[Hemsida]


Domare bryter mot domareden.
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2021-06-22

En domared är en ed som en ledamot i en svensk domstol måste avlägga för att kunna tjänstgöra som lagfaren domare. Eden avläggs med försäkran på heder och samvete inför domstolen eller rättens ordförande. I gammaldags formuleringar försäkrar man att skall döma så rättvist som möjligt och aldrig ta några ovidkommande hänsyn. Avbildad: Mats Lönnerblad

Man lovar också att inte sprida ut eller tala om för andra sådant som förekommit vid rättegången och som inte skall bli offentligt, till exempel vad som sagts vid rättens enskilda överläggning. Den som svär eden lämnar genom domareden långtgående försäkringar om att de i sin dömande verksamhet skall tillämpa de svenska rättsreglerna och inte låta sig påverkas av var de politiskt hör hemma. Domareden regleras i 4 kap. 11§ Rättegångsbalken och lyder:

”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saken göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som vill rätta gå, eller andra rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla”

Redan i mitten av 1970-talet tog den dåvarande statsministern Olof Palme bort statstjänstemännens ämbetsmannaansvar som fungerat väl under många år och straffat de statliga ämbetsmän som inte följer lagar och förordningar. Nu tillåter sig många statstjänstemän vare sig erkänna eller straffas, om de begår allvarliga brott. Det senaste exemplet jag redan skrivit om i en ledare är en statlig stiftelse - som utan att äga några aktier i ett bolag - lagt beslag på en tredjedel av det framgångsrikt världsföretaget som de sedan sålt vidare.

Nu överväger man också att ta bort domareden, om det inte redan skett? När det gäller advokater är det tydligt att ingen advokat får främja orätt, då straffas han med böter eller uteslutning från Sveriges advokatsamfund. Men när det gäller korrupta domare har jag tagit del av åtskilliga domslut där det visar sig att Sverige har domare som inte fälls för grova jävsbrott eller andra brott mot domareden i strid med den befintliga lagstiftningen som begås i flera svenska domstolar.

En av de viktigaste åtagande är därför att domareden följs och hur viktigt dess innehåll är. Domareden, som alla domare sedan 1734 fått svära gäller således fortfarande. Men om domarlagsutredningen (SOU 2011:42) får som den vill ska eden avskaffas och ersättas med en själlös uppräkning av tomma ord, vilket vore en stor förlust.

Domarlagen handlar ju om att vi har rätt att ställa krav på våra svenska domare. Uppfylls inte dessa krav bör domare förlora sin tjänst och straffas. Precis som advokater som främjar orätt. Jag har redan konkreta exempel på en domare och en f d Tf Lagman som inte uppfyller grundläggande krav på att följa lagen och snarast både avskedas och byta yrke.

Den fråga jag ställer till domarlagsutredningen är vilka krav ni bör ställa på Sveriges domarkår? Vill ni tillåta att domare inte ens läser igenom undertecknade och bevittnade avtal mellan parterna som stipulerar vad som sker i ett kontraktsförhållande mellan två parter? Redan i Magnus Erikssons landslag fick domare lova och ”försäkra på heder och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike" och att aldrig lag vränga och orätt främja"

Vill verkligen domarlagsutredningen att både statstjänstemän och domare skall slippa undan när de vare sig respekterar sitt ämbetsmannaansvar eller följer de riklinjen domareden som vars villkor framgår av Avtalslagens, Europarätten om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som numera ingår i grundlagen och rättegångsbalkens bestämmelser?

Advokatsamfundets disciplinnämnd och Domstolseden som innefattar alla domare utgör ju stommen i vårt land för att bevara det svenska rättssamhället. Rättsstaten byggs på mer än ord. Mitt förslag är därför att ni behåller eden som den är i stället för att fria domare från sitt ansvar i sitt ämbetsutövande. När jag senast gick in och googlade på domareden - den 4 juni 2021 - såg jag att fortfarande fanns kvar i sin ursprungliga form. Låt det så förbli! och återskaffa ämbetsmannaansvaret så att korrupta svenska statstjänstemän kan straffas för de olagliga affärer, de deltar i, som för närvarande sker som jag redan skrivit om!

Var finns den opinion som vill behålla ämbetsmannaansvaret och bevara domareden som den är ? Sverige har ju rasat tungt i en internationell rankning. Fraser Institute Annual Report som betygsätter den ekonomiska friheten i världen har ju dömt ut svenskt rättsväsende. För svensk del innehåller rapporten besvärande statistik, som visar att Sverige fallit från plats 19 till plats 46 där det framgår hur vår rättsordning - inte längre lever upp till att värna om grundläggande mänskliga rättigheter som tidigare - varav skyddet för äganderätten väger tyngst.

Mats Lönnerblad 
Författare och skribent i finansrätt 

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009

 

 


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida