[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Anmälan till Europaparlamentet om otillåtet dataregister

Bankrättsföreningens ledamot Börje Ramsbro har åtalats för brott mot datalagen genom upprättande av "skampålen" på denna hemsida. Datainspektionen har vägrat att åtala de som upprättat ett omfattande personregister innehållande grovt kränkande uppgifter om medborgare som icke är dömda.

 


00-12-20 Brev från Europaparlamentet Talmannen

99-10-18 Brev till Europaparlamentets ordförande


2000-09-14 Brev från Europaparlamentet Talmannen


Tack för Er skrivelse av den 18 oktober 1999 i vilken Ni, på grundval av ett omfattande antal bilagor, starkt kritiserar ett personregister som svenska banker har upprättat vilket innehåller privata, yrkesmässiga och affärsmässiga uppgifter.

Det framgår inte om Ni personligen berörs av detta eller om Ni endast vill göra parlamentet uppmärksamt på denna omständighet.

Till min belåtenhet har det emellertid kommit till min kännedom att regeringsrätten i Sverige den 11 oktober i år förklarade denna typ av register för otillåtlig.

Denna angelägenhet har alltså klarats upp av det svenska rättsväsendet som ensamt är behörigt på detta område. Europaparlamentet har således ändå inte behörighet i frågan.

Det omfattande antal bilagor som endast översänts till mig som granskningsunderlag kommer att skickas tillbaka till Er separat.1999-10-18 Brev till Europaparlamentets ordförande

 
18 okt. 1999
Europaparlamentets ordförande
1-2929 LUXEMBURG
Det är av allmänt intresse att parlamentet tar ställning till det olagliga, hemliga och godtyckligt upprättade register över förmenta ekobrottslingar som svenska banker i samverkan med den svenska säkerhetspolisen ( Säpo ) upprättat över personer och företag i strikt bokstavsordning.

Registret uppges ha tillkommit för att b l a avslöja svenskar som försökt undgå bolagsvinster och skatt genom att privat och via sina bolag föra ut pengar till övriga EU-länder och utanför Europa. Hur registret används kan utläsas av de subjektiva värderingar som åtföljer registeruppgifterna.

Bankernas registrering utnyttjas för att avstänga oönskade låntagare och konkurrenter ( svenska och utländska låneförmedlare ) vilket innefattar såväl de registrerade som dem vilka dessa har affärsförhållande med. Registret innehåller personuppgifter, bolagsnamn och styrelseledamöter på en rad kända och okända svenskar samt bolag.

Registret innehåller officiella identitetsnummer och adress samt subjektiva värderingar av såväl person som företags ekonomiska, fysiska eller psykiska hälsotillstånd.

Det olagliga registret innehåller uppgifter som likställer såväl icke straffade personer med straffade personer. Vissa uppgifter är kränkande. Dessa uppgifter har nu också spritts utanför bankvärlden och Säpos kontroll. Personer beskrivs i kränkande ordalag utan att det klart anges vad de gjort sig skyldiga till.

Registret innehåller redogörelser för personer eller företags affärsförhållanden samt utpekar vid sidan av landets lagstadgade domstolar uppgifter om brottsgärningar på sätt som uppenbart strider mot skyddet för de mänskliga rättigheterna.

Svenska medborgares rättssäkerhet åsidosätts och tillgång till fri rörlighet på den gemensamma ( EU:s inre marknad ) och internationella marknaden i fri konkurrens hindras när svenska banker avstänger såväl utpekade företag som de ovetande seriösa företag vilka registrerade företag och personer har samröre med.

Det skall särskilt uppmärksammas att Nordbanken, Merita bank, som är en av de banker vilket utnyttjar registret till stor del ägs av svenska staten genom Nordbanken holding där statens innehav i dag till mer än 35 %. Den svenska säkerhetspolisen är direkt underställd statsmakten.

Det skall också påpekas att registret använts under mer än ett decennium, trots att domstolarna prövat registrets laglighet och så sent som den 11 oktober i år beslutade sig regeringsrätten för att inte tillåta denna typ av register, som de svenska storbankerna under flera år gemensamt ansökt om att få upprätta.

Stockholm 1999-10-18

Mats Lönnerblad

Bilaga: Personregister och bolagsregister

Avsändare:
Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Svensk medborgare
Blekingegatan 28
118 56 STOCKHOLM

 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida