[Hemsida] [Skicka vykort]


En Modernare Rättegång - EMR
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2 okt. 2016

Enligt EMR-reformen skall tyngdpunkten i tvistemål förläggas till tingsrätten och hovrättens roll skall vara en överprövning och ej omprövning. Om svarandeparten infört i målet en serie falska omständigheter, avgivit osanna utsagor, åberopat falska urkunder och förfalskad urkunder allt för att uppnå ett vinnande domslut uppstår allvarliga svårigheter för att bemöta dessa lagbrott.

Kärande som förlorat ett mål står nu inför mycket stora svårigheter att hävda sin rätt då EMR-reformen eliminerat en given prövning i hovrätten, som kunnat rätta till de av svaranden åberopade felaktigheterna som blivit avgörande för domslutet.

Detta är vad som käranden, Börje Ramsbro, utsatts för i en tvist med Stiftelsen Industrifonden i mål nr T 7855-12.

Inför stämningen lät Börje Rambro  genomföra flera rättsliga utvärderingar för att säkerställa att det förelåg en rättslig grund för en stämning mot Industrifonden. I detta sammanhang åberopar han i första hand rättsutlåtande från professor Per Samuelsson.

Efter stämningen anlitades professor Martin Schultz för klargöranden i frågan om obehörig vinst. En fråga med stort prejudikatintresse.

Förhandlingen i Tingsrätten Mål nr T 78 55-12

Svaranden, den statliga stiftelsen Industrifonden, avvisade stämningen och hänvisade till att det förelåg ett förlikningsavtal. Detta hinder undanröjdes genom en mellandom.

Den yrkade ersättningen uppgår till till 58 Mkr.

Det förefaller enligt min uppfattning som svaranden Industrifonden och deras ombud avsiktligt åberopade falska urkunder och förfalskat urkunder för att vinna målet i huvudförhandlingen.

Dessa lagbrott som påverkat utgången i tingsrättens domslut har bl.a. resulterat i en polisanmälan mot advokat Hans Bagner och advokat Pontus Ewerlöf. Denna polisanmälan har Börje Ramsbro bifogat som komplettering till kärandens överklagan till Högsta Domstolen mål. nr Ö 2235-16.

Begäran om prövningstillstånd skedde i Svea Hovrätt mål nr T 475-16.

Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd och i kärandens överklagan till Högsta domstolen har käranden påvisat att hovrättsrådet Dan Öwerström varit jävig. Öwerströms jävshinder framgår också av ett utdrag från  årsredovisning ICC 2016 sid 19. Dan Öwerström ingår i en skiljedomskommitté tillsammans med Industrifondens ombud advokat Hans Bagner och advokat Pontus Ewerlöf och därmed inte hävda en opartisk ställning som domare i aktuellt mål.

Kärandens uppfattning som är Börje Ramsbro; som är skaparen av den globa System 3R-koncernen är av den uppfattning att hovrättsrådet Dan Öwerström varit jävig, inte minst genom hans förflutna i advokatfirman MAQS Law Firm under ca 11 år och som han lämnade för sin nuvarande domarroll i Svea hovrätt.

Då advokat Hans Bagner och advokat Pontus Ewerlöf är verksamma inom MAQS Law Firm finns även här gemensamma intressen med Dan Öwerström som tidigare partner som därmed torde ha ett intresse för advokatfirmans utveckling och framtid.

I kärandes PT-ansökan till Svea hovrätt har samtliga fall för prövningstillståndsprövningen åberopats som grund för prövning, vilka han vidhåller:

Min uppfattning är att

1. - det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

2. - det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

De synnerliga skälen i detta fall är bl.a. innehållet i bifogad polisanmälan, domarjäv, målets omfattning och svårighetsgrad.

Då käranden inte fått en rättvis rättegång i tingsrätten enlig PT ansökan, överklagan till Högsta domstolen samt denna komplettering med polisanmälan åberopar käranden i målet Europakonventionen Artikel 6 - "Rätten till en rättvis rättegång".  Med detta följer en opartisk och rättvis prövning i två instanser, vilket förfarande inte skett i detta tvistemål.

Min egen uppfattning som följt detta mål i Stockholms tingsrätt är att det förekommer både mened och urkundsförfalskning i detta mål som hovrätten fortfarande inte tagit ställning till.

Inte heller har tingsrätten tagit ställning till dessa två allvarliga tjänstefel som skulle ha kunnat undvikits om tingsrätten gjort sig besväret att göra den lagstadgade sammanställningen (RB 42 §16) av hela målet som gäller  enligt den nya lagen om prövningstillstånd redan i andra rättsinstans.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges bankkunders riksförbund

Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida