[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Det finns en högre rätt än lagarna
Av Lars Ola Hull - Norrköpings Tidningar 7 december 2000

Två kristdemokratiaks politiker, däribland riksdagsmannen och KU-ledamoten Ingvar Svensson efterlyser i NT den 27 november föreskrifter om medborgerliga rättigheter inom EU.
   Samtidigt frågar sig chefredaktören Bredenberg i 5-minutaren om det finns någon "högre rätt" som motiverar att medborgarna sättet sig över "lagen".
   Lagen är underställd författningsreglerna vilka i huvudsak består av grundlagarna, bestämmelserna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, EU-fördragen och under EU-fördragen antagna rådsdirektiv med direkt effekt i medlemsnationema. Genom nyssnämnda EU-regler och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna finns redan ett väl utbyggt skydd för de medborgerliga rättigheterna i EU.
    Svaret på Bredenbergs fråga är alltså att det finns "högre rätt" än lagarna och att det är tillåtet för var och en att "konfrontera lagen" om lagen inte uppfyller eller kränker författningsreglerna. I det fall medborgaren och myndigheterna har olika uppfattningar om vilka författningsregler som gäller kallas det medborgerliga agerandet "civil olydnad.
   Medborgaren kan lika väl som myndigheten ha rätten på sin sida eftersom det inte sker någon egentlig prövning i Sverige av om lagstiftningen är förenlig med författningsreglerna.
   En lagregel får nämligen enligt 11 kap 14 § regeringsformen bryta mot författningsreglerna om det inte är uppenbart att lagregeln åsidosätter författningen. Detta skapar ett betydande utrymme för författningsstridig lagstiftning och rättstillämpning i Sverige. Motsvarande utrymme finns inte i resten av staterna som är anslutna till EU, som inte tillåter att lagstiftningen och rättstillämpningen på något sätt avviker från författningen.
   I EU finns alltså genom EU-fördragen och principerna om rätten till rättegång, likabehandling, ickediskriminering och proportionalitet vid myndighetsutövning enligt Europakonventionen redan stora delar av det medborgarskydd som Svensson frågar efter och skyddet är betydligt starkare än på svensk nationell nivå för att EU inte tillåter någon författningskränkning överhuvudtaget.
   Det som saknas i EU är att vi som medborgare i en unionsstat inte har rätt att få del av de handlingar som finns hos EU-myndigheterna men offentlighetsprincipen är å andra sidan inte heller förankrad i Europakonventionen. Den här brist är nog så viktig att komma till rätta med men EU-systemet har å andra sidan den fördelen att EG-domstolens domar och EU-myndigheternas beslut alltid är underbyggda i författningsregler och genomlysande motiv medan författningsregler aldrig beaktas av svenska domstolar och svenska myndigheter Svenska domstolar och myndigheter tenderar istället att i växande grad utelämna motiven för sina avgörandena för att gömma konflikterna mellan lagstiftningen och författningsreglerna.

   Min uppfattning är alltså att det inte går att underkänna "civil olydnad" med hänvisning till att det är kommunister som vill att lagen ska konfronteras med högre rätt. Vidare måste man kunna ställa kravet på medlemmarna av konstitutionsutskottet och våra riksdagsmän i allmänhet att de sopar rent framför egen dörr och inte ger sken av att Sverige har men EU saknar medborgarrättsskydd.

Lars Ola Hull


Svar: Skilda politiska ideologier handskas olika med sådant som vi kallar lag och rätt. Kommunister har väl inte visat någon utpräglad respekt för mänskliga fri- och rättigheter eller likabehandling, eller annat som uppfattas väsentligt i de gamla demokratierna. Det var detta jag diskuterade.

Karl-Åke Bredenberg
Chefredaktör


Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida