[Hemsida]


Del 1 - Brottsliga gärningar inom affärslivet

Efterlysning

I detta delavsnitt skall jag ge ett exempel på
brottsliga gärningar från Håkan Nordquist och hans gelikar i samband med den s.k. "System 3R-affären", som slutade med en företagskapning. Sedan denna händelse har jag efterlyst Håkan Nordquist för att konfrontera honom med vad han ställt till med och begärt ersättning för uppkommen skada. Tyvärr gömmer han sig och då återstår endast att sända ut en efterlysning på sociala medier. Avbildad: Håkan Nordquist.

Jag träffade en överenskommelse med Företagskapital AB (då 50% ägt av Staten) och Håkan Nordquist om ett generöst delägarskap i mitt dotterbolag System 3R International AB (International). En överenskommelse som introducerades för bankerna, marknadsbolagen och de fackliga representanterna inom International, som var den operativa verksamheten. Vad jag inte kunde förställa mig var att jag hamnade i ett getingbo av proffs som begått brottsliga gärningar i en omfattning som saknar motstycke inom svenskt näringsliv.

Fejkad due diligence
Enligt ett internt protokoll av den 15 november 1993 från Företagskapital, som kom till min kännedom först flera år senare, står följande att läsa, citat:

”En due diligence av System 3R har genomförts av Nordquist och Företagskapital i samarbete med bolagets revisor. Denna visar i sammandrag ett justerat eget kapital på minus 29 – 39 Mkr per 93.09.30. Variationen beror huvudsakligen på värderingen av de svenska fastigheterna.”

Vidare står det i protokollet angående Nordquist, citat:

”Nordquist är en professionell företagsledare som visar prov på stort engagemang och skicklighet i analys, due diligence och förhandlingar.”

Normalt träffas i samförstånd en överenskommelse mellan säljare och köpare om att upprätta en due diligence (företagsbesiktning), som skall omfatta bl.a. företagets ekonomiska status och den framtida utvecklingspotentialen. Denna ligger sedan till grund för den slutliga överenskommelsen om villkoren för företagsförvärvet. Jag hade ingen aning om att det hade upprättats någon due diligence, som gällde ”System 3R-affären”.

Immateriella tillgångar 80% av värdet
Efterforskningarna visade att den professionelle företagsledaren Håkan Nordquist hade gått bakom ryggen på mig och begärt av företagets ekonomidirektör, Mats Staffas och företagets revisor, att upprätta en justerad substansvärdering grundad på antagandet att System 3R-koncernen var försatt i konkurs. M.a.o. Håkan Nordquist begärde en värdering av ett nedsläckt företag omfattande endast de materiella tillgångarna och finanskapitalet. Alltså ett "skrotvärde" för en igång varande global koncern med egna produkter. Se företagspresentation system 3R

Mars 2016 gör Näringsdepartement en omfattande satsning för att väcka små och medelstora företags intresse för en verksamhets immateriella tillgångarna, vilka utgör ca 80% av ett företags värde. Det skall jämföras med värdet 0% enligt vad som framgår nedan.

Jag begärde av Mats Staffas att redovisa vilket uppdrag Håkan Nordquist hade lämnat honom och revisorn, vilket jag erhöll med kommentarer den 16 december 2013, se Justerad substansvärdering

Datum och de ekonomiska värden från Företagskapitals protokoll från den där åberopade due diligence, överensstämmer med substansvärderingens - ”minus 29 – 39 Mkr per 93.09.30” .

Den ”professionella” företagsledaren begärde helt enkelt en fejkad due diligence, som mer speglade personen Håkan Nordquists brottsliga gärningar och personliga värderingar än System 3R-koncernens marknadsvärde.

Hemligt anbud
Det brottsliga gärningarbna fortsatte med att de potentiella ”delägarna” lämnade ett hemligt anbud till banken och nu återkom värden från den justerade substansvärderingen under texten ”revisorns granskning 1993-10-29 av koncernens ställning”,

Som framgår är det koncernens ställning och inte marknadsvärdet som ligger till grund för de hemliga förhandlingarna med de krisdrabbade bankerna.

I detta hemliga anbud framfördes ytterligare en förutsättning, citat.

”Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter – patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc - vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding, utan vederlag överförs till System 3R international.”

System 3R-koncernens ägarstruktur 18 juni 1993
Jag ägde Holding till 100% och Holding ägde 91% av International, som erlade 3% royalty till Holding för rätten att utnyttja patent, varumärken och produkträttigheter. Vid tidpunkten för överenskommelsen ägde jag privat de immateriella rättigheterna, som hade förvärvats för att skydda företaget mot överraskningar från de krisdrabbade bankerna. Under bankkrisen försattes företag lättvindigt i konkurs för att komma över pantsatta tillgångarna utan hänsyn till pantens marknadsvärde.

I min överenskommelse med Företagskapital och Håkan Nordquist ingick att jag skulle annullera mitt förvärvsavtal och de immateriella rättigheterna skulle ägas av Holding. Holding skulle reducera ägande i International till 1/3 och de immateriella rättigheterna skulle överföras till International utan kostnad och jag skulle kvarstå som ensamägare till Holding och ha fortsatt anställning inom International.

Den operativa koncernen System 3R International AB var en igång varande lönsam koncern, som omsatte ca 285 Mkr och exporterade ca 97 %. Hade ca 285 medarbetare varav ca 100 vid de utländska marknadsbolagen. Tillverkningen skedde i egna fabriker av högsta tekniska standard och var genomgående digitaliserad inom såväl produktion som administration. Se System 3R företagspresentation från juni 19964

Håkan Nordquist förde hemliga förhandlingar med de krisdrabbade bankerna om att lägga beslag på företaget grundat på en fejkad due diligence. Förhandlingsparten i banken var en före detta byggdirektör som hade lyckats med att spela bort 1 miljard kr (1.000.000.000) i valutaförluster och blev avskedad. Byggdirektören, Lars-Ove Håkansson fd koncernchef för SKANSKA, konverterade till ”bankdirektör”. Garanterad totalt okunnig om banklagstiftningen. Avbildad: Lars-Ove Håkansson

Håkan Nordquist med sina brottsliga gärningar lurade skjortan av ”bankdirektören”, som inte ens kunde besvära sig med att besöka system 3R i Vällingby och bilda sig en egen uppfattning om system 3R-koncernens verksamhet och omfattning. System 3R var och fortfarande är ett högteknologiskt verkstadsföretag som jobbar med toleranser inom +/- 0,002 mm. ”Bankdirektören” avstod från att än en gång bli avslöjad som inkompetent och okunnig även inom området tillverkningsindustrin, så han avstod företagsbesöket och överlämnade till "köparna" att sätta priset.

Företagskapitals VD Hans Dirtoft har gjort följande uttalande om den hemliga förhandlingen med ”bankdirektören” om ägandet till mitt företag, utan fullmakt till någon part från mig som ägaren, citat:

”Jag utgår från att han hade mandat att förhandla för den här räkningen. Han var en tuff förhandlare och det är klart att vi försökte göra vår hederliga och ärliga analys på vårt sätt. Och det är klart att när man gör en ”due diligence” och gör en analys av ett bolag och är köpare då fokuserar man naturligtvis på det negativa. Det finns det positiva också men det behöver man ju inte i en förhandling skänka motparten.” Avbildad: Hans Dirtoft.

Det positiva som inte skulle skänkas motparten (dvs mig som ägaren) var bl.a. mina patent och varumärken som skulle överföras vederlagsfritt från mitt hundra procent ägda moderbolag System 3R Holding AB till dotterbolaget System 3R International AB. Dotterbolaget skulle sedan övertas till skrotvärdet grundat på Håkan Nordquists bedrägliga affärsupplägg med en fejkad due diligence.

Såväl Håkan Nordquist som Hans Dirtoft stoltserar med sina akademiska bildningar Civ.ing och Civ.ek. på sina visitkort. Utbildningar som samhället bekostat. Det kan förväntas att de följer de mest elementära spelregler och villkor som gäller vid förvärv av företag. I kommande avsnitt skall jag visa hur den akademiska bildningen omsatts till att bedraga mig som ägaren, bankerna och skatteverket (samhället).

Börje Ramsbro
Grundare och ägare till System 3R-koncernen

Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida