[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Granska Penserkraschen!
Av Ledaren - Dagens Nyheter - 3 september 1991

BÖRSCHEFEN Bengt Rydén har beslutat utreda hur det gick till när Nordbanken tog kontroll över Erik Pensers ägande i Gamlestaden och Nobel Industrier. Både för börsens auktoritet och för företagens trovärdighet blir detta en viktig utredning. Bakgrunden till Pensers fall och bankens och statens agerande har många dunkla punkter.
   Var det nödvändigt, och affärsetiskt rimligt, att Nordbanken tvingade Penser att lämna ifrån sig sina företag?
  Var Nobel Industrier verkligen konkursfärdigt? Var. finansministerns fem miljarder till banken företagsekonomiskt nödvändiga, och samhällsekonomiskt motiverade? Detta är några av dagens frågor som börsens utredning bör försöka besvara.
   Penser ägde cirka 70 procent av Nobel, och Penser och Nobel ägde 38 resp 48 procent av finansbolaget Gamlestaden. Pensers privata holdingbolag Yggdrasil och Nobel hade lämnat bankerna ett slags förlustgaranti för Gamlestaden, med följande lydelse: "Yggdrasil och Nobel Industrier säkerställer, att andelen riskbärande kapital i Gamlestaden "uppgår" minst 16 procent av balansomslutningen, vid äventyr att krediten från bankkonsortiet annars kan sägas upp." Garantin säger alltså att bankerna kan säga upp "krediterna om Penser och Nobel inte håller soliditeten vid minst 16 procent. Men i övrigt?
   Enligt SvD:s börsskribent Peter Malmqvist är det fråga om en soliditetsgaranti som klargör när långivarna har rätt att säga upp krediterna, men ingen förlusttäckningsgaranti, som skulle motivera att banken tog över Pensers bolag Avgörande blir givetvis hur garantin skulle ha tolkats vid en rättslig prövning. Med tanke på affärens omfattning borde bankerna i första hand ha försökt få ett domstolsutslag, eller åtminstone en oberoende juridisk experttolkning - om de nu har byggt sitt agerande just på garantin.
   Om garantin inte innebar ett tvång att täcka förlusterna i Gamlestaden, blir alla påståenden om Nobels konkursmässighet besynnerliga. Men både Nordbankens styrelseordförande Björn Wahlströhm och finansinspektionens chef Anders Sahlén har motiverat bankens och statens agerande med att man absolut måste förebygga en konkurs i Nobel Industrier.
   Tidigare har bankerna försökt bisträcka en kund som råkat i svårigheter, för att minimera båda parters förluster. Fallissemanget i Nyckeln, risken för stora kommande förluster i Gamlestaden och, hotet om Överutbud och priskollaps på fastighetsmarknaden kan ha fått dem att nu i stället agera snabbt. Var det i så fall en slump att detta strategibyte drabbade just Penser?
   Nordbanken har förlorat åtskilliga miljarder på misslyckade krediter och en aggressiv marknadsföring för några år sedan - inklusive det dyra köpet av Pensers fondkommissionärsbolag Carnegie - har troligen kostat mer än vad det gett tillbaka. Samtidigt har kapitaltäckningskraven stigit. Alltså har Nordbanken behövt en ordentlig kapitalinjektion. 
Staten är huvudägaren. Menregeringen har flera gånger förklarat att den akutklinik för nödlidande företag som Åsling en gång öppnade (ivrigt påhejad av socialdemokratin) nu är definitivt stängd. Ändå ställer finansministern raskt upp med fem miljarder kronor i nytt aktiekapital. Inte från statsbudgeten men från två andra statliga företag. Fortia, statens Investmentbolag, får en bestämd "uppmaning" att sätta in två miljarder. Resten utlovar Larsson från Posten, som finansinspektionen för ett halvår sedan stoppade på bankmarknaden av neutralitetsskäl. Varken Posten eller Fortia har kompetens eller kapital nog att agera i storbankssektorn, så Larssons lösning är Inte ekonomiskt rationell. Den är inte heller nödvändig. Nordbanken kunde ha gått ut på marknaden med sin nyemission, fått ett marknadstest på sin förväntade lönsamhet - vilket skulle ha gett viktig information till kunder i alla led - och den kunde samtidigt ha fått ett breddat ägande.
   Principiellt allvarligast i hela historien är nog ändå Anders Sahlins roll. Han är chef för finansinspektionen, som ska "utöva tillsyn över banker…. följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden samt andra viktiga förhållanden inom bankväsendet ...". Men han har suttit med i förhandlingarna både om rekonstruktionen av Nobel och om kapitaltillskottet till Nordbanken, och förhandlat för statens räkning. Denna dubbelroll som aktör på marknaden går inte ihop med rollen som fristående övervakare och domare.
  
Utredningen av bankernas roll i Penserfallet borde ha skötts av finansinspektionen. Nu är det väl också den som måste utredas. Bengt Rydén får mycket att syna.

Ledaren

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida