[Hemsida] [Skicka vykort]


Omständigheter som kräver resnings-ansökan i domstol
Av Mats Lönnerblad- Ledaren  - 12 aug. 2017

Omständigheterna som svenska domstolar är skyldiga att följa är är tydliga; Vad som gäller för att godkänna resningsansökan i Sverige - som fortfarande inte följs i svenska domstolar - och varför dessa ansökningar i nte beaktas som de skall, är fortfarande helt obegripligt för mig - efter de många tvistemål jag tagit del av i svenska domstolar.

Högsta domsstolen (HD) avslår slentrianmässigt resningsansökningar, utan att undersöka vilka bevis och sanningshalt som tydliggörs , i dessa begärda resningsansökningar. Det räcker med att HD:s ledamöter bemödar sig att läsa igenom Rättegångsbalken 58 kap 1 § 2-3 som fastställer vilka krav som krävs och som fortfarande inte följs för att bevilja resning i tvistemål; citat:

1 § Redan i första paragrafen framgår: "sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån för någon av parterna resning beviljas:"

2. Om en skriftlig handling, som åberopas som bevis, varit falsk eller om part, som hörts under sanningsförsäkran, eller vittne, sakkunnig eller tolk avgivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antagas hava inverkat på utgången.

3. Om omständighet eller bevis, som ej tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande sannolikt hava lett till annan utgång;"

I min egenskap av författare och skribent i finansrätt har jag varit närvarande och på plats i domstolen för att följa utvecklingen utvecklingen flera av i av dessa mål i både tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, som jag skrivit om, som förtjänar resningsansökan.

Ett av dessa mål inkom till Stockholms tingsrätt 2012 med Målnummer T 7855-12 och handlar om tvisten mellan Börje Ramsbro och den statliga stiftelsen Industrifonden. Vad jag kunnat konstatera är att domslutet i tingsrätten som består svarandens inlagor i detta mål av bland annat innehåller bevisbara, förfalskade, skriftlig och muntliga bevisning, som utgår från en hemlig konkursbaserad substansvärdering - inte alls stämmer med verkligheten.

Den uppenbart falska substansvärderingen baseras på ett nedsläckt dotterbolag, utan kunder, utan anställda, utan produktprogram och utan immateriella tillgångar, dvs säga "Slaktvärdet" som tingsrätten svalde med hull och hår, utan att ens ifrågasätta sanningshalten av denna värdering.

Enligt den svenska regeringens mening är en självklarhet att tingsrättens avgöranden skall kunna överklagas till hovrätten, när det gäller felaktiga domar. Detta är också fastslaget i i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som fortfarande inte följs i Sverige. Rättssäkerheten kräver att felaktiga domar ska kunna rättas till redan i andra rättsinstans, trots att det numera krävs prövningstillstånd i Sverige, för att få målet prövat i våra hovrätter.

Det nya systemet: "En modernare rättegång" (EMR) innebär att hovrätten vid en inledande prövning, grundad bland annat på vad klagande har att anföra i överklagandet, tar ställning till om det finns skäl att meddela prövningstillstånd.

Så har inte skett i detta fall eftersom referenten i hovrätten som avslog prövningstillstånd är en f d advokat som blivit utnämnd till domare i Svea hovrätt - utan någon domarutbildning - och tidigare varit ordförande i den advokatbyrå som försvarat svaranden i detta mål, och beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Ett tydligt fall av jäv som vare sig hovrätt eller HD uppmärksammat.

Svenskt Näringsliv - delar min uppfattning - att det är alldeles för många domar som aldrig får prövningstillstånd med det nuvarande systemet och att många tvistemål slutar med felaktiga domar, som aldrig blir korrigerade.

Deras bedömning är att Svenskt näringsliv anser att det för närvarande är cirka 170 felaktiga domar som blir oförändrade bara under ett år, vilket måste betraktas som ett hårt slag mot rättssäkerheten i Sverige.

Det har nu gått 9 år sedan det nya systemet med "EMR-reformen " inrättades i Sverige och prövningstillstånd fordras redan i hovrätten. Trots den massiva kritiken från både mig och andra har detta ändå inte lett till någon förändring för att skydda dem som felaktigt förlorar redan i första rättsinstans.

Om nu spärrar till hovrätten anses nödvändiga finns det redan modeller med beloppsgränser liknade de i våra nordiska grannländer som lagstiftaren borde överväga att införa i vårt land.

Hittills har EMR-reformen bara öppnat upp för tilläämpningen av metoden "Kill the Inventor" där alla till buds stående medel tillgrips för att krossa motparten och manipulera domstolen redan i första rättsinstas eftersom det sällan blir några påföljder när både svaranden och käranden gör sig skyldiga att förevisa falska dokument, begår mened eller att ombuden gör sig skyldiga till osanna partsinlagor.

Det mål som jag följt under sedan 2012 mellan käranden Börje Ramsbro och Industrifonden handlar om ett unikt "världsföretag i vardande" krossas med ett marknadsvärde på 175 miljoner, där svaranden med hjälp av falska urkunder och vittnesmål och osanna partsinlagor vunnit målet på bekostnad av grundaren till företaget, där tingsrättens bedömning framgår av muntlig och skriftlig bevisning som kretsar kring den förfalskade urkunden och substansvärdet.

Dessa omständigheter har aldrig beaktas av vare sig hovrätt eller Högsta domstolen som inte beviljat prövningstillstånd. Nu står därför käranden inför valet att resningstillstånd beviljas eftersom vare sig hovrätt eller Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd. Om inte riskerar ytterligare en innovatör och företagare som själv skapat sitt företag, att inte ens få en krona för sitt livsverk som redan sålts av "kuppmakarna" till ett utländskt bolag till en mycket högre belopp än det skadestånd som Börje Ramsbro kräver i sin talan. Ramsbros f d bolag i Sverige - System 3R har redan redan kunnat visa upp större vinst än något av de andra bolagen som ingår i köparens andra verksamma bolag.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida