[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Utvecklingen har sprungit ifrån domarutbildningen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 12 mars 2004

Efter den största juridiska debatten någonsin om hur den svenska domarkåren missköter sina ämbeten som skett och fortfarande sker under Opinion/Synpunkt på Svenska Dagbladets webbsida hösten 2003 och våren 2004, tvingas äntligen generaldirektören Stefan Strömberg i Domstolsverket bekänna färg, genom att förslå förändringar i rekryteringen av nya domare.

Det sker i Svenska Dagbladet (SvD) under Brännpunkt (SvD 2004-03-07). I artikeln erkänner han orsaken till varför de svenska domstolarna inte längre fungerar. Utvecklingen har hunnit springa ifrån den svenska domarutbildningen. Under inte mindre än sex rubriker i olika debatter som domarna själva initierade, har debatten om hur svenska domstolar inte längre klarar av sina arbetsuppgifter pågått intensivt under hela hösten 2003.

Debatten ville aldrig ta slut. Det blev därför webbredaktören Ola Henriksson på SvD som själv valde att stoppa debatten. Det skedde genom att avbryta diskussionen, och ta bort fem av rubrikerna, för att inte debatten skulle helt skulle dominera debatterna på webbsidan.

Själv skrev jag så sent som den 5 mars 2004 en debattartikel på SvD:s webbsida om hur svenska domare åsidosätter lagstiftningen, genom att fortfarande inte följa övergripande internationell lagstiftning. I artikeln påpekade jag att den svenska domarutbildningen inte ens är värd namnet. Även i detta avseende för jag nu stöd från den f d JK:n Hans Regner, som utrett just denna fråga. Av Strömbergs artikel i SvD den 7 mars framgår att även Regner numera anser att den svenska domarutbildningen kan skrotas.

Stefan Strömberg ger mig också rätt i sak genom att medge att domarutbildningen inte längre är vad den borde vara. Men som den slipade politiker, han och de flesta svenska politiskt valda generaldirektörer är, vill han förstås inte erkänna den politiska styrningen och alla de andra allvarliga bristerna, som gör domstolarna inte längre fungerar som de borde. I artikeln i SvD nöjer han sig därför med att skylla på den föråldrade domarutbildningen.

Själv har jag mer än någon annan kritiserat domarkåren för att inte sköta sitt födderi som de borde genom att vare sig följa EG-rätten eller Den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Det har skett i hundratals artiklar i riks - och fackpress, och i mina två senaste böcker: ”Från bankkris till börskris” och ”Från folkhem till fattigstuga” ( Bankrättsföreningen 2003 och 2004)

Nu ger mig Strömberg även rätt i sak att domarkåren måste ha en allsidig sammansättning för att kunna leva upp till medborgarnas berättigade krav på domstolsväsendet. Rekryteringen måste hållas öppen och urvalet ske vid anställningen. Ett urval av lämplig domare kan inte göras 15 - 20 år innan anställning är aktuell, erkänner han.

Som ordförande i Bankrättsföreningen och vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen håller jag med Stefan Strömberg om att frågan om domarutbildningen och domstolarnas göranden och låtanden i övrigt, är alltför viktig för att begränsas till en intern diskussion inom domarkåren.

Låt oss nu också hoppas att urvalet av domare till Högsta domstolen (HD), regeringsrätten och EG-domstolen inte längre sker politiskt, utan att dessa våra högsta domare i stället anställs på sina egna juridiska meriter.

För att domstolarna ska kunna värna om rättsstaten och de enskilda medborgarnas rättigheter, måste domstolarna på nytt bli självständiga. För att domstolarna skall kunna döma ”rättvist” dvs enligt lagarna och utan otillbörligt inflytande utifrån krävs det att domstolarna på nytt blir opolitiska.

Det var domstolarna innan 1975. Det var då man tog bort denna dömandets särställning i den svenska grundlagen, och i princip förvandlade domstolarna till regeringens underlydande myndigheter.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida