[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ansökan om stämning 
Mål nr: T 159/92 Erik Penser mot Nordbanken


Ansökan om stämning

Kärande: Erik Penser, 420822-4016, Swindon, England

 

Ombud:  Advokaterna Björn Edgren och Christoffer Saidac Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm tel 08/614 30 00

 

Svarande:  Nordbanken, org.nr 502010-5523, Hamngatan 12,105 71 Stockholm 

 

Saken:  Jämkning av avtal enligt 36 § avtalslagen

 

I egenskap av ombud för Erik Penser får vi härmed ansöka om stämning å Nordbanken.

Parterna  
Erik Penser är sedan 1976 bosatt utomlands men har haft mycket stora ekonomiska intressen i Sverige. Dessa har han haft via sina svenska bolag, Yggdrasil AB (Yggdrasil), Handels och Industri AB Universal, AB Gyllenkamme och Expo Nord AB (de sistnämnda nedan benämnda systerbolagen), som han varit ensam ägare till. Yggdrasil har varit det bolag

sida 2

som haft de mest betydande tillgångarna. Senast officiella redovisningshandlingar för Yggdrasil; årsredovisning för 1990 och delårsrapport för perioden l januari - 31 augusti 1991 biläggs (bil. l och 2).

Den väsentliga tillgången i bolagen utgjordes av aktier i Nobel Industrier AB. Av Nobelbolagets ca 95 miljoner aktier ägde Yggdrasil knappt 45 miljoner aktier och tillsammans med systerbolag, ca 66 miljoner aktier, dvs ca 70 %.

För det senare sammanhangets skull bör också påpekas att Yggdrasil var ägare till 38 % av aktiekapitalet i Finans AB Gamlestaden (Gamlestaden), i vilket Nobel innehade 48 % av aktiekapitalet.

Erik Penser har under flera år varit ledamot av såväl Nobels som Gamlestadens styrelser och sedan bolagsstämman 1990 har han varit ordförande i Nobels styrelse fram till den 25 oktober 1991.

Beträffande Nordbanken kan det noteras att staten är den dominerande ägaren med drygt 80 % av aktiekapitalet (direkt och indirekt efter nyemission).

Oktoberavtalet
På hösten 1990 inträdde den s k finansbolagskrisen, vilken även drabbade Gamlestaden. Diskussioner kom att föras mellan Gamlestaden och dess kreditgivare samt mellan Nobel och Yggdrasil, på ena sidan, de sistnämnda såsom huvudägare till Gamlestaden (som var börsnoterat), och nämnda kreditgivare, på andra sidan, hur Gamlestadens ekonomiska problem skulle lösas.

sida 3

Vid styrelseammanträde med Gamlestaden den 28 september 1990 - sammanträdet avhölls på Arlanda - fick företagsledningen i Gamlestaden, Jan Ahlgren, Björn Törnvall och Christer Wallén, i uppdrag att slutföra förhandlingarna med kreditgivarna. Samtidigt lämnades beskedet att huvudägarna, Nobel och Yggdrasil, var beredda att bidra med ett förlagslån om sammanlagt 500 Mkr för att stärka Gamlestadens balansräkning. Med förlagslån i det här sammanhanget menas ett lån, som är efterställt övriga oprioriterade fordringsägare. Fördelningen av lånet mellan Nobel och Yggdrasil gjordes i förhållande till deras intresse i Gamlestaden, vilket gav 300 Mkr för Nobel och 200 Mkr för Yggdrasil. På grund av den personunion som förekom mellan Nobels styrelse och Gamlestadens styrelse kunde ett sådant besked lämnas såvitt avsåg Nobel och, såvitt avsåg Yggdrasil, på grund av Erik Pensers ägarroll i Yggdrasil. Anders Carlberg, verkställande direktör för Nobel Industrier, var ordförande i Gamlestadens styrelse. Därtill kom att Erik Penser, Tore Daun och Sven Ågrup var ledamöter i såväl Gamlestadens som Nobels styrelse. Dessutom var Jan Kihlberg ordinarie ledamot i Gamlestadens styrelse och suppleant i Nobels styrelse, ehuru han regelmässigt deltog i Nobels styrelsesammanträden på grund av ofta förekommande förfall för ordinarie ledamot. Det underströks att borgenssåtagande inte fick ingås för Nobels eller Yggdrasils räkning.

Vid förhandlingarna med kreditgivarna diskuterades också en lämplig konsolideringsgrad för Gamlestaden, dvs relationen eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Det nämndes olika nivåer; 12, 16 och 18 %. Man enades så småningom om att en konsolideringsgrad på 16 % (inledningsvis 15 %) kunde vara rimlig med beaktande av att det förlagslån som diskuterades skulle betraktas som eget kapital. Detta innebar att en 16 %-ig konsolideringsgrad var ett krav för

sida 4

bankernas fortsatta kreditgivning till Gamlestaden. Konsolideringsgraden kom att påverka bedömningen av förlagslånets storlek.

För Erik Pensers vidkommande, såsom representant för Yggdrasil, och Anders Carlbergs, såsom ansvarig för Nobel, var "rekonstruktionen" av Gamlestaden därmed klar. Huvudägarna skulle tillskjuta förlagslånet och någon ytterligare förpliktelse hade ej diskuterats. För övrigt gjordes dessutom den bedömningen att det gjorda tillskottet skulle vara väl till fyllest för Gamlestadens fortsatta verksamhet, även på lång sikt. Man hade beslutat att kraftigt banta Gamlestadens balansräkning, och bankerna hade utlovat bistånd (Oktoberavtalets 3 § femte stycket) genom övertagande av kreditstockar.

Söndagen den 30 september 1990 återvände Erik Penser till England och dagen efter fick han till sin bostad en kopia av ett avtal om uppgörelsen med Gamlestaden. Detta förvånade honom, eftersom han trodde att det räckte med en revers mellan Yggdrasil och Gamlestaden, men han fick beskedet att Skandinaviska Enskilda Banken krävt att avtal upprättades. Författare till avtalet är chefsjuristen Bo Myhrman, som deltog i förhandlingarna med Jan Ahlgren m fl. Enligt uppgift fick Myhrman av sina överordnade besked om hur avtalet, såvitt avsåg konsolideringsgraden, skulle se ut. Avtalet (Oktoberavtalet) är daterat den l oktober 1990 (bilaga 3). Av särskilt intresse i avtalet är § 9 D, där texten lyder sålunda: "Nobel Industrier AB och Yggdrasil AB garanterar solidariskt att Gamlestaden-koncernen skall vid varje tidpunkt hålla en konsolideringsgrad av lägst 15 % och fr.o.m. den 31 december 1990 16 %. Med konsolideringsgrad förstås eget kapital och förlagslån med avdrag för goodwill i förhållande till balansomslutningen. Skulle

sida 5

brist uppkomma i ovannämnda hänseende, åligger det Nobel Industrier AB och Yggdrasil AB att solidariskt tillskjuta ett belopp svarande mot bristen i form av aktieägartillskott eller förlagslån." Tvist har uppkommit om innehållet i denna paragraf och - beroende på tolkningen - dess rättsenlighet.

Mars- och Juliavtalet
Oktoberavtalet gällde till mars 1991 men kom därefter att i praktiken förlängas, ehuru ett nytt avtal (Marsavtalet) upprättades, vilket är daterat den 19 mars 1991 (bilaga 4).

Den l juli tecknades ett nytt avtal (bilaga 5). varav bl a framgår att parterna avsåg att söka ingå en långfristig överenskommelse med inriktning på att kraven på konsolideringsgraden skulle nedsättas och att denna överenskommelse skulle uppnås senast till den 31 augusti 1991.

Augustiavtalet
Utvecklingen på den svenska finans- och fastighetsmarknaden ledde till ökade reserveringsbehov för finansbolagen, och Gamlestaden tvingades göra betydande nedskrivningar på sina tillgångar. Detta ledde till nya förhandlingar mellan berörda intressenter, eller snarare direktiv från kreditgivarna. I sammanhanget bör det framhållas att såväl finansdepartement som -inspektion, genom Allan Larsson respektive Anders Sahlén, utövade inflytande. Den 27 augusti undertecknades avtal mellan ett bankkonsortium bestående av 14 banker, Gamlestaden, Nobel och Yggdrasil om en rekonstruktion av Gamlestaden och Nobel ("Augustiavtalet") (bilaga 6 A. B och C).

sida 6

Utredningar
Flera utredningar pågår om vad som förekommit. Hittills har två rapporter offentliggjorts, nämligen Claude Hankes-Drielsmas "Rapport om utredningsuppdrag - Preliminära rekommendationer", avlämnad den 29 september 1991, och Jan Rambergs "Delrapport avseende Nobels avtal med bankerna", avlämnad den 27 januari 1992. Utredningarna biläggs (bilaga 7A och 7 B). Båda utredningsmännen fick sina uppdrag av Nobels styrelse.

Avtalet mellan Nordbanken och Erik Penser I början av 1991 kontaktades Erik Penser av vice ordföranden i Nordbanken, Jacob Palmstierna, som ville diskutera "Pensergruppens" engagemang med banken. Banken hade krediter och garantier gentemot "Penserintressen" på ca 10 Mdr. Erik Penser träffade Jacob Palmstierna vid flera tillfällen och även andra företrädare för Nordbanken (ordföranden Björn Wahlström och VD Hans Dahlberg) under vintern och våren 1991. Vid de flesta tillfällen var även Anders Carlberg med. Vad som framförallt diskuterades var bankens önskemål om att engagemanget med banken skulle bantas, något som Erik Penser hade förståelse för. Man diskuterade bl a att minska engagemanget i Gamlestaden genom att Nordbanken skulle överta kreditstockar enligt Oktober-avtalet och beträffande ett utlandsengagemang (Rochfield) skulle engagemanget med Nordbanken nedgå genom försäljning av affärsområden. Man var också överens om att några mer betydande nerdragningar av engagemanget hos Yggdrasil med systerbolag inte skulle kunna ske förrän under 1992. Andra kontakter av professionell karaktär hade inte Erik Penser med bankvärlden, bortsett från att han träffade en och annan bankdirektör socialt under våren och försommaren.

sida 7

Vid den genomgång av Gamlestadens kreditstock som beslutades den l juli fann man att situationen för Gamlestadens kunder förvärrats, varför reserveringsbehovet i Gamlestaden blev långt större än vad som tidigare beräknats. Kreditgivarna bestämde dessutom att anta nya värderingsprinciper, som skulle tillämpas för fastighetsvärdering. Dessa principer var betydligt strängare än de som dittills förekommit på den svenska kreditmarknaden. Skillnaden mellan värdering enligt de nya principerna och de som tidigare tillämpats var ca l Mdr. Rapporten härom offentliggjordes den 21 augusti 1991 på eftermiddagen (efter börsens stängning). Handeln med aktier i Gamlestaden och Nobel stoppades den 22 augusti 1991.

Erik Penser hade gått i personlig borgen för systerbolagens förbindelser med Nordbanken och Carnegie Fondkommission AB. Några oreglerade, förfallna fordringar förelåg ej för Erik Penser, Yggdrasil eller systerbolagen.

Björn Wahlström hade någon dag i början av vecka 34/91 kontaktat Anders Carlberg och begärt ett sammanträffande, vilket skulle äga rum den 23 augusti 1991 på Nordbanken. Dagen före mötet återkom Björn Wahlström och bad Anders Carlberg ta med Erik Penser. Denne gick till mötet tillsammans med Anders Carlberg och träffade Björn Wahlström samt vice verkställande direktören i banken, Lars Thunell. Kort därefter inställde sig även advokaten Göran Ekdahl, som hade bankens uppdrag att biträda i ärendet. Björn Wahlström, som är nära vän till Göran Ekdahl, hade tidigare föreslagit Erik Penser att Göran Ekdahl skulle ingå i Yggdrasils styrelse såsom ordförande. Erik Penser hade aldrig träffat Göran Ekdahl, men de hade haft några telefonkontakter efter Björn Wahlströms förslag. Sammanträdet började kl 12.30

sida 8

Björn Wahlström förelade Erik Penser ett avtal och krävde att denne omedelbart skulle skriva under detsamma. Avtalet var i och för sig inte särskilt omfattande, men Erik Penser ansåg sig inte kunna skriva på avtalet. Björn Wahlström förklarade då att om underskrift inte skedde, skulle banken omedelbart försätta Erik Penser i konkurs och att konkurs även skulle bli aktuell för såväl Gamlestaden som Nobel, vilket skulle föranleda en finansiell kris, som Erik Penser hade ansvaret för. Avtalet, som förelades Erik Penser, innebar i huvudsak att han skulle överlämna sina aktier i Yggdrasil och systerbolagen.

Björn Wahlström vidhöll bankens krav och meddelade att underskriften måste vara klar före kl 16.00 samma dag, då Nordbankens styrelse skulle sammanträda. Enligt Björn Wahlström drevs kravet framför allt av regeringen och Skandinaviska Enskilda Banken. Nordbanken ville egentligen hjälpa Erik Penser, bl a genom att befria honom från hans borgensansvar för systerbolagens förbindelser gentemot banken. Därutöver ville banken ta över ett privat lån, som Erik Penser hade i Bank in Lichtenstein, i vilket även Nordbanken hade visst finansieringsåtagande. Som säkerhet för lånet låg Erik Pensers aktier i Yggdrasil. Detta lån skulle kvittas mot en fordran Erik Penser hade på Yggdrasil. Banken förband sig att inte sätta Erik Penser i konkurs, om han skrev under avtalet.

Det blev en paus i diskussionerna. Göran Ekdahl erbjöd Erik Penser och Anders Carlberg ett rum på Ekdahl s kontor, några kvarter från Nordbanken. På Ekdahls kontor fanns verkställande direktören i Yggdrasil, Lars Thulin, som hade kallats dit för att informera den tänkte nye styrelseordföranden om Yggdrasil. Erik Penser passade på att ringa sin hustru och berätta om vad som förekommit. Han diskuterade även den

sida 9

uppkomna situationen med Lars Thulin. Efter en dryg timme återvände man till Nordbanken, Anders Carlberg och Göran Ekdahl först och Erik Penser några minuter senare. Då var även Jacob Palmstierna närvarande. Erik Penser var skrämd av tanken på att bli försatt i konkurs och av bankens hotelser om skandalisering. Björn Wahlström vidhöll kravet på underskrift. Erik Penser kunde inte ta egen ställning till avtalet. Efter j åkande svar från Göran Ekdahl på den upprepade frågan om Erik Penser omgående kunde försättas i konkurs av Nordbanken (vilket även Jacob Palmstierna bekräftade) skrev han - under extrem press - under avtalet.

Det ursprungliga avtalsförslaget kompletterades med bl a hanteringen av lånet i Bank in Lichtenstein. Därefter delades det upp i två handlingar. Banken begärde att den ena skulle dateras dagen innan underskriften skedde. Något skäl angavs inte. Avtalet (Överlåtelseavtalet) biläggs (bilaga 8 A och 8 B). Ehuru två handlingar upprättades ingicks endast ett avtal.

Värdet på överlåtna aktier
Yggdrasil med systerbolag höll sina tillgångar i allt väsentligt i Nobelaktier. Sammanlagda innehavet av aktier i Nobel uppgick till 66.191.423, varav 45.548.227 innehades av Yggdrasil med dotterbolaget Svenska Velour AB. Resterande drygt 21 miljoner aktier fördelades i ungefär lika delar mellan systerbolagen.

Börskursen för Nobel under 1991 var relativt stabil fram till sommaren. Kursnivån var ca 60 kronor men kom, sedan Augustiavtalets påstådda konsolideringsgaranti, som enligt kreditgivarna innebar att Nobel skulle tillskjuta 2 Mdr till Gamlestaden, gjorts gällande, att sjunka. Effekten på börskursen blev i stort sett 20 kronor per aktie, vilket

sida 10

var den matematiska förändringen vid en soliditetspåverkan på Nobel med 2 Mdr. Antalet aktier i Nobel uppgick till ca 95 miljoner, vilka noterades på Stockholms Fondbörs. Något förenklat kan man därför konstatera, att varje miljard som tillförs Nobel respektive fråntas ger en matematisk förändring av börskursen på ca 10 kronor. Börskursen på Nobelaktien har på andra sidan inte sedan länge på ett rimligt sätt speglat aktiens verkliga värde. Till huvudsaklig del förklaras detta av det stora innehavet hos Erik Pensers bolag. Inlåsningseffekter uppstår för bolag med en dominerande huvudägare. Därtill kom finansbolagskrisen och kopplingen till Gamlestaden med det misslyckade rekonstruktionsförsöket under hösten 1990, som gjorde utslag sommaren 1991. Tillskottet från Nobel till Gamlestaden har i den ovannämnda rapporten av Jan Ramberg ansetts ogiltigt.

Flera externa utredningar om värdet på Nobel har gjorts. Samtliga har kommit till resultatet att betydande värden utöver vad som officiellt redovisats föreligger. Anders Carlberg har i sin redovisning av räkenskapsåret 1990 (i årsredovisning för Nobel) utgått från övervärden i storleksordningen 5-10 Mdr utöver bolagets egna kapital. Det egna kapitalet uppgick till 5,9 Mdr den 31 december 1990.

Carnegie International Research gjorde en utredning beträffande Nobel, daterad den 18 april 1991, som kom till slutsatsen att Nobels s k break-up värde kunde sättas till 11-16 Mdr. Den lägre nivån skulle med ovan angivet matematiskt synsätt ge ett värde på 115 kronor per aktie och den högre 165 kronor per aktie (bil. 9).

sida 11

Morgan Stanley gjorde under sommaren 1991 en värdering, som presenterades för kreditgivarna. Värderingen stämmer väl överens med den bedömning som Carnegie International Research har gjort, även om viss inkongruens föreligger. Utredningen biläggs (bil. 10).

Vid årsskiftet 1991/92 försåldes Nobels konsumentdivision för mer än 4 Mdr, vilket överstiger det värde divisionen åsatts i nyss nämnda värderingar.

Värderas Erik Pensers bolag, Yggdrasil med systerbolag, som en oäkta koncern per den 23 augusti 1991 med tillgångar och skulder till sina bokförda värden, blir det beskattade egna kapitalet 2,3 Mdr. Genom Augustiavtalet tog kreditgivarna i Gamlestaden över Yggdrasils tillgångar i Gamlestaden bokförda i 1,1 Mdr för en krona. Justeras det egna kapitalet dels med nämnda förlust, 1,1 Mdr, dels med korrigeringar av vissa tillgångsposter till marknadsvärden (korrigeringen ger ett negativt belopp om ca 300 Mkr) blir värdet på koncernen 3,8 Mdr, om 115 kronor används som ett verkligt värde på Nobelaktien. Därvid har även hänsyn tagits till latent skatt.

Nordbankens representanter tvingade Erik Penser att via en option till banken överlåta sina aktier i Yggdrasil och systerbolagen för en krona per bolag, dvs sammanlagt fyra kronor.

Grunden
Styrkeförhållandet mellan avtalsparterna - på ena sidan en statlig bank med föregivet stöd från bankvärlden i övrigt, regering och tillsynsmyndighet, och på andra sidan en fysisk person - överraskningsmomentet, tidspressen. Nordbankens hotelser om omedelbar konkurs och skandalisering,

sida 12

frånvaron av juridiskt biträde för Erik Penser samt missförhållandet mellan den av Erik Penser utställda köpoptionen och ersättningen härför, är omständigheter som gör avtalet oskäligt. Köpeskillingen skall därför jämkas till ett försiktigtuppskattat verkligt värde.

Yrkande
Erik Penser yrkar att tingsrätten förpliktar Nordbanken att till Erik Penser utge Tre miljarder åttahundra miljoner (3.800.000.000) kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan tills betalning sker.

Vidare yrkas ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

Bevisning
Det är inte möjligt att på nuvarande stadium, innan Nordbanken redovisat sitt ställningstagande till angivna sakförhållanden, närmare redovisa vilken bevisning som kommer att åberopas ej heller vilka bevistemata som kan bli aktuella.

 


Bilaga 8 A

Till
Nordbanken

Sedan Nordbanken, med flera banker, har kommit överens om att vidta åtgärder för att stärka Nobel Industriers kapitalbas som grund för att komma till rätta med de problem som uppstått i Gamlestaden-koncemen som en följd av ökade kreditförluster, bekräftar jag följande åtaganden från min sida.

Jag avger härmed en ovillkorlig och oåterkallerlig option till Nordbanken, eller den Nordbanken anger, att på anfordran förvärva samtliga av mig, personligen eller genom bolag eller på annat sätt, ägda aktier i Yggdrasil ab och Expo Körd AB - samt i AB Gyllenkamme och Handels & Industri AB Universal om dessa bolag av någon anledning skulle återgå i min ägo, direkt eller indirekt - allt till ett pris av en (l) krona per bolag.

Jag förbinder mig att på förekommande bolagsstämmor i de berörda bolagen tills dess optionen utnyttjats eller förfallit rösta för sådana beslut, som optionsinnehavaren anger. Om optionsinnehavaren så önskar äger denne företräda mig vid sådan bolagsstämma, och därvid föra min talan och utöva rösträtt för samtliga aktier i respektive bolag. Detta medgivande skall gälla som fullmakt så länge optionsrätten gäller.

Jag avskriver härmed samtliga de fordringar jag och/eller av mig kontrollerad juridisk person för närvarande har gentemot ovannämnda bolag och/eller andra bolag i vilka de förstnämnda bolagen direkt eller indirekt har ägarintressen. Jag förbinder mig vidare att verka för att de tre stiftelser som innehar konvertibla förlagsbevis i Yggdrasil AB skall överlåta dessa till Nordbanken, eller till den Nordbanken anger, till ett totalt pris av en (l) krona.

 


Bilaga 8 B

Mellan Nordbanken och Erik Penser har träffats följande

AVTAL

1 Erik Penser äger alla aktier i Yggdrasil AB. Dessa aktier är pantsatta till Bank in Liechtenstein och Nordbanken för en sammanlagd kredit till Erik Penser om cirka 280 Mkr. Erik Penser har en fordran å Yggdrasil AB inklusive dotterbolag om cirka 280 Mkr.

Yggdrasil AB har låneskulder till Nordbanken, Carnegie och Svenska Handelsbanken.

Yggdrasil AB driver sin rörelse vidare ned inriktning på att frigöra kapital. Sådant kapital skall i första hand användas till amortering på den ovan nämnda skulden till Erik Penser som i sin tur skall använda samma kapital till lösen av det ovan nämnda lånet hos Bank in Liechtenstein och Nordbanken.

2. Erik Penser skall befrias från sin personliga borgen given till Nordbanken och Carnegie Fondkommission.

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida