[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nu ökar friheten på nätet
Av: Anders R Olsson - Folket i Bild/Kulturfront - nummer 9 2001

Tack Högsta domstolen!

Börje Ramsbro frikändes av Högsta Domstolen. Därmed återgavs svenska folket stora delar av den yttrandefrihet som 1998 avskaffades med Personuppgiftslagen, PUL. Det är en glädjande dom men också omvälvande.

Ramsbro tvingades i början av 90-talet av långivande banker att sälja sitt industriföretag för en krona. Det var nödvändigt för att företaget skulle rekonstrueras och överleva, hävdade bankerna och den nye huvudägaren NN. Rena stölden, ansåg Ramsbro.
   1997 publicerade han på en hemsida på Internet sin version av händelsen. Hårda anklagelser riktades mot Nordquist och flera personer inom bankvärlden. Ramsbro åtalades nu och dömdes av Stockholms tingsrätt för brott mot datalagen. Han överklagade till hovrätten som också fällde, men ansåg man att  PUL skulle tillämpas istället. Ingendera domstolarna befattade sig med frågan om Ramsbro hade fog för sina anklagelser. Båda domstolarna avfärdade, med en juridisk fnysning, hans åberopande av Europakonventionens garanti för yttrandefrihet.
   Men konventionen är sedan 1995 svensk lag, konstaterar HD. I rättslig status ligger den över vanlig lag men under grundlag. Enkelt uttryckt säger konventionen (i artikel 8) att människor ska ha ett rättsligt skydd för sitt privatliv och (i artikel 10) inte får hindras att yttra sig eller på annat sätt handskas med information i frågor som har ett allmänintresse:
   "Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser."
   EU har antagit konventionen som en av grundfördragen. När EU-direktivet/ PUL säger att personuppgifter tar "behandlas" för "uteslutande journalistiska ändamål" måste det därför, enligt HD, tolkas som att varje person som vill yttra sig i frågor med allmänintresse har ett journalistiskt ändamål.
   All opinionsbildning ska i fortsättningen alltså räknas som journalistik. Rimligen, men det säger HD inget om, måste svenska myndigheter också sluta med ofoget att lämna ut allmänna handlingar med personuppgifter i enbart till journalister. Den myndighet som åberopar sekretesslagen 7:16 kan slänga sig i väggen.

Detta är utmärkt. Ytterligare några påpekanden med anledning av HD:s dom bör göras:
   - Bodil Lindqvist, konfirmandledaren i Småland, har i sitt mål ingen glädje av Ramsbro-domen eftersom hon spridit en uppgift (stukad fot) som helt klart hör till privata sfären.
   - Gränserna för yttrandefrihet i Sverige, vid sidan av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, bestäms numera genom en internationell konvention vars innehåll svenskarna i praktiken inte kan påverka. Det är en ordning som riksdagen aldrig ens diskuterat. Viktigt är också hur Europadomstolen tolkar de bitvis oklara artiklarna, och tolkningarna görs av jurister som inte har någon djupare kunskap om svensk samhällskultur.
   - Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrund lagen ger ett väsentligt starkare skydd för yttrandefriheten än Europakonventionen gör. I de svenska grundlagarna finns inga generella undantag för uppgifter om privatlivet, vilket konventionen kräver. (Samtidigt finns ett färskt utredningsförslag om att enskilda medborgare ska kunna registrera sina webbsidor och därmed skyddas av TF.)
   Glöm inte att, när kräftorna kommit på bordet, utbringa en skål för Högsta Domstolen.

Anders R Olsson
är frilansjournalist och författare.

Folket i Bild/Kulturfront
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida