[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Moderaternas misstag
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 1 mars 2004

Moderaternas svidande valförlust 2002 berodde inte på att partiet krävde sänkt skatt, skriver docenten och riksdagsledamoten (m) Anne-Maire Pålsson i en artikel i Svenska Dagbladet (Brännpunkt, 2004-02-26). Här ger jag henne helt rätt i sak.

Valförlusten berodde uteslutande på hur moderaterna hanterade den svenska bankkrisen.

Om moderaternas hantering av denna kris har jag redan hunnit skriva hundratals artiklar i både riks - och fackpress och två böcker: ”Från bankkris till börskris” och ”Från folkhem till fattigstuga” (Bankrättsföreningen 2003 och 2004)

I mina böcker redogör jag också för de svindlande ekonomiska konsekvenserna för landets företagare. Och hur Sveriges framtid påverkats på grund av den politiska hanteringen av krisen, när 60.000 friska företag försvann och 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Den svenska statsskulden steg med astronomiska 1.000 miljarder kronor, plus ränta.

Det gör att det inte längre är lika lätt att försöka slå blå dunster i ögonen på de ekonomiskt välunderättade svenskarna. De som redan har läst en del av vad jag skrivit, är väl medvetna om vad det var som hände under själva krisen, och moderaternas roll i det hela.

Trots att all denna kunskap som nu finns hos den svenska allmänheten gör vissa moderater fortfarande tappra försök att dölja själva orsakerna, varför det moderata partiet led en så stor förlust i det senaste riksdagsvalet, när den f d bankministern och f d moderate partiledaren Bo Lundgren under förnedrande former sparkades som partiledare och till sist även tvingades lämna riksdagen.

Senast ut är Anne-Marie Pålsson. Hon påstår att valförlusten för moderaterna berodde på att kraven på skattesänkningar inte har framfördes på ett ”vinnande sätt” under den senaste valrörelsen.

Ann-Marie Pålsson åberopar FN-stadgan och Europakonventionen i artikeln i SvD. Hon antyder att det var socialdemokraternas ensidiga betoning av människornas sociala rättigheter

i den svenska välfärdsstaten som gjorde att socialdemokraterna vann valet. Folk vill behålla välfärdsstaten, utan att för den sakens skull göra några egna uppoffringar, tror jag att hon menar.

Samtidigt glömmer hon också att poängtera vilka skyldigheten som finns i FN- stadgan och Den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (Europakonventionen) som moderaterna helt struntade i under bankkrisen.

Det finns ett internationella skydd som garanterar alla företagare, att envar fysisk eller juridisk persons rätt till egendom skall lämnas okränkt (Artikel 1 Europakonventionen). Det var denna artikel som moderaterna helt ignorerade under bankkrisen, som gjorde att partiet blev så impopulärt.

Det var när den f d ”bankministern” och f d statsrådet Bo Lundgren godkände att krisbankerna fick säga upp krediter för företagare som inte längre passade in i krisbankernas "portfölj” som blev det fritt fram för krisbankerna att plundra sina kunder och beslagta kundernas fastigheter och företag.

Det är således inte den politiska betoningen på rättigheter som gjorde att moderaterna förlorade valet. Det var för att moderaterna inte uppfyllde sina lagstadgade skyldigheter för att skydda landets företagare under krisen, som finns inskrivet i såväl FN - stadgan som Europakonventionen, som gjorde att moderaterna förlorade stort i valet.

För att utreda vad som hänt har riksdagen redan beslutat om en oberoende utredning som skulle ha utrett politikernas roll under krisen. Denna utredning har fortfarande inte kommit till stånd. Det beror på att såväl moderaterna som socialdemokraterna hittills vägrat efterkomma riksdagens beslut.

Mot bakgrund av alla olagligheter som begicks under krisen är det lätt att förstå varför !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Vice ordförande i Medborgarrättsrörelsen

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida