[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Svenska Bankföreningens etiska riktlinjer för banker och kreditmarknaden

Svenska Bankföreningen

Avskrift

1996-02-16

Direktionen

Etiska riktlinjer för banker och kreditmarknadsbolag

Svenska Bankföreningen har mot bakgrund av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1995:40 numera FFFS 1998:22) om riktlinjer i etiska frågor hos företag under inspektionens tillsyn i samråd med medlemsföretagen utarbetat bifogade etiska riktlinjer, som föreningen rekommenderar medlemsföretagen att följa.

De etiska riktlinjerna har behandlats i föreningens Juristkommitté och Huvudkommitté och därefter fastställts av styrelsen,

Med vänlig hälsning

Ulla Lundquist

 


SVENSKA BANKFÖRENINGEN
1996-02-16

Etiska riktlinjer för banker och kreditmarknadsbolag

l. Inledning
Svenska Bankföreningen har mot bakgrund av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1995:40 numera FFFS 1998:22) om riktlinjer i etiska frågor hos företag under inspektionens tillsyn utarbetat följande etiska riktlinjer, som föreningen rekommenderar medlemsföretagen an följa.

2. Syftet
Syftet med riktlinjerna är att verka för att en sund verksamhet befrämjas och att allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden upprätthålls.

3. Förtrogenhet med lagregler m.m.
Styrelsen och ledningen i ett medlemsföretag skall tillse att lagregler, föreskrifter m.m, som berör företagets verksamhetsområden iakttas i verksamheten. Det ankommer på företagets ledning att sörja för att kunskaper om ovannämnda lagregler, allmänna råd m m hålls på en tillfredsställande nivå hos de anställda.

Medlemsföretaget skall i sin verksamhet handla med erforderlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet. Medlemsföretaget skall inneha och effektivt använda sådana resurser och rutiner som behövs för att rörelsen skall kunna bedrivas på ett riktigt sätt.

4. Etisk måttstock
Etiska värderingar styrs av gott omdöme och individens känsla för vad som är rätt och fel. En god måttstock på om ett fattat beslut eller vidtagen åtgärd uppfyller de krav på etik som ställs på den enskilde är om beslutet eller åtgärden kan förklaras och motiveras inför överordnade, kunder och utomstående.

5. Etisk standard
Verksamheten inom medlemsföretagen skall bedrivas på sådant sätt att en hög etisk standard kan upprätthållas. Företagsledningen skall agera så att den utgör ett föredöme i detta hänseende.

Etiska värderingar skall alltid vägas in vid beslutsfattandet inom företaget. Initiativ som kan höja den etiska medvetenheten skall uppmuntras. Medlemsföretaget skall aktivt verka för att en levande dialog om etiska frågor förs inom företaget.

Uppstår problem, som aktualiserar etiska frågeställningar, skall de tas upp med närmaste chef eller annan, som kan föra frågan vidare i organisationen.

6. Ekonomisk rådgivning
Ekonomisk rådgivning skall ske på ett sakligt och ansvarsfullt sätt utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Medlemsföretaget skall lämna kunden tillräcklig information om sådana omständigheter som är väsentliga i sammanhanget. Bl a kan eventuella risker som är förknippade med viss tjänst eller produkt behöva påpekas.

7. Kreditgivning
Kreditgivning skall ske med beaktande av kundens ekonomiska situation. Kredit bör inte lämnas för ändamål som är oförenliga med god samhällsmoral.

8. Marknadsföring
Medlemsföretaget skall i sin marknadsföring lämna kunden relevant information om de tjänster och produkter som erbjuds. Bl a kan eventuella risker som är förknippade härmed behöva påpekas.

9. Konkurrens
Medlemsföretaget får inte i reklam eller på annat sätt lämna missledande information om konkurrent.

10. Egna eller närståendes värdepappers- och valutaaffärer
Medlemsföretaget skall iaktta Svenska Fondhandlareföreningens regler om egna och närståendes värdepappersaffärer för anställda i föreningens medlemsföretag.

11. Intressekonflikter
Intressekonflikter mellan medlemsföretaget och kunden, som inte är att hänföra till den normala affärsrelationen, bör undvikas. Om sådana inträffar skall tillses att kunden behandlas rättvist.

En anställd skall förbjudas att handlägga frågor i vilka den anställde har ett personligt intresse eller frågor i vilka sådant intresse finns hos nära anhöriga till den anställde eller hos företag i vilket den anställde eller anhörige har ett väsentligt intresse.

12. Förhållanden som kan hänföras till den anställdes personliga förhållanden
Det skall inte vara tillåtet för en anställd i företaget att inlåta sig i spekulationsaffärer eller ingå borgensförbindelser i sådan omfattning att den anställdes ekonomiska ställning därigenom avsevärt kan rubbas.

Den anställde skall vidare inte tillåtas att utan företagets medgivande, för egen eller annans räkning driva agentur eller affärsrörelse av något slag eller åta sig anställning eller uppdrag som kan inverka menligt på den anställdes arbete i företaget. Där företaget så påfordrar skall den anställde lämna uppgift om syssla eller uppdrag av nämnd art.

13. Gåvor och andra förmåner
Av brottsbalken samt marknadsföringslagen följer att anställda i medlemsföretaget inte får ta emot mutor eller medverka till bestickning, dvs medverka till att ge mutor åt andra, för egen eller företagets räkning. Medlemsföretaget bör ta del av och följa den praxis som utvecklats på området och om vilken kännedom sprids bl.a. genom Institutet mot mutor. Det åligger medlemsföretaget att ha en tydlig policy på detta område och att informera de anställda om gällande regler.Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida