[Hemsida]


Rättsstridiga förvärv som godkänts av domstol. 
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2021-05-01

Efter att jag ha tagit del av de beslut som föregick förvärvet av System 3R är det lätt att konstatera att såväl Småföretagarfondens, Industrifondens och de två andras köparnas påstådda förvärv av aktierna i System 3R aldrig ägt rum. Avbildad: Mats Lönnerblad

Bakgrunden är följande: Börje Ramsbro som startat System 3R tvingades på ett orättfärdigt sätt lämna hela sitt livsverk och hindrade att sälja det för att själv få ut det verkliga värdet på sitt bolag. Han tvingades skriva på ett utpressningsavtal, eftersom moderbolaget System 3R Holding AB (Holding) annars skulle försättas i en orättfärdig konkurs.

Avtalet avsåg 10 procent av aktierna i Holding där de som önskade förvärva företaget System 3R påstod sig ha tre köpare - Håkan Nordquist, Företagskapital och Småföretagarfonden som skulle överlåta företaget till Industrifonden. Ramsbro kände bara till två av de påtänkta köparna som var Håkan Nordquist och Företagskapital AB som redan från början bara var tilltänkta som delägare, sedan de uppfyllt sina utlovade kapitaltillskott i bolaget. 

Samma dag som Ramsbro tvingades lämna företaget skrevs ett annat avtal, som även detta avsåg 10 procent av aktierna, men nu endast med två av köparna - Håkan Nordquist och Företagskapital. Vad jag nu kunnat konstatera är att det inte finns några aktieöverlåtelseavtal och de påstådda förvärven finns heller inte upptagna i Holdings aktiebok. Med andra ord: Småföretagarfonden påstod sig vara delaktig i avtalet trots att de inte stod med i avtalet. Hur kan en part vara delaktig i ett avtal om den inte ens står omnämnd ? 

Min uppfattning är att styrelsebesluten i samband med de rättsstridiga förvärvet av System 3Rpå ett flagrant sätt strider mot både ABL:s jävsregler, mot styrelseregler, mot styrelseledamöternas lojalitetsplikt och mot förbudet mot olovlig utdelning att att även transaktionerna vid utförsäljningen av de immateriella rättigheterna sammantaget med det efterföljande förvärvet av majoritetsposten i International strider mot ABL:s järvregler, lojalitetsplikten och reglerna om kapitalskydd. 

Förvärvet at System 3R koncernen har därmed - i motsats till vad Industrifonden hävdat inte skett på ett juridiskt giltigt och korrekt sätt. Detta har redan Mårten Schultz, professor i civilrätt och Per Samuelsson jur.dr och professor i bankrätt kunnat konstatera utan att tingsrätten i Stockholm försökt förstå vad målet handlat om Mål T 7855-12. PT-ansökan inlämnades till Svea Hovrätt för överprövning av tingsrättens domslut. Referenten i målet i hovrätten, hovrättsassessorn Mohamed Ali har tillsammans med två domare vägrat att bevilja prövningstillstånd, utan att läsa igenom vad målet handlar om för att förstå sammanhanget. En av domarna, Dan Öwerström är jävig, och samarbetar dessutom med de bägge försvarsadvokaterna från den advokatfirman där han varit ordförande. 

Dan Öwerström som försvarat Småföretagsfondens och Industrifondens rättsstridiga förvärv av System 3R i hovrätten och deltagit i beslutet att målet inte skulle prövas är jävig, eftersom han varit ordförande i Maqs advokatbyrå, som de bägge advokaterna Hans Bagner och Pontus Ewerlöf företräder och dessutom samarbetar han med de bägge försvarsadvokaterna i olika förlikningsärenden i Stockholms handelskammare. Tala om delikatessjäv ! Pontus Ewerlöf handplockades från Cederquist Advokatbyrå av Maqs-advokaten Hans Bagner. 

Jag anser att Industrifonden har som skattefinansierat och offentligrättsligt präglat organ med hög etisk standard, att visa större öppenhet avseende principiella och de rättsliga grunderna för sitt agerande. Men representanterna har under hela processen vägrat att tala om hur de kunnat förvärva aktier i System 3R eftersom de inte finns med i tidigare avtal och dessutom inte kan uppvisa några förvärv från den aktiebok där Börje Ramsbro fortfarande står som ägare till alla aktier i System 3R. 

I då gällande 1975 års aktiebolagslag 8 kap 10 § finns regler om jäv. Där stadgas att ledamot av styrelsen eller verkställande direktören ej får handlägga fråga rörande avtal mellan honom och bolaget. Ej heller får han handlägga fråga om avtalet mellan bolaget och tredje man om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridandet mot bolaget. Håkan Nordquist och Hans Dirtofts deltagande i styrelsens beslut att sälja Holdings aktier i Internation till sig själva träffas därför av jävsreglerna i 8 kap 10 § i 1975 års ABL vilket vare sig tingsrätten eller hovrätten uppfattat i samband med det felaktiga beslutet att inte bevilja prövningstillstånd i hovrätten. 

I detta fall anser jag att advokaten Hans Bagner genom sitt agerande genom att inför rätten påstå att det rättsstridiga förvärvet har skett på ett korrekt, trots att ingen affär har genomförts, har främjat orätt, när det inte alls har skett någon aktieöverlåtelse. Och vittnet i målet Håkan Nordquist som tillsammans med sin kumpaner stulit bolaget och som inför sittande rätt och i min närvaro påstått att han har ett förvärvsavtal hemma, har begått mened. Därför hoppas jag nu att Ramsbro skall få full ersättning för förlusten av sitt företag och de som ljugit i rätten straffas för vad de ställt till med. Det gäller både Småföretagarfonden, Industrifonden, Håkan Nordquist och Hans Dirtoft. 

När det gäller Börje Ramsbros företag finns alla bevis på plats att det var ett rättsvidrigt förvärv som skedde. Själv tänker jag då på de 60.000 skötsamma företagare som fick sina krediter uppsagda under den självförvållade svenska bankkrisen 1987 - 1993 som aldrig fått upprättelse. I Ramsbros fall är det dags att kräva att myndigheterna och kuppmakarna äntligen ställs till ansvar och straffar de skyldiga, på samma sätt som under den franska bankrisen som jag tidigare skrivit om i mina böcker och i flera artiklar. 

Mats Lönnerblad  
Ordförande i Bankrättsföreningen  
Och Sveriges Bankkunders Riksförbund

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009

 

 


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida