[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Konsten att förlora pengar
Av Ledaren - Dagens Nyheter - 27 augusti 1991

ERIK PENSER har några få år gått från miljardförmögenhet till vad som ser ut att vara ekonomisk ruin. Som störste fordringsägare har Nordbanken tagit över aktierna i hans bolag för att rekonstruera Nobelkoncernen och avveckla finansbolaget Gamlestaden. Det blir ägarbyten och hög omsättning på styrelseposter i många bolag den närmaste tiden. Men paralleller till Kreugerkraschen håller inte.
   Det går bra att köpa högt belånad egendom - aktier, fastigheter - så länge värdet stiger. Ju mindre det egna kapitalet är, desto större blir, avkastningen, mätt i procent när priset går upp. Värdestegringen ger alltså en hävstångseffekt. Mekanismen fungerar i omvänd riktning när börskurser och fastighetspriser sjunker. Detta har vid det här laget aktörerna i fastighetsbranschen och deras kreditgivare lärt sig. Om de i tid tagit en titt i den ekonomiska historien skulle de upptäckt att konjunkturer, börskurser och fastighetspriser svänger då och då, även nedåt.
   Kriserna för finansbolagen tyder på att ledningarna kört sina företag utan backspeglar. De har gett krediter nästan upp till marknadsvärdet och därmed tagit risker att redan ett måttligt prisfall skulle radera ut låntagarnas kapital. När regleringen av bankernas utlåning och räntor slopades 1985 förlorade finansbolagen sin specielle, mycket lönsamma nisch och mötte hård konkurrens över hela marknaden. De har uppenbarligen mött den genom att ta större risker i kreditgivningen än bankerna och bostadsinstituten.
   Men konjunkturen har fallit snabbare och djupare än vad man normalt kunde räkna med. Och där ligger en del av förklaringen. När fastighetspriserna faller med 40 procent kommer även en försiktig belåning till 70 procent av marknadsvärdet att bli riskabel. Dessutom sammanföll fastighetsboomen med ett nybygganden som nu get överskott på kontorsyta och pressat hyrorna.
   Bankerna som finansierat Gamlestaden ska nu avveckla finansbolaget ”i ordnade former”. Men om bankerna försöker skydda sin fordringar genom att tvinga fram försäljning av säkerheter - till stor del fastigheter - faller priserna än mer. För att undvika en sådan kedjerektion kommer de troligen att behålla beståndet en tid och vänta ut marknaden. Problemet är att alla i marknaden vet att det finns ett stort framtida utbud av fastigheter, och detta styr prisbilden och placerarnas beteende.
   Nobel Industrier har som hälftenägare i Gamlestaden också gjort en enorm förlust och måste rekonstrueras, dvs få mer ägarkapital. Nordbanken och SE-Banken leder operationen. Därmed måste också Nordbanken, som tidigare gjort stora kreditförluster, stärka sin kapitalbas. I normalfallet måste ägaren gå in med mer pengar. Men näst största ägare i Nordbanken är just Nobel Industrier; där ligger de aktier i Pkbanken som Penser fick när han sålde fondkommisionärsfirman Carnegie till Pkbanken, med god vinst.
   Nordbanken vill nu ha in fem miljarder kr i en nyemission. Då är det rimligt att banken försöker bredda sin ägarbas, hittills har staten och Erik Penser varit huvudägare. Staten fastställer spelreglerna för kreditmarknaden och bör därmed som domare inte, också själv delta i spelet. En del av lösningen på kapitalproblemet kan också ligga i en nyfusion i bankvärlden. Kursfallet på bankaktierna i allmänhet och Nordbankens i synnerhet underlättar också ett uppköp.
   I publiciteten kring Gamlestaden finns farhågor för att Pensers fall ska bli en ny Kreugerkrasch. Så långt kommer det inte att gå. Penser och hans bolag har inte bråkdelen av den betydelse för svensk ekonomi som Kreugerföretagen hade. Vidare har det finansiella systemet nu en helt annan styrka än på trettiotalet. Dessutom sänker finanskrascher i sig inga realvärden. De omfördelar vinster och förluster som ett pokerparti. Men detta hänger ihop med det risktagande som en marknad alltid arbetar med. Först om det finansiella systemet skadas av påfrestningarna som uppstår, kan ekonomin drabbas av reala förluster. Det viktigaste nu är därför att bankerna inte snabbt försöker skära ned kreditgivningen till småföretaget, ty då drabbas den industrisektor där pengarna från början kunder gjort nytta.

Ledaren

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida