[Hemsida] [Skicka vykort]


Lagstridigt förfarande i svenska domstolar
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 1 aug 2018

För mer än 17 år sedan skrev jag - som författare och skribent i finansrätt - en mycket uppmärksammad artikel i Sundsvalls tidning (ST) med rubriken "Domstolarna sopar rättegångsfel under mattan" (ST 2000-01-09) En artikel, som blivit mycket spridd och omskriven i olika medier. Jag tror fortfarande den kan sökas på Google, för den som är intresserad av att läsa hela min artikel. Avbildad Mats Lönnerblad

Detta skrev jag redan i inledningen av denna artikel: "Det förekommer jäv och grova rättegångsfel redan i första rättsinstans, vilket inte är ovanligt i Sverige. Därför är det naturligt att påtala de processuella och materiella fel som begåtts, före prövningen i hovrätten. Har dessa fel begåtts i hovrätten är det Högsta domstolen (HD) som enligt rättegångsbalken är skyldig att reda ut begreppen."

Men, med det nya begreppet "En modernare rättegång" (EMR- reformen) har det blivit allt svårare att rätta till pågående fel av domare som inte följer gällande lagstiftning, eftersom hovrätten och förvaltningsrätten numera tillåts att avvisa - överklaganden till högre instans - utan någon motivering alls, vilket strider både mot Europarättens direktiv och Europakonventionen, som numera ingår både i den svenska lagstiftningen och grundlagen.

Vad som hänt sedan dess är det uppenbarligen nödvändigt att man måste kräva av våra domare att de måste handla, lagenligt i ställer för lagstridigt, som redan skett i alltför många fall som jag tagit del av, granskat och skrivit om sedan dess.

Sedan år 2000 har nya prioriteringar blivit nödvändiga på grund av att våra svenska domstolar får in allt mer rättsfall när det gäller både brottmål och tvistemål som de uppenbarligen inte klarar av att hantera, utan att det förekommer både jäv och grova rättegångsfel som aldrig åtgärdas innan slutlig dom som inte längre går att överklaga i Sverige.

Allvarliga och lagstridiga rättegångsfel, som enbart har gynnat den ena parten gör att dessa fel riskerar aldrig att repareras, om hovrätten utan någon motivering inte ger prövningstillstånd. Även om de fel som en domare begår - strid med gällande lagstiftning - påpekas till Lagmannen i samma tingsrätt, till både Justitiekanslern (JK) eller till Justitieombudsmannen (JO) - som tydligen anser att det inte är deras sak att reparera de skador som uppkommit när domare fattar felaktigt beslut i förberedelsen av ett mål som inte följer vare sig Europarättens tydliga direktiv eller Europakonventionens bestämmelser som framgår i artikel 6.1 eller rättegångsbalken.

Det senaste beslutet som jag tagit del av från Lagmannen i en svensk domstol är att den domare som anklagas för både grova rättegångsfel, jäv, och i strid med både Avtalslagen, Handelsagenturlagen, Europarättens direktiv, Den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) och rättegångsbalken kan Lagmannen vare sig ingripa i, eller göra någonting åt vilket måste betraktas som anmärkningsvärt.

Fallet gäller en handelsagent, med ett 10-årsavtal, som arbetat som ensam handelsagent för sin huvudman, där huvudmannen vare sig följt de skriftliga avtal som upprättats mellan parterna.

Dessutom har huvudmannen kapat handelsagentens hemsida, så att handelsagenten inte längre kan bedriva någon verksamhet alls och vägrat att låta handelsagenten, i strid med avtal granska huvudmannens bokföring, vilket skapat stora ekonomiska förluster för både agenten och aktieägarna.

Om både Lagmannen eller den domare som nu vill slutföra förhandlingarna i tingsrätten utan att rätta sina beslut och misstag gör sig således skyldiga till "lagstridigt förfarande" som inte går att åtgärda trots påpekanden om vilka felaktiga beslut och rättegångsfel som begåtts redan i första rättsinstans.

Såväl JK som JO vill inte heller medverka till att vare sig granska eller sammanfatta de beslut som fattats redan i förberedelsen av detta mål vilket inneburit grova rättegångsfel som begåtts och där lagmannen fått tillfälle att i olika aktbilagor granska hur felaktigt domaren agerat utan att överhuvudtaget granska vilka fel som som begåtts, som såväl kärandenas revisor som bokföringsbyrå starkt reagerat emot och Lagmannen därför borde rättats till omgående.

Om inte underrätterna bryr sig om att agera borde HD göra det genom att skapa prejudikatfall och klargöra vilket påföljder som väntar domare som inte följer vare sig den svenska eller europeiska lagstiftningen.

Till saken hör att denna process nu har pågått i fyra år och de rättegångsfel som skett har inte åtgärdats trots att grova rättegångsfel påpekats redan i inledningen av detta tvistemål.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!
Skampåle för rättvisans skull


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida