[Hemsida] [Skicka vykort]


The res judicata rule (Lagt mål ligger)
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-08-12

Anledningen att denna tvist hamnade i domstol var att två parter, Ewos och Johan Nordquist, hävade att de båda ägde samma fordran  och ville ha betalt för densamma. Mål T 1416-95 låg i Huddinge tingsrätt i nästan nio år innan domen offentliggjordes måndagen den 12:e januari 2004. När domen föll var den ofullständig. Vittnesmålet från Matts Hertsberg, som var helt avgörande för målets utgång saknades i domen.

Klagande i detta mål Leif- Erik Nygårds anser med största säkerhet att Matts Hertsbergs vittnesmål var raderat när domen skrevs, därför saknas det i domen. Även vittnesmålet från det andra vittnet, Ewos ombud Göran Tamm, saknas i domen från Huddinge tingsrätt. När målet sedan lotsades vidare till Svea hovrätt och Högsta domstolen (HD) visade det sig att domen från Huddinge tingsrätt inte var komplett eftersom både Matts Hertsbergs vittnesmål och Göran Tamms vittnesmål saknades.

Förvisso har Huddinge tingsrätt hört både Matts Hertsbergs och Göran Tamms vittnesmål, men inte ett ord nämns om detta eftersom bägge vittnesmålen med största säkerhet raderades redan innan domen föll.

Det står ändå klart och tydligt för mig som granskat hela detta ärende -i domen från Huddinge tingsrätt - att Johan Nordquist redan betalat hela efterborgen och därför har en regressfordran mot svarande på halva denna summa han redan betalat i samband med förlikningen.

I domen från Huddinge tingsrätt/Svea hovrätt fastställs att halva förlikningsbeloppet i tvistemålet Ewos/Nordquist var betalning för Nordquists efterborgen.

Göta Hovrätt som är skyldig att beakta såväl vittnesmål som bevisning accepterade inte denna skrivning och dömer att det inte är fastställt hur förlikningslikviden var fördelad. Därför anser Göta hovrätt  att efterborgen, som bevisligen är betald inte skulle vara betald när ärendet kommer upp på nytt i Göta hovrätt.

När en fråga redan är avgjorts i en annan domstol och domen vunnit laga kraft kan någon annan domstol inte ta upp samma fråga till ny prövning. Om samma fråga tas upp i en ny rättegång och den domen påverkar eller undanröjer den tidigare domen är det alltid brott mot "The res judicata rule". (Lagt mål ligger)

Undantagen är om domen strider mot Europadomstolens direktiv och Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) artikel 6.1 som stipulerar att "Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en oavhängig och opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid som upprättas enligt lag, vilket enligt min bestämda uppfattning aldrig har skett i Huddinge tingsrätt, Svea hovrätt och i Högsta domstolen.

Efter att ha läst igenom Svea Hovrätts dom i Mål nr T 847-08 och Göta Hovrätts dom i mål T 847-08 är det lätt att konstatera att två domstolar har dömt ut bötesstraff i samband med borgensförbindelse - i samma ärende - vilket inte är förenligt med vare sig svensk lag, Europakonventionen där det är Europadomstolens bestämmelser vilket överensstämmer med Europakonventionen. Ett av målen måste därför avskrivas och svaranden  som dömt att betalat en borgensförbindelse två gånger i samma mål måste få tillbaka sina pengar i det ena målet.

Eftersom resning begärts i Göta hovrätts mål T 847-08 den 8 oktober 2019 borde den felaktiga domen i Göta hovrätt ha prövats i Högsta domstolen, där mål slentrianmässigt avvisas även i domar som skett i strid med Europarätten - i många mål jag redan skrivit om i mina artiklar och böcker - där sökanden aldrig erhållit någon "rättvis rättegång."

När det gäller målet i Huddinge tingsrätt/Svea hovrätt tog domstolen mycket lång tid på sig för att avgöra frågan, helt i strid mot artikel 6.1. i Europakonventionen. I domen från Huddinge tingsrätt fastställs därför att käranden erhållit betalning för hela primärborgen och hela efterborgen.

I sin skrivning avslöjar Göta hovrätt att det är ostridigt att Göta hovrätt tar upp och fattar ny dom i exakt samma fråga som Huddinge tingsrätt/Svea hovrätt redan avgjort och som vunnit laga kraft. Göta hovrätts dom är också slarvigt skriven en person som namngivits har aldrig varit part i denna tvist.

Dessutom försvann det vittnesmål som skulle avgjort målet till borgensmannans fördel redan två dagar efter domen i Huddinge tingsrätt varför Huddinge tingsrätt antingen raderat vittnesmålet eller slarvat bort kassetten varför resning skulle ha beviljats bara av den anledningen eftersom vittnesmålet inte heller finns med i Huddinge tingsrätts dom.

För klagande är det ostridigt att Huddinge tingsrätt i sin dom fastställer att både primärborgen och efterborgen är fullständigt och slutgiltigt betalad vilket också är tillstyrkt av huvudvittnet i förhandlingen i Göta Hovrätt som hovrätten antingen slarvat bort eller raderat varför jag anser att svaranden äger rätt att få en ny resningsansökan antagen.

När två hovrätter (Svea och Göta) tar upp och dömer i samma fråga och dömer fullständigt olika anser jag att det måste vara HD:s skyldighet av avgöra vilken hovrätt som har rätt. Båda kan ju inte ha rätt.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrättVarning för företagspirater!Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida