[Hemsida]


Del 5 - Brottsliga gärningar inom affärslivet

Gudsfruktan och penningkärlek

Lars Gårdö är en höggradig broder i den mytomspunna Timmermansorden med mottot – Gudsfruktan och människokärlek. Även Håkan Nordquist och hans två söner Henrik och Johan är bröder i Timmermansorden. Dessa fyra ordensbröder har inte visat någon större talang för människokärlek i samband med ”System 3R-affären”. För dessa bröder i Timmermansorden har mottot fått betydelsen - Gudsfruktan och penningkärlek. Avbildad: Lars Gårdö under påklädning inför dagens middag med bröderna under uppskattning av hustru Ulla. Utdrag foto DI 18-2009

Det var inom den av staten då till 50% ägda Företagskapital som planläggningen av kuppen mot mig och System 3R var förlagd, enligt ett protokoll från den 15 november 1993. Det var också inom Företagskapital som det hemliga beslutet togs den 3 december 1993 om att Investera i System 3R. I detta beslut deltog civilekonom Lars Gårdö i rollen som styrelseledamot i Företagskapital och VD i Atle AB, som nu hade förvärvat Företagskapital till 75%.

Lars Gårdö förde under hösten 1993 förhandlingar med Staten om övertagande av Statens ägande i Företagskapital (50%). Förhandlingar fördes även med Sparbanken och Nordbanken om förvärv av deras andelar i Företagskapital. Samtidigt förde Företagskapital och Håkan Nordquist hemliga förhandlingar med dessa banker om att lägga beslag på System 3R utan att först ingå ett avtal med mig som ägaren. I denna förhandlingscirkus slukades System 3R-koncernen utan hänsyn till mina intressen som ägare och grundare av System 3R-koncernen.

Lögner
I ett brev till mig den 31 maj 2007 från Lars Gårdö har han beklagat sig över att han fortfarande är publicerad på Bankrättsföreningens hemsida för inblandning i ”System 3R-affären”, bilaga citat:

"Betr. System 3R

Det är nu snart 14 år sedan Företagskapital förvärvade en aktiepost i System 3R, en affär som styrelsen beslutade om redan innan Atle i sin tur tog över en aktiepost i Företagskapital av bl.a. Svenska Staten. Jag har ju tidigare läst Dina argument mot affären, men de aktieförvärv som Företagskapital då gjorde gick helt rätt till.

Torts att jag personligen av ovannämnda skäl inte deltog i affären – vilket Du är medveten om - har i du i åratal ägnat Dig åt att via Internet smutskasta min person.”

Lars Gårdö förnekar att han deltagit i affären och det måste han självfallet göra i ett försök att putsa på den egna fasaden, som broder i Timmermansorden. Sanningen är den att Lars Gårdö som styrelseledamot i Företagskapital blev informerad om ”System 3R-affären” den 3 december 1993 enligt uppgifter i Företagskapitals beslutsprotokoll om investering i System 3R, bilaga, citat:

”Arbetsutskottet beslöt godkänna investeringen om totalt 12 Mkr att delas lika mellan Företagskapital och Stiftelsen Småföretagsfonden......informera Lars Gårdö, verkställande direktören i Atle, om beslutet.”

Lars Gårdö påstår vidare i brevet - ”men de aktieförvärv som Företagskapital då gjorde gick helt rätt till” – Detta är också en lögn då Företagskapital inte kan uppvisa vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal. ”System 3R-affären” är ett resultat av en serie brottsliga gärningar i den parallella ekonomins regelbok, som torde sakna motstycke inom näringslivet. Avbildad: Lars Gårdö rustad inför dagens middag tillsammans med ordensbröderna Nordquist i Timmermansorden.

Bakom ”System 3R-affären” ligger de två bröderna i Timmermansorden, Håkan Nordquist och Lars Gårdö, som stöder sig på mottot - Gudsfruktan och penningkärlek. Om de på något sätt hade funnits spår av Timmermansordens motto – Gudsfruktan och människokärlek – skulle de aldrig gjort sig skyldiga till de brottsliga gärningar som resulterade i ”System 3R-affären”. En affär som präglas av mänsklig fientlighet som endast kan presteras av individer, som prioriterar den egna kärleken till penningen över allt annat.

Konkurens på lika villkor
Under 25 års tid byggde jag upp System 3R-koncernen för att vara en oberoende och fristående partner till väldens maskintillverkare och återförsäljare, som formulerats enligt följande, citat:

”Oberoende!
System 3R är privatägt och står helt fritt från beroende i sitt förhållande till leverantörer av maskiner, datorer och verktyg. Ett oberoende som ger System 3R hög integritet och frihet att alltid erbjuda slutanvändaren den optimala lösningen, utan att snegla på vad andra intressenter kan tänkas tycka.”

Dessa ord och löften låg till grund för System 3R-koncernens globala verksamhet och framgångar via egna marknadsbolag enligt vad som redovisas i System 3R företagspresentation.

Under åren fick jag propåer från maskintillverkare om förvärv av System 3R-koncernen, vilket jag med beslutsamhet avvisade för att visa lojalitet för ett fortsatt oberoende. Allt för att erbjuda konkurrens på lika villkor mellan konkurrerande maskintillverkare och andra grupper på en öppen marknad.

Denna strategi blev framgångskonceptet som jag byggde upp under ca tio års tid genom ca 150 resdagar årligen utomlands, som stöd för marknadsbolagens utveckling. Tack vare etableringen av de egna marknadsbolagen globalt nådde jag ut med mina idéer till slutkunden utan bromsande mellanhänder. Resultatet framgår av den grafiska sammanställningen.

Känner mig som förrädare
När Lars Gårdö den 25 april 2001 i ett pressmeddelande informerade om att –”Atle säljer System 3R International” - kände jag mig som förrädare mot alla de som uppskattat den oberoende ställningen, som jag stod för mot allt och alla.

Köparen är det schweiziska verkstadsföretaget Agie Charmilles Group. En av hundratals maskintillverkare som nu tillskansade sig en fördel gentemot konkurrenterna, genom mina uppfinningar, system och koncept.

Jag kände mig som förrädare för att jag ursprungligen släppte in dessa klippare vars enda intresse är en maximerad exitvinst för att därefter hoppa på nästa tuva samtidigt som de göder den egna plånboken med feta bonusar. Enligt bifogat exempel hämtat från Atle AB.

Landsförrädare
Medan jag kände mig som förrädare mot min etablerade kundkrets och medarbetarna, uppträder klipparna som landsförrädare mot det svenska samhället och medarbetarna, som lämnas åt sitt öde när utländska intressen tar över. System 3R blir en underleverantör för att gagna den egna maskinförsäljningen, vilket leder till förlorade marknadsandelar till konkurrenternas jubel. 

Landsförrädarna gjorde sitt klipp på min bekostnad och de visar ingen skam utan det är deras motto – Gudsfruktan och penningkärlek – bröder emellan som styr deras värld.

System 3R kunde ha utvecklats till en miljardindustri i en cirkulär miljöinriktad verksamhet för bättre utnyttjandet av de 3Resurserna Människa – Maskin – Datorkraft. Detta var min grundläggande och långsiktiga strategi, som jag formulerade från början 70-talet genom min upptäckt: 3R - Nyckeln till överlevnad och framsteg.

Atle sålde System 3R-kocnenen för ca 325 Mkr varav Håkan Nordquist tre söner Nicholas, Johan och Henrik tillsammans kasserade in 50 Mkr. Jag som under 25 år byggde upp System 3R-Koncernen har inte erhållit en (1) krona. Detta är vad jag anser vara brottsliga gärningar i den parallella ekonomins negativa utveckling.

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernen

Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida