[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

JK är jävig !
Av Mats Lönnerblad - 29 november 2000

Det är Justitiekanslerns uppgift att utöva tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åliggande, står det i 1:a § i lagen om Jusititekanslerns tillsyn, (vilket framgår av Lag 1975:1339) ändrad så sent som 1994.

Eftersom JK sedan en lång tid tillbaka inte uppfyller dessa krav har Sverige aldrig haft någon riktig tillsyn över domstolsväsendet vilket också märks i våra domstolar, som tydligen tappat all respekt för JK som institution.

På något annat sätt kan man inte tolka f d högsta chefen i Svea Hovrätt, Birgitta Bloms, inhopp i pågående mål mot Hovrättsrådet Ingemar Rexed som på inte mindre än 4 punkter bryter mot grundlagen, genom att byta ut domare i pågående mål.

Även den politiskt valde f d högste chefen i Stockholms Tingsrätt Carl-Anton Spak har också gjort sig känd för att "gå in i pågående mål" och byta ut domare, i politiskt obekväma mål, där han på förhand vill vara säker på vilken utgång målen skall få.

Både Blom och Spak har blivit anmälda till JK för sina självsvådliga ingripanden och medan Blom ännu inte blivit dömd har Spak redan blivit friad. Det sätt på vilket Carl-Anton Spak blivit friad på visar hur JK arbetar, för att tillvarata anmälda domares intressen.

Inte på något ställe i beslutet återfinns Carl-Antons Spaks namn i utredningen. Inte heller framgår av utredningen att Carl-Anton Spak blivit anmäld till JK. Något principbeslut att Carl-Anton Spaks agerande strider mot grundlagen framgår inte av utredningen. För den journalist som bara läser t f JKs Göran Perssons beslut får man uppfattningen att händelsen aldrig har inträffat.

Eftersom det är på det viset JK gör sina utredningar är det lätt att förstå den massiva kritik som för närvarande riktas mot JK och JKs funktion. JK fungerar helt enkelt inte som tillsyningsmyndighet och har aldrig gjort det.

Det måste självfaller vara JKs skyldighet att se till att domare håller sig inom lagens gränser och efterlever grundläggande rättsregler. Vad har JK annars för funktion ? Att låta en hovrättsassessor utreda sina blivande chefers agerande och sedan som ensamutredare föredra ärende för JK, som sedan i sin allsmäktighet fattar beslut utan att ta hänsyn till lagen, visar att JK inte fungerar som tillsyningsmyndighet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida