[Hemsida] [Skicka vykort]


Stora kunskapsbrister i svenska domstolar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 5 april 2016

Många svenska företags verkliga marknadsvärde består till 80 procent av immateriella tillgångar. Men det syns sällan i företagens bokslut. Kunskapsluckorna hos våra svenska domstolar är stora - när de skall döma i tvistefrågor - som handlar om det verkliga värdet, i samband med tvångsförsäljningar av svenska företag.

Samma kunskapsbrist gäller domstolarnas bristande förmåga att pröva vilka rättigheter som handelsagenter har mot sina huvudmän, när dessa tvister skall prövas i våra domstolar. Det handlar om förlorade livsverk - där handelsagenter som blivit bestulna av sina huvudmän på hela eller delar av den kundstock de under många år upparbetat till sina huvudmän - som riskerar att försvinna till huvudmannen, utan någon som helst ersättning, bara för och att handelsagenten vare sig får möjligheten att granska huvudmannens bokföring, eller utgående fakturering, trots gällande avtal och lagstiftning som avser att skydda handelsagenten både i Sverige och Europa.

Att huvudmän tillåter sig - att trots befintliga avtal och lag lägga beslag på agenternas kunder, utan att tvingas redovisa vilka kunder det är frågan om och inte heller vill redovisa sin egen bokföring, trots att bestämmelser i både EU:s direktiv fastställer att huvudmannen inte kan neka att visa upp vilka kunder handelsagenten har tillfört sina huvudmän enligt både avtal och lag borde straffas och betala ut rejäla skadestånd är något som svenska domstolar ännu inte har förstått.

En färsk undersökning som HUI har gjort på uppdrag av Patent - och registreringsverket (PRV) 2016 bekräftar hur illa företagare behandlas i våra domstolar när obskyra finansmän - tillåts lägga beslag på entreprenörer och innovatörers livsverk för en spottstyver.

Immateriella tillgångar är mer än bara patent och varumärkesskydd. Att dessa tillgångar saknas i boksluten betyder inte att tillgångarna inte är värda någonting. Denna kunskapsbrist hos våra domstolar innebär att när tvister om bolagets verkliga värde kommer upp till slutförhandling bryr sig inte domstolarna om hur plundringen av bolagen gått till eftersom de gjort sig skyldiga till patent - och varumärkesintrång hävdar att bolaget måste vara på obestånd om bolagen på grund av felaktigt uppsagda krediter visar upp negativa bokslut.

När 80 procent av ett företags verksamhet består att immateriella tillgångar måste det vara väsentligt att svenska domstolar lär sig bedöma vilket som är företagets verkliga värde och vilket skydd handelsagenter åtnjuter enligt EU:s direktiv och den svenska lagstiftningen.

Genom att utnyttja sina immateriella tillgångar kan företag växa snabbare anser Sveriges innovations- och näringsminister Mikael Damberg (S). Regeringen verkar äntligen förstått vad det betyder att höja kunskapsnivån och har därför satsat 80 miljoner kronor under fyra år för att höja kunskapsnivån i vårt land inom det immateriella området. Uppdraget att höja kunskapsnivån har gått till PRV och Vinnova, Verket för innovationssystem. Marknadsdirektör Margareta Ternell, PRV,  framför i en Di-artikel den 23 mars 2016 att ett företags marknadsvärde till 80% består av immateriella tillgångar.

Enligt min uppfattning borde hälften av detta belopp i stället gått till Domstolsverket som har till uppgift att svara för att verksamheten i våra domstolar bedrivs på ett effektivt och för medborgarna, rättsäkert och lättillgängligt sätt för att höja kunskapsnivån i alla de tvister där innovatörer, entreprenörer och handelsagenter, som blivit bestulna på sina livsverk kommit till korta, vilket redan skett i många fall jag tagit del av.

En av de tvister som jag tagit del av och redan skrivit om i flera artiklar gäller entreprenören, företagaren och innovatören Börje Ramsbro som skapat företaget System 3R och blivit av med sitt livsverk, som under snart ett kvarts sekel hävdad sin rätt till ersättning för sitt företag förlorade nyligen mot statliga Industrifonden i Stockholms tingsrätt, men har nu överklagat målet till Svea Hovrätt.

Han tvingades lämna ifrån sig sitt livsverk för en krona (som han lämnade tillbaka) trots att marknadsvärdet var va 175 Mkr när företaget under konkurshot övertogs av statliga Industrifonden, Företagskapital och Håkan Nordquist. Efter några år såldes Börje Ramsbros företag vidare för mer än 300 miljoner kronor till en utländsk köpare.

Trots att den nuvarande verkställande direktören Jan Bergwall - som även var verksam i företagsledningen 1993/94 - i sitt vittnesmål till förmån för Ramsbro redogjort fär koncernens verkliga marknadsvärde vid årskiftet 1993/94, företagets långsiktiga intjäningsförmåga, grundpatent och företagets välfungerande säljorganisation i olika delar av världen har Stockholms tingsrätt i sin dom inte tagit hänsyn till den obehöriga vinst som "köparna" gjort i samband med det olagliga förvärvet.

I de hemliga förhandlingar som fördes med bankerna, bakom ryggen på ägaren Börje Rambro, framställde Håkan Nordquist och Företagskapital förutsättningen att de immateriella tillgångarna skulle överföras vederlagsfritt från det av Börje Ramsbro 100 % ägda moderbolaget System 3R Holding AB till det operativa dotterbolagets System 3R International AB. Därefter skulle de överta System 3R International AB för 1 kr. Detta finns styrkt i ett dokument från den 8 november 1993 som Börje Ramsbro fått tillgång till flera år senare. Fax från Håkan Nordquist och Företagskapital till Lars-Ove Håkansson.

Bankerna träffade sedan ett hemligt avtal den 3 december 1993 med de nya ägarna om att ta över det igång varande företaget och skänkte bort  80 % av marknadsvärdet genom de immateriella tillgångarna, vilka hade ett marknadsvärde som vida översteg 100 miljoner kronor.

Den statliga stiftelsen Industrifonden, som tillkommit för att främja företagsamheten i Sverige har tillskansat sig en tredjedel av aktierna i System 3R International AB - utan att ens kunna visa upp ett giltigt köpekontrakt - har således vederlagsfritt förvärvat 1/3 av ägandet i en stor internationell koncern med stora immateriella tillgångar utan att behöva betala ett öre till ägaren Börje Ramsbro. Detta är vad den pågående tvisten gäller. Läs vidare: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog

Ett genomförande som enligt min mening kännetecknas av stor förslagenhet och likgiltighet för grundläggande avtals- och aktiebolagsrättsliga principer som jag själv och många andra hoppas nu kommer att prövas i Svea Hovrätt och Högsta domstolen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida