

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida