[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Lös Penseraffären med rättsliga medel
Av: Se nedan - Dagens Nyheter - 24 oktober 1991

Skadeverkningarna för näringslivet blir betydande om Penseraffären inte klargörs med hjälp av skiljeförfarande, skriver tre jurister.

Genom tidningarna har framgått att de stora omvälvningar som avtecknar sig vid horisonten som en följd av tvisten mellan Erik Penser och Nordbanken främst Återgår på tolkning av ett par klausuler i avtalet mellan (Penser), Yggdrasil/Nobel och bankerna (Konsortiet) om Yggdrasil/Nobels ansvar för förhållandena i Gamlestaden. Klausulerna har följande lydelse:
   "9. d) Nobel Industrier AB och Yggdrasil AB garanterar solidariskt att Gamlestadenkoncernen ska vid varje tidpunkt hålla en konsolideringsgrad av lägst 15 procent och från och med den 16 december 1990 16 procent. Med konsolideringsgrad förstås eget kapital och förlagslån med avdrag for goodwill i förhållande till balansomslutningen. Skulle brist uppkomma i ovannämnda hänseende åligger det Nobel Industrier AB och Yggdrasil AB att solidariskt tillskjuta ett belopp svarande mot bristen i form av aktieägartillskott eller förlagslån.
   10. Följer icke Gamlestaden, Nobel Industrier AB och/eller Yggdrasil AB innehållet i detta avtal har Konsortiet rätt att uppsäga krediten till omedelbar betalning."
   Enligt uppgift har Penser undertecknat en optionsförbindelse som ger Nordbanken rätt att förvärva Pensers bolag - Yggdrasil, Gyllenkamer, Universal och Expo Nord - för en krona per bolag. Dessa bolag kontrollerar i sin tur Nobel. Nordbanken påstår sig ha utnyttjat optionen, medan Penser fortfarande talar om bolagen som "sina bolag".
   Så länge Penser står antecknad som aktieägare i aktieboken till de ifrågavarande bolagen ligger också bestämmanderätten i bolagen hos honom. Vem som har rätt och vem som har fel i fråga om optionen kan avgöras i ett domstolsförfarande. Något sådant hinns dock inte med, i varje fall inte före Nobels bolagsstämma den 25 oktober 1991.

Läget är alltså det att bägge parter argumenterar med rättsliga argument i full insikt att argumenten inte kommer att prövas av domstol, eftersom tiden inte finns. Situationen är ingalunda ovanlig, och den öppnar möjligheter till utspel och förfaranden som har föga beröring med vanliga rättvisebegrepp.

Bekymren tar inte slut här. Klausuler om ansvar, garantier, borgen etc finns i nära nog alla kontrakt med någon komplikationsgrad som upprättas inom näringslivet. Dessa klausuler är vanligen föremål för ingående övervägande".. De som skriver avtalen - ofta advokater - lägger enligt vår erfarenhet ner extra möda på att få just dessa klausuler att tydligt återge parternas ansvar och innehållet i deras överenskommelse.

Alla riskerar nu att kastas in i ett skymningsland, därför att två parter, med väldiga intressen, försöker att med alla medel förmå den andra att ge upp - om skrivna avtalsklausulers tolkning. Om endera parten lyckas blir skadeverkningarna för näringslivet betydande, detta i en tid når näringslivet inte har råd med ytterligare osäkerhet. Två affärskontrahenter måste kunna lita på varandras vilja till lojal kontraktsuppfyllelse. Annars finns ingen förutsättning för affär.

Affärsmän vill inte se sig försatta i en brottarring där alla grepp kan försökas.
   Den uppkomna situationen kan lösas med rättsliga medel. I en begränsat skiljeförfarande kan knäckfrågan om Yggdrasil/Nobels ansvar för förhållandena i Gamlestaden snabbt avgöras. Alla goda krafter borde samlas kring uppgiften att förmå parterna till detta.

Hans Kindstrand, Advokat
Bertil Malmlöf, Advokat
Jacob W F Sundberg, Juris professor


Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida