[Hemsida]


Del 6 - Brottsliga gärningar inom affärslivet

”En advokat får inte främja orätt”

Rubriken är hämtad från ”Vägledande regler om god advokatsed” punkten 1 ” Advokatens roll och främsta skyldigheter” sista meningen - ”En advokat får inte främja orätt”
Enligt min tolkning av de vägledande regalerna har jag anmält advokaten Hans Bagner till Advokatsamfundet disciplinnämnd ett flertal gånger utan framgång. Avbildad: Börje Ramsbro utanför Advokatsamfundet kontor inför överlämnade av disciplinanmälan mot advokat Hans Bagner.

Det förefaller som den vägledande reglerna saknar betydelse för advokatkårens ”rötägg”, vilket jag bittert fått erfara i samband med några av de rättsfall som följde i spåren av ”System 3R-affären”.

Svenska Advokatsamfundet - Advokaternas fackförening
Det är föga meningsfullt att anmäla en advokat för att ha främjat orätt då vederbörande skyddas av kollegorna i disciplinnämnden som har följande sammansättning:

”I Sverige är disciplinnämndens ordförande, vice ordförande och sex andra ledamöter advokater som väljs av Advokatsamfundets fullmäktige, medan tre offentliga representanter utses av regeringen.”

Av detta framgår att majoriteten i disciplinnämnden kommer från advokatkåren (totalt 8 advokater), vilket skall ställas mot tre offentliga representanter som utses av regeringen. Beslut mot en felande advokat skall således tas av en majoritet av kollegor. Detta leder till att ”rötäggen” ofta går fria. Det finns alltid omständigheter, som den anmälde advokaten kan åberopa och som den jävige nämnden tar till sig. Läs vidare: "En tandlös tiger"

Disciplinnämnden är inte fristående, vilket leder till att endast de grövre och uppenbara brotten når disciplinnämnden. Övriga anmälningar faller för det skydd som den fackliga anslutningen bjuder på, som motprestation för medlemsavgiften.

Några länkar angående Disciplinnämndens verksamhet:
Information rörande disciplinanmälan
Disciplinnämnden och dessa medlemmar
Advokatsamfundets disciplinära verksamhet 2021

Svenska Advokatsamfundet – Beslut i disciplinärenden.
Disciplinnämnden skyddar de advokater som fälts genom att inte uppge deras namn utan endast med en versal, exempel advokat A. Detta är ett resultat av den fackliga skyddet som Advokatsamfundet bjuder på för att skydda sina medlemmar, trots att de fällts för att inte ha följt gällande regler. Genom denna policy kan de fortsätta med sitt oseriösa beteende då disciplinnämndens avgörande publiceras anonymt. Se vidare: Beslut i Disciplinärenden

Om den svenska disciplinnämnden accepterat samma regler som i Danmark med fullständigt namn offentligt på Internet skulle de ”dömda” känna av påföljden mycket hårdare än en anonym publicering av disciplinnämndens beslut. Allmänheten skulle få en annan inställning till advokater än vad som framgår av denna video – Vad tycker du om jurister och advokater?

Danmark förstår bättre medborgarnas krav på rättvisa
Advokatnævnet, danska Advokatsamfundets motsvarighet till den svenska disciplinnämnden:

”Om Advokatnævnet
Advokatnævnets sammansättning skiljer sig från Advokatsamfundets disciplinnämnd i Sverige:
Advokatnævnets ordförande och två vice ordförande är domare och utses av ordföranden i Danmarks högsta domstol, Højesteret. Nio ledamöter i Advokatnævnet utses av Danmarks justitieminister och nio ledamöter väljs bland advokater av danska Advokatsamfundet.

Översättning (Google translate):

”Om Advokatrådet
Advokatrådets sammansättning skiljer sig från Advokatsamfundets disciplinnämnd i Sverige: Advokatrådets ordförande och två vice ordförande är domare och utses av ordföranden i Danmarks Högsta domstol. Nio ledamöter av advokatrådet utses av den danska justitieministern och nio ledamöter väljs bland jurister av det danska advokatsamfundet.”

Beslut i Advokatrådet redovisas offentligt på Internet med alla fakta inklusive fullständigt namn på den "dömde" advokaten. Detta torde resultera i att danska advokater riskerar bli uthängda på internet om de inte följer spelreglerna, vilket kan påverka advokatkårens beteende rent allmänt och öka förtroendet för advokatkåren i rollen om skipande av rättvisa.

Danmark ser seriöst på den fristående disciplinnämnden, vilket borde var något för det Svenska Advokatsamfundet att studera närmare. Här finns några länkar:

Advokatrådets verksamhetsåret 2020
Advokatrådets arbete
Här finns länken till Domar (Avgörelser)

Sammanfattning
Min avsikt med denna redovisning är inte att skada advokatkåren utan belysa att det finns ”rötägg” som får fortsätta att verka för orättvisor och skada kårens anseende.

Genom åren har jag kommit i kontakt med ett flertal advokater och en som utmärker sig är advokaten Hans Bagner. Mina erfarenheter från hans agerande finns delvis redovisade genom flera inlägg på Bankrättsföreningens hemsida enligt länkar nedan:

Lögnernas mästare
Falskspel från första stund
Falsk polisanmälan
Radarparet Nordquist - Bagner
En giftig kvartett

"System 3R-affären" resulterade i att jag väckte skadeståndstalan mot företagets bankkontakter, Sparbanken Sverige AB och Nordbanken AB. I detta sammanhang fick lära känna andra advokater från svarandesidan som visade ett mänskligt beteende och en vilja att även förstå kärandens situation. Skadeståndstalan mot bankerna resulterade i förlikningar med ekonomisk ersättning för deras inblandning i "System 3R-affären". Dock ingen ersättning för ägandet av aktier och immateriella tillgångar patent och varumärken mm. Se utdrag förlikningar med Sparbanken och Nordbanken.

Skadeståndstalan mot bankerna avslöjade att "System 3R-affären" är en  ren företagskapning, som advokaten Hans Bagner försvarat med alla till buds stående medel. Han har i de aktuella rättsfallen ej kunnat visa upp några köpehandlingar eller aktieöverlåtelseavtal. Hans försvarsprinciper vilar på lögner och vilda fantasier allt för att vinna målet och skada motparten. Helt enligt metoden ”Kill the Inventor”.

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernen


Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

 

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida