[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbankens eget SÄPO-register
Av Jan Gillberg - Den Svenska Marknaden - DSM 3/2001

Varje bank har skyldighet - både visavi sitt eget och sina kunders intresse - att skydda sig mot falsarier ägnade att skada bankens och ytterst kundernas legitima ekonomiska intressen. Den bank som inte bygger upp ett rimligt sådant skydd gör sig skyldig till en allvarlig underlåtenhet, som kan få allvarliga konsekvenser för hela samhällsekonomin - bankkrisen på 90-talet är ett förskräckande exempel på detta.
   Att bygga upp ett sådant skydd är emellertid en grannlaga uppgift. Givet är att det måste ske i enlighet med gällande lag. I en rättsstat måste det dessutom ske på ett sätt, att det inte ersätter eller konkurrerar med de funktioner, som åvilar vad som benämns de rättsvårdande myndigheterna - domstolarna, åklagarväsendet och polisen. Bankerna får inte tillåtas bygga upp sin egen "rättsstat" - en stat i staten med egen hemlig polis och egna sanktionsmöjligheter.
   Detta är emellertid vad som kom att ske i bankkrisens kölvatten. Oaktat - eller kanske just därför! - att krisen i allt väsentligt har sin grund i bankernas egen närmast monstruösa mismanagement, mobiliserades betydande resurser för att jaga externa skojare och gangsters. I ivern att på detta sätt dra intresset bort från egen försumlighet - ibland av kriminell natur - gjordes det upp långa listor på "externa fiender & hot". Säkert var det också ett sätt att få den ordinarie bankpersonalen - den "på golvet" - att rikta sin ''kritiska observans" från de egna chefernas göranden och låtanden till dessa "externa fiender & hot" - avledning brukar det kallas.

NB kartlägger Gangstervärlden

För att ha största möjliga egen kontroll över skydd & sanktion visavi detta slags "externa hot & fiender" har i varje fall några av de större bankerna - något det hyschas om - byggt upp egna omfattande register, utifrån vilka man kan spärra ut icke önskvärda element från krediter. Med de falsarier bankväsendet ständigt drabbas av är det inte mer än rimligt, att bankerna håller sig med denna typ av spärrlistor. Det förefaller heller inte rimligt att vare sig datalagen eller den så kallade personuppgiftskungörelsen skall kunna utgöra ett hinder mot den typen av skydd mot "icke önskvärda bankkunder". Därför är det hyschande som ändå vidlåder dessa listor svår att förstå. Förklaringen till hyschandet är - trots vad som i förstone kan tyckas rimligt - att upprättandet av den typ av listor det här gäller - sådan datalagen och personuppgiftskungörelsen nu är utformade - står i uppenbar strid med gällande rättsordning.
   Efter att DSM kunnat ta del av en av de listor det gäller framstår hyschandet som än mer begripligt. Det är en lista som upptar uppgifter om 2 575 personer och där rena gangsters blandas med enligt listans egna uppgifter helt ostraffade människor. I många fall - och det gäller ett par hundra - är den enda "kvalifikationen", att personen råkat vara bekant eller släkt med någon som det - inte sällan på mycket god grund - funnits skäl att varna för även om skälen för detta inte redovisas annat än i de uppenbara ett par hundra "gangsterfallen". Denna mix blir särskilt allvarlig som listan (den omfattar 342 sidor) och alla där lämnade uppgifter enligt försättsbladet gäller som en kartläggning av "gangstervärlden":

"Registret är uppbyggt i strikt bokstavsordning. --- Registret är upplagt efter fullständigt namn enligt folkbokföringsregistret. --- Det finns [i registret] storheter inom ganstervärlden vilka numera är avlidna. På grund av efterföljare med relevanta samband till dessa, kvarstår de i registret som upplysningskälla."

Redan denna presentation är tillfyllest för att benämna det som en bankens eget "SÄPO-register" och banken är i detta fall den vid registrets upprättande statliga Nordbanken.

21 olika källor

I presentationen av detta NB:s SÄPO-register anges 21 olika källor. Av dessa är 10 att beteckna som öppna källor. Det gäller Patent- & Registreringsverket samt ett antal tidningar som publicerat uppgifter i anledning av olika rättsaffärer. Redan att låta tidningsuppgifter ligga till grund för att låta en person hamna i ett register över "gangstervärlden" måste utifrån rättssäkerhetssynpunkt anses förkastligt. De övriga 11 källorna anges endast med kodbeteckningar enligt följande:

BBB = Intern kod.Fäst ej avseende
BJP = Intern kod. Fäst ej avseende
CAH = Intern kod. Fast ej avseende
FP = Intern uppgiftsbas
GAM = Intern kod. Fast ej avseende
HHH  = Intern kod. Fäst ej avseende
raderat = Intern kod
PPA = Intern kod. Fäst ej avseende
SI = Intern kod.
TTT = Internkod. Fäst ej avseende

 
Här finns således referens till inte mindre än 7 källor, där man samtidigt hänger på detta märkliga "Fäst ej avseende". Varför då ha med uppgifterna och blanda upp dem med uppgifter, som den/de för registret ansvariga anser tillräckligt tillförlitliga för att ges avseende, dvs beaktas? Till detta kommer att det i ett stort antal fall till en och samma personbeskrivning lämnas flera olika referenser och detta utan att det framgår vilka deluppgifter i beskrivningen, som är att hänföra till exempelvis "FP" "HHH" eller "PPA". Det är heller Inte helt klart - även om ett studium av materialet i sin helhet tyder på det - huruvida de olika koderna avser den eller den källan eller någonting annat.

I det stora flertalet fall ges emellertid ingen källreferens alls utan personbeskrivningen inleds bara med ett kort och gott "Olämpliga/Olämplig" (således ibland med, ibland utan utropstecken) och i 71 fall finns personen med utan vare sig källreferens eller detta "Olämplig!/ Olämplig". I dessa fall finns det således ingen uppgift, utifrån vilken det är möjligt att göra någon person eller källa ansvarig för att personen hamnat i registret - bara den som är i sista hand ansvarig för registret som sådant och om vem denna person är lämnas ingen uppgift. Enligt en initierad källa, som det inte finns skäl att ifrågasätta, skall det gälla en numera pensionerad lagman, som haft (och har?) som extraknäck att för bankens räkning sköta detta register!
   Vidstående tabell - Nordbankens Gangsterlista - redovisar en kategorisering av de 2 575 personer, som återfinns i detta NB:s SÄPO-register, med avseende på den beteckning eller kod, som inleder respektive personbeskrivning - således oaktat att en och samma beskrivning kan vara försedd med flera olika beteckningar/koder.

Nordbankens Gangsterlista

Kategori

Antal

"Olämplig!/Olämplig" enligt den registeransvarige

1320

Näringsförbud

519

Kungörelsedelgivning 391
FP=Intern uppgift 148
Brott 103
HHH=Intern kod (fäst ej avseende) 16
SK=Intern kod 6
TTT=Intern kod (fäst ej avseende) 1
Ingen referens 71
Totalt 2575

   Utöver de 2 575 personer, som har egna personnotiser och därför kunnat kategoriseras på här redovisade sätt, finns alla de människor, som finns med därför att de suttit i någon styrelse tillsammans med någon av de 2 575 eller har något släkt- eller vänskapsförhållande som inte ansetts tillräckligt graverande för att kvalificera för en egen personnotis. Hur stort antal dessa tillkommande utgör låter sig inte utan vidare räknas fram på manuell väg - bl a därför att ett antal av dessa kan finnas angivna i inte bara en utan flera personnotiser. Att hyggligt bestämma detta antal kräver därför en korskörning med hjälp av Nordbankens egen databank. Det torde dock röra sig om ytterligare något tusental personer. Det totala antalet namn i bankens SÄPO-register kan därför sägas snarare överstiga än understiga 5 000.

Äpplen och päron

Att i ett och samma register blanda kvalificerade förbrytare med personer, som inte gjort sig skyldiga till något lagstridigt eller - gäller i ett stort antal fall - hamnat i registret endast på grund av att vederbörande är släkt eller bekant med någon banken vill varna för, är oförsvarligt. För hundratals människor upptagna i detta register måste det anses som identitetskränkande på ett sätt, att det framstår som upprörande att inte någon rättsvårdande myndighet inskridit utan - såvitt är bekant - låtit hanteringen fortgå opåtalt.

För att belysa det orimliga sätt på vilket registret blandar äpplen och päron lämnas här ett antal saxade exemplifieringar, som gäller å ena sidan personer som uppenbart tillhör vad Nordbanken kallar "gangstervärlden" och å andra sidan personer, som med all rätt skulle känna sig både identitets- och integritetskränkta, om de fick veta att de finns med i ett register som detta.

Genomgående anges namnen i DSM:s exemplifieringar med efternamnets begynnelsebokstav och sista bokstav -Andersson blir således A-n. Vidare anges de koder till vilka det i respektive fall refereras. I det stora flertalet fall finns emellertid ingen "källkod". I dessa fall är det den registeransvarige - fd lagmannen - som måste anses vara "ansvarig källa", för vilket DSM infört koden "R-ansvarig".

Exempel på beskrivningar av personer för vilka beteckningen "gangster" måste anses som i rimlig mening relevant

A-n. "Olämplig.
Tidigare bildirektör. Dömd till åtta års fängelse för narkotikabrott." * R-ansvarig.

B-n * "Olämplig!
Straffad f d SHB-direktör. Lierade sig med brottslingar och gav dem krediter. Dömdes till 2 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman." * Referens till HHH,

E-n * "Olämplig! Kallad 'Tjocksteffe'.
Straffad. Enligt artiklar i Upsala Nya Tidning misstänkt maffiaboss i Uppsalatrakten.” *Referens till HHH.

H-k* "Olämplig, Farlig typ.
Inblandad i ett mord på så sätt att han förväntades deltaga vid ett möte men sände en annan i sitt ställe och denne blev skjuten." * R-ansvarig.

H-g * "Straffad storsvindlare.
Bl a flera gånger för konstsvindlerier. Stor duperingsförmåga. Lyckades angående ett av sina straff lura kriminalvården att förklara honom sinnessjuk med frigång, vilket ledde Till JK-utredning. Straffad 13 gånger."- *Referens till HHH.

H-g * "Grov brottsling.
Svindlerier l olika former, bl a sol och vår, grovt bedrägeri, våldtäkt och narkotikabrott.. Dömd 22 gånger.” * R-ansvarig.

 K-a * "Olämplig.
Straffad för stora knarkbrott. Enligt artikel i SvD nämns ej knarkbrott men man konstaterar att K-a utsattes för en omfattande polisutredning om ekobrott i mitten av 80-talet. --- K-a dömdes slutligen till dagsböter för valutabrott. Dä varande chefen för rikskriminalens skattebrotts e n het fick [ämna sin befattning sedan hans kontakter med K-a blivit kända.Ägde Fointainbleu innan sprängningen." -Referens till HHH,

L-n * "Olämplig.
Bedrägeri och mord. Detta var mannen som utförde det s k vitvarumordet. Hade redan sedan tidigare diverse meriter för bl a knivmord i Marstrand." * R-ansvarig.

N-n * "Olämplig!
Internationell vapenhandlare. Dömd till 4 års fängelse i USA för vapensmugglings- försök till Iran." * R-ansvarig.

0-n " "Olämplig!
Straffad för bl a anstiftan till genomfört mord. Stort upplagda bedrägerier i kompanjonskap med grova brottslingar." * Referens till HHH.

R-d " "Olämplig.
Hårdför och farlig bedragare. Kontakter med gangsters i Boston, USA." * Referens till HHH.

Å-g * "Olämplig!
Fastighetsnisse som trots tidigare fängelsestraff för ek brott via bulvaner samt sambo fick låna 2,5 miljarder” *Referens till HHH.

Exempel på beskrivningar på personer som blivit allvarligt identitets- och integritetskränkta genom att hamna i detta NB:s SÄPO-register

A-t * "Olämplig!
En person med oseriös läggning." * Referens till HHH. Ingen uppgift om begången oegentlighet

A-r * "Olämplig!
Samband med sin likaledes oseriöse fader" * R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

A-n * "Olämplig!
Ej straffad men umgås med gränslandsmänniskor." * Referens till HHH. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

A-a "" Olämplig.
Bedräglig typ från bedragarsläkt. Det började redan på farfars tid. Ägare till O l AB." * Referens till HHH. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

B-t * "Olämplig.
Bolaget omnämnt i TV;s nyheter i samband med flyktingförläggningar." *Referens till HHH. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

C-o *
"C International AB nedan saknar kvalificerad revisor." * R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

D-n* "Olämplig.
Advokat. Lär ha hyrt ut lägenhet till B-r." * Referens till HHH. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

B-n* "Olämplig.
F d moderat kommunalpolitiker från Nacka. Sedermera 'torped’ åt ledningen i Ny demokrati. Alltid omstridd och omskriven i pressen." * R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

E-m * "Olämplig.
Hal advokat. Inget direkt diskriminerande mer än umgänget." *R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

F-n* "Olämplig.
Släkt med H F-n.'* R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

G-d * "Olämplig.
Advokat. Enligt uppgift har denne företrätt N-n, vilket måste betecknas som direkt diskriminerande."*R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

H-m * "Olämplig.
Har suttit i styrelsen för Dorotea Invest AB." *R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

H-t * "Olämplig.
Klev av bolag när det började lukta bränt.” *R-ansvarig. ingen uppgift om begången oegentlighet.

K-n* "Olämplig.
Samband med G-l." *R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

L-h * "Olämplig.
Överste och suppleant i M AB." *R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

P-s* "Olämplig!
Samröre med L-n." *R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

W-k * "Olämplig.
Hustru till N-n." *R-ansvarig. l övrigt ingen annan uppgift.

Y-g " 'Olämplig."
*R-ansvarig. I övrigt ingen annan uppgift.

Å-n '' "Olämplig."
*R-ansvarig. l övrigt ingen annan uppgift,

Ö-n
*Här anges bara namnet och födelsenumret och referensen FP -i övrigt ingenting, inte ens det annars i registret genomgående "olämplig" men personen - en kvinna - finns med i detta genom sin mix synnerligen anmärkningsvärda register. Varför?

Vilken är den bakomliggande människosynen?

Registret är också anmärkningsvärt genom det språkbruk, som allt som oftast används i de olika personbeskrivningarna. Ibland är grovheten sådan att man tvingas fråga sig: Vad är det för slags människor som engagerats för att sammanställa och ansvara för detta NB:s SÄPO-register? I vad mån är de drivna av egna racuner? Kan det vara så att "jakten på gangsters" kommit att påverka deras eget mentala? Vad är deras bakomliggande människosyn? Här några exempel att stilla begrunda:

A-m. "Olämplig.
Tokskalle." *Referens till HHH + TTT. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

K-n * "Olämplig.
Började sin bana genom att vid 15 års ålder lusa av sina föräldrars egendom. En ekonomisk vettvilling som aldrig deltagit i en laglig transaktion." *Referens till HHH. Ingen uppgift om begången oegentlighet,

K-n * "Olämplig.
Belastad tokskalle. Åtalad 1989 för grovt skattebedrägeri men åtalet ogillades” * Referens till HHH. Ingen uppgift om styrkt begången oegentlighet.

P-e * "Olämplig.
Används som galjonsfigur av ljusskygga typer. Bror till fd --- O P-e. Lär vara lite mjuk i huvudet numera." *R-ansvarig.

S-g * "Olämplig.
F d anställd hos PK-Finans. Träskalle." *R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet.

W-l * "Olämplig.
Högdjur inom kyrkan.” *R-ansvarig. Ingen uppgift om begången oegentlighet,

Skäl att granska granskarna

Det är inte utan att man - efter en genomgång av detta digra registermaterial - anar, att "källorna" och då inte minst den "registeransvarige" även passat på att utnyttja sin ''leverantörsroll" i personliga hämnd- och jäkelsyften. I Media-Sverige som det kommit att utveckla sig har vi - låt vara på ett än så länge lite kryckigt sätt - fått en debatt med krav på att "granska granskarna".
   Den "granskningsdebatten" bör nu också vidgas till att syna de personer, som låtit sig engageras för att vid sidan om rättssamhällets insyn och kontroll bygga upp något som kan liknas vid ett "SÄPO-register" men som genom sin oprofessionella uppbyggnad och absurda blandning mellan stort och smått är ett sällsynt trubbigt instrument för vilka syften det än är avsett att kunna nyttjas. Vilka är människorna bakom registrets uppbyggnad och hantering? Vad är deras kompetens? Hur har de blivit ersatta för sina tjänster? Är de anställda av banken eller någon form av frilansare? Har de några politiska kopplingar?
   Frågorna är många och det finns fler än dessa.

Jan Gillberg

Den Svenska Marknaden
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida