[Hemsida]


Stölden av företaget System 3R
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-12-03

Hur stölden av det framgångsrika företaget System 3R gick till har jag redan skrivit om i samband med att jag personligen närvarat vid de rättegångar, som blev följden av stölden av det välskötta företaget, som fortfarande är ouppklarat. Avbildad Mats Lönnerblad

Entreprenören och innovatören Börje Ramsbro,  hade själv startat företaget,  träffade en överenskommelse  - med finansmannen Håkan Nordquist och Företagskapital AB (till 50% ägt av staten) - skulle överlåta två tredjedelar av sitt operativa dotterbolag System 3R International AB. Själv skulle han behålla en tredjedel av det operativa dotterbolaget via det hundra procent ägda moderbolaget System 3R Holding AB. Enligt överenskommelsen skulle Ramsbro vara anställd i det operativa företaget och medverka till den fortsatta utvecklingen.

Vad som hittills kunnat bevisas i detta ärende som jag tagit del av sedan starten från ägaren Börje Ramsbro - är att Håkan Nordquist och Företagskapital -  har svikit den överenskommelse som träffades mellan parterna. Från början träffade de i stället ett hemligt avtal med bankerna utan Börje Ramsbros medverkan. Det skedde för att lägga beslag på dotterbolaget Internationals aktier, jämte samtliga immateriella rättigheter inklusive varumärket System 3R för det symboliska värdet 1 (en) krona.

Villkoret för övertagandet av två tredjedelar av det operativa bolaget International var att Nordquist och Företagskapital skulle förvärva sin del av företaget från Ramsbros moderbolag Holding. Medan denna överenskommelse gällde gick de bakom ryggen på Ramsbro och inledde hemliga förhandlingar med bankerna som lät sig grundluras. Inga giltiga företagsförvärv har skett, vilket gör att Ramsbro fortfarande äger sitt företag. Ramsbro har inte tecknat något aktieöverlåtelseavtal med någon part.

I samband med förhandlingarna med bankerna hade Nordquist bakom ryggen på Ramsbro gett i uppdrag åt företagets ekonomidirektör och revisor att upprätta en justerad substansvärdering grundat på antagandet att företaget var försatt i konkurs. Med denna värdering, som inte visade annat än ett skrotvärde, inleder Håkan Nordquist förhandlingar med bankerna som inte hade en aning om ett företags marknadsvärde.

Medan Börje Ramsbro fortfarande var ägare till moderbolaget Holding beslutade den icke giltigt tillsatta styrelsen i att bryta det hemliga avtalet med bankerna. Styrelsen beslutade sedan, utan Ramsbros medverkan att försälja samtliga de av bolaget innehavda rättigheterna till System 3R International såsom produkter, patent, firma 3R till System 3R International AB för det symboliska värdet 17.5 Mkr. Större delen av köpeskillingen, 15.5 Mkr, återlämnades till International och kan tolkas som att de nya ägarna köpte företaget med Holdings tillgångar.

Hur det sedan gick till när den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden blev delägare i System 3R-koncernen är än idag ett stort frågetecken.

För att förhindra en utpressningskonkurs tvingades Börje Ramsbro den 3 december 1993 att underteckna ett avtal som han inte fört några förhandlingar om. En av de tre parterna på ”köparsidan” var en Stiftelse Småföretagarfonden som var helt okänd för Ramsbro. Enligt avtalet skulle de tre ”köparna” förvärva 10% av aktierna i Holding som inträdesbiljett för hela affären. Stiftelsen Småföretagarfonden skulle därmed hr blivit ägare i System 3R.

Den statliga kontrollerade Stiftelsen Industrifonden hävdar att de blev delägare i System 3R-koncernen genom Stiftelsen Småföretagarfonden när denna avvecklades. Det har senare visat sig att Stiftelsen Småföretagarfonden aldrig förvärvat och ägt några aktie i System 3R utan allt är en bluff. 

Dåvarande närings- och handelsdepartementet bär ett stort ansvar för att Industrifonden kunde förvärva Ramsbros tredjedel av företaget, trots att de visste att dylika förvärv var förbjudna och att Industrifonden dessutom inte ens har förvärvat en enda aktie i System 3R-koncernen.

Den fråga jag själv vill ställa till den verkställande ledningen i Industrifonden och Näringsdepartementet är hur den av staten kontrollerade stiftelsen Industrifonden och Näringsdepartementet kan avsätta omfattande resurser till att mörklägga och försvara den grova ekonomiska brottslighet för att mörklägga och försvara de personer som haft som enda mål att skydda den som planerade och genomförde stölden av System 3R-koncernen som fortfarande går fria ?

Det måste också noteras att Ramsbro vare sig inbjudit Industrifonden till ett del ägarskap i System 3R eller ingått något förlikningsavtal med dem. Frågan om Industrifondens rätt att åberopa ett förlikningsavtal,  fick sin lösning genom mellandom i Mål T 7855-12. Tingsrätten undanröjde  Industrifondens påstående att den var part i det aktuella förlikningsavtalet  och beslutade att Ramsbro  inte eftergett rätten  att föra talan mot Industrifonden.

Finansmannen Håkan Nordquist har själv i en inlaga till Kammarrätten fastställt att Börje Ramsbro ägde sitt moderbolag Holding vid årsskiftet 1993/1994. Varför påståendet att de förvärv som skulle ha skett i genom avtal den 3 december 1993 har i själva verket aldrig ägt rum, vare sig från Nordquist, Företagskapital eller Industrifondens sida.

Då det ju numera är bevisat att det inte finns några aktieöverlåtelseavtal överhuvudtaget är min uppfattning att Börje Ramsbro fortfarande äger den fulla kontrollen av sitt företag System 3R Holding AB och dess tillgångar.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida