[Hemsida]


Sverige måste lära sig följa Europarätten
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2021-01-18

Vid sidan av mitt arbete som ordförande i Bankrättsföreningen under sedan starten är jag även författare (medlem i författarförbundet och hittills åtta utgivna böcker som handlar om ekonomi och juridik) och skribent i finansrätt. Avbildad: Mats Lönnerblad 

Jag är även med i Europarättsföreningen i Sverige sedan starten, som leds av professor Ulf Bernitz, och vet därför vilka regler som gäller som såväl Justitiekanslern och justitieombudsmannen är skyldiga att följa när det gäller att granska svenska domstolars ageranden i både brottsmål och tvistemål. 

Om en domare är partisk, och endast väljer att försvara svaranden Jet Print Storbilder AB i Mål T 391-15, vilket kärandena påpekat i åtskilliga aktbilagor, är han skyldig att lämna ifrån sig ärendet vilket den Tf Lagmannen Arne Åkerström som tidigare varit referent i Mål T 391-15 äntligen gjort. 

Men påföljderna hans rättsvidriga åtgärder att på alla plan att endast gynna svaranden i detta mål, både i samband med en mellandom som inte gått att överklaga till högsta rättsinstans och inför kommande huvudförhandling visar han i samband med överlämnandet till en ny domare i Uddevalla tingsrätt där han i protokoll står fast vid sina tidigare felaktiga beslut.  

I stället för att låta målet tas om från början väljer han som framgår av såväl mellandom som beslut att inte låta kärandena förhöra svaranden i detta mål som har skett, vare sig i mellandomen eller i kommande huvudförhandling eller låta dem få försvara sig mot de angrepp som skett både mot käranden personligen som handelsagent, hans enskilda firma och det Digital Print Center Europe AB (DPC) genom att under själva förberedelsen av detta mål kapa vår gemensamma hemsida eller tillåta oss att granska Jet Prints bokföring enligt avtal. 

I Mål T 391-15 har kärandena begärt att målet på nytt skall överföras till Stockholms tingsrätt eftersom det skett så grova rättegångsfel har kärandena också yrkat att målet tas om på nytt. Det betyder att eftersom mellandomen inte går att överklaga, kommer de aldrig att erhålla en "rättvis rättegång" i Uddevalla tingsrätt. Kärandena yrkar att så sker och att de erhåller skadestånd för mer än sex års onödigt arbete där de förlorat mer än en miljon per år i uteblivna intäkter. 

Vad som gäller när det är uppenbara grova rättegångsfel som det här är frågan om är att gällande regler för rättegångar som rättegångsbalken, europarätten jämte andra författningar och rättspraxis inte iakttagits av den Tf Lagmannen Arne Åkerström i Uddevalla tingsrätt vilket framgår redan i många av kärandenas inskickade inlagor till Uddevalla tingsrätt. Hittills 315 stycken i förberedelsen av detta mål totalt från bägge parter i ett mål som skulle kunnat avgöras på tre månader. 

Upptäcks felen under pågående rättegång i första rättsinstans i tingsrätten måste den i allmänhet avbrytas eller felen rättas till. Därefter får hela rättegången tas om från början och när det är domstolen som har felat får Uddevalla tingsrätt betala för vår tidsåtgång och resor till Uddevalla tingsrätt. När det gäller frågan om skadestånd mot staten åligger det således Justitiekanslern är nu skyldig att se till att kärandena erhåller den ersättning de har rätt att utfå för förlorade intäkter under 11 år. 

I det tvåpartsavtal som inlämnats till både Stockholms tingsrätt och Uddevalla tingsrätt (2015-02-16) framgår att avtalen gäller i 11 år och kan därför inte preskriberas som Arne Åkerström hävdar i sin mellandom meddelad 2017-06-19. Dessutom framgår det att Jet Print Storbilder AB (Jet Print), som inledde sin tvist mot Digital Print Center Europe AB (DPC) redan lagt ner sin fordran mot DPC och har inga fordringsanspråk mot vare sig mot handelsagenten eller Digital Print Center Sverige. 

Kärandena har förbjudits att förhöra anställda på Jet Print, medan Jet Print tillåtits att förhöra oss vilket också strider mot alla rättsregler. Såväl bokslutskommentar från både kärandenas revisor och från deras bokföringsbyrå som inlämnats till Uddevalla tingsrätt som bevis har även bifogats som inlagor till Högsta domstolen i Mål Ö 6000-07-17. där vi inte erhållit prövningstillstånd. 

Kärandena har även åberopat den svenska handelsagenturlagen (rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1981 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter, när det gäller deras rätt att under 11 år få granska Jet Prints bokföring för att få tillgång till de bevis vi behöver vilket Arne Åkerström inte heller respekterat, utan redan från början av processen undanhållit oss alla de bevis som vi har rätten att utfå från Jet Print.  

Ett av bägge parter godkänt 11-årsavtal innebär ju bindande förpliktelser för bägge parter som har inneburit att vi inte kunnat bedriva någon verksamhet alls, sedan Jet Print kapat deras gemensamma hemsida, och påstår att Jet Prints bokföring skulle vara hemligstämplad vilket inte heller stämmer. Man behöver inte vara jurist för att tolka vilka förpliktelser som bägge parter förbundit sig att följa, enligt våra skriftliga avtal, vilket också deras intyg från deras bokföringsbyrå och revisor visar. 

Enligt artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande skyldigheterna framgår att ett mål måste avgöras inom rimlig tid, vilket inte har skett i mål T 391-15. Kärandena yrkar därför att de erhåller skadestånd för att de förlorat minst en miljon kronor per år, genom att Jet Print aldrig följt vare sig avtal eller redovisning och att Uddevalla tingsrätt fortfarande nekar att vi får del av den bevisning som vi har rätt till. 

Jag förutsätter således att JK inte vill tillåta Uddevalla tingsrätts felaktiga beslut som gör att de under sex år aldrig erhållit vare sig någon korrekt förberedelse eller mellandom i Mål T 391-15 som på ett uppenbart sätt strider mot både den svenska lagstiftningen och Europarätten som numera ingår i den svenska grundlagen. 

Den felaktiga mellandomen går ju inte att överklaga vilket innebär att den TF lagmannen Arne Åkerström under mer än sex år som denna process pågått undanhåller all den bevisning de har rätt att utfå genom avtal, och dessutom tillåter sig att påstå dessutom att det beror på oss att vi inte kunna inlämna all bevisning i tid att hans stupstocksföreläggande beror på kärandena. Vi anser således att hans agerande i Mål T 391-15 strider mot alla rättsprinciper, och kärandena yrkar att JK även ser till att målet tas om från början i Stockholms tingsrätt samtidigt som JK inleder en process mot svenska staten i detta ärende.  

Mats Lönnerblad 
Ordförande i Bankrättsföreningen 
Och i Sveriges Bankkunders Riksförbund 

 

 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009

 

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida