[Hemsida] [Skicka vykort]


Domstolens svek mot företagare
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-05-30

Mer än fem år har nu förflutit sedan Digital Print Center (DPC) lämnade in sin stämningsansökan till Stockholms tingsrätt i en fråga om uppenbara avtalsbrott från huvudmannens sida. Under tiden har chansen att få betalt från den huvudman kraven riktar sig mot drastiskt försämrats.

Ett mål som kunde avgjorts på 3 månader, är fortfarande inte avgjort i tingsrätten, efter mer än fem år processande - mer än trehundra aktbilagor på grund av de två advokaterna som företräder huvudmannen i målet och domstolens felaktiga hantering av ärendet.

Det hade räckt om domstolen hade läst igenom det tioåriga avtalet mellan parterna för att förstå vad målet handlade om och avtalstidens längd. En ordentlig genomläsning av avtalen som bägge parterna har godkänt och som stipulerade vilka rättigheter handelsagenten fått genom avtalen formuleringar skulle genast visa att huvudmannen aldrig hade uppfyllt någon av sina förpliktelser.

Handelsagenten som företrädde sin huvudman både privat, i sitt enskilda företag och i sitt bolag som han startade för att företräda sin nya huvudman, för både i Sverige och utomlands såg ganska snart att huvudmannen aldrig hade uppfyllt sina förpliktelser, vare sig med att anpassa sina priser så att agentens enskilda firma eller bolag kunde erhålla trettio procent i provision eller redovisat intäkter vad parterna kommit överens om och vad som stipuleras i och skriftligen godkänt och bevittnats i avtalen.

Bakgrunden är att agenten som under mer än trettio år varit VD för en reklambyrå som han själv startat såg möjligheten att expandera verksamheten som självständig handelsagent med de kundkontakter som han redan varit i kontakt i sin egenskap av projektledare och VD för ett välkänt företag inom annonsbyråbranschen som tillhörde ett av de fåtal byråer som var nominerad annonsbyrå, och därmed kunde debitera kunderna direkt för allt annonsutrymme.

Starten som handelsagent blev mycket lyckad. Under åtta år från år 2000 till år 2008, expanderade han sin verksamhet som handelsagent - med några av Sveriges största och välkända företag som nya kunder som var verksamma i både Sverige och utomlands och omsatte år 2008 cirka tio miljoner kronor - vilket var cirka sjuttiofem procent av den tidigare huvudmannen verksamhet. Bytet av huvudman skedde eftersom agenten ansåg att den tidigare huvudmannen inte hade tillräckliga tekniska resurser för att agenten skulle kunna expandera verksamheten vidare i Sverige och utomlands.

Den skriftliga överenskommelsen med den nya huvudmannen som godkänts och bevittnas av agentens två jurister följdes aldrig. Agenten fick vare sig granska huvudmannens bokföring tillsammans med sin revisor som parterna kommit överens om och den nya huvudmannen anpassade aldrig sina priser så att agenten kunde erhålla trettio procent i provision.

Coronapandemin har satt ytterligare käppar i hjulet för agenten som gör att huvudmannen tappat i omsättning och nu riskerar att gå i konkurs. Huvudmannens kontor är numera öppet bara mellan 9 till 14 på vardagar och stängt på fredagar. Och konkursen står för dörren för huvudmannen om inte Coronapandemin släpper.

De två advokater som företräder huvudmannen lyckade få målet flyttat till huvudmannens vistelseort 2015. De domare som nu skulle ha granskat avtalets betydelse och dess villkor under fem år har fortfarande inte satt sig in i betydelsen av hur avtalet skall tolkas.

Dessutom lyckades advokaterna som företräder huvudmannen påstå att Digital Print Center var konkursmässigt redan 2014 och inte kunde betala in sin mervärdeskatt på cirka 80.000 kronor, vilket vann gehör hos både tingsrätt och hovrätt.

Eftersom detta inte stämde, då förseningen av inbetalningen, bara berodde på att den nya huvudmannens avtalsbrott överklagade agenten besluten till Högsta domstolen (HD) och fick rätt i sak, eftersom målet vidarebefordrades till Svea hovrätt på nytt. När agenten till slut vann detta mål mot sin huvudman kunde också själva tvistemålet fortsätta på nytt.

Coronapandemin har gjort det omöjligt för agenten - som själv har handlagt den juridiska processen under hela perioden - nu inte heller åka tåg till den stad där huvudmannen har sitt säte, eftersom han befinner sig i karantän och får inte vistas utanför Stockholm när målet skulle ha avgjorts under maj månad 2020. Han begärde därför att målet på nytt skulle överföras till Stockholms tingsrätt för att kunna erhålla en "rättvis rättegång".

Problemet är också att agenten anmält ärendet till såväl polis och åklagare utan att någon reaktion skett från deras del. Vare sig begäran om editionsföreläggande i domstol eller polisutredning har beviljats. Agentens bokföringsbyrå och revisor har bägge var och en för sig reagerat starkt mot att den domare som handlägger målet aldrig tillåtit agenten att tillsammans med sin revisor varje år granska huvudmannens bokföring, enligt avtal.

Sveket mot agenten från de bägge försvars advokaterna i beror på att trodde de kunde försätta Digital Print Center i konkurs redan i inledningen av denna process genom att påstå att bolaget var konkursmässigt. Den tf lagman som nu skulle ha granskat målet i en huvudförhandling i maj 2020 har avgått som referent från detta mål efter agentens starka kritik av hans agerande under hela processen. Målet har numera överlämnats till en annan referent som tyvärr inte heller vill vare sig bevilja edition eller granskning av huvudmannens bokföring efter påtryckningen som från de Tf Lagmannen innan han avgick som referent.

Hur det nu slutar återstår att se men att inte kunna fullfölja ett tvistemål enligt avtalslagens bestämmelser och inom rimlig tid strider både mot Europakonventionen och Europarätten åligger svenska domstolar alla mål. Den Tf Lagmannen i målet har ju avvisat all bevisning som skulle ha kunnat bekräftas i samband med agentens och revisionsbyråns granskning av huvudmannens bokföring och genom ett beviljat editionsföreläggande.

För att försöka förminska agentens möjligheter att vinna målet, sedan han själv frånträtt som referent - både i ett tidigare skede av målet och i samband med byte av referent - beslutar han att avvisa samtliga omständigheter som DPC har att framföra efter den 17 november 2015.

Detta trots att Digital Print Centers hemsida efter detta datum blivit kapat och DPC aldrig fått granska huvudmannens bokföring vilket innebär att DPC genom den Tf Lagmannens försorg undanhåller all bevisning för agenten både genom att inte tillåta granskningen av huvudmannens bokföring och dessutom avvisa all den bevisning som framkommit i målet under själva processen för sent, genom den Tf Lagmannens beslut att avvisa all bevisning som gör att agenten kommer att få svårt att vinna processen i tingsrätten - om inte hovrätt och Högsta domstolen reagerar - dit anmälan om de grova rättegångsfel som redan skett - nu undanröjs redan i första rättsinstans..

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders RiksförbundVarning för företagspirater!Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida