[Hemsida] [Skicka vykort]


Rapport över faktiska iakttagelser i ett pågående tvistemål. Del 1
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-03-10

Vad som framgår i ett aktuellt pågående tvistemål när domaren i det aktuella målet valt att avslå: "alla omständigheter och all bevisning som inte tidigare åberopats före den 17 november 2015, och avslår samtliga övriga framställningar." I ett tvistemål som pågått i mer än fem år och fortfarande inte är avgjort i första rättsinstans måste detta betraktas som ett allvarligt rättegångsfel.

Detta har skett trots att det ursprungsavtal och tilläggsavtal - som redan inskickats som bevisning till två tingsrätter - redan från inledningen av samarbetet där den aktuella domaren och referenten i målet undanhållit kärandena all den bevisning, som skall kunna påvisa hur stora provisioner kärandena varit berättigade till under en 10-års period. Kärandena har ju aldrig tillåtits granska de allvarliga avtalsbrott som skett redan i inledningen av samarbetet mellan parterna. 

Den Tf lagmannen i det aktuella fallen inte vill inte heller tillåta förhör med svaranden och de vittnen som kärande vill åberopa vare sig i samband med mellandom eller i huvudförhandling sedan så att kärandena kunnat granska svarandens bokföring och åberopa dessa omständigheter i både mellandom och i en kommande huvudförhandling som avtalen mellan parterna stipulerar måste detta också betraktas som allvarliga rättegångsfel.

Mot den bakgrunden har kärandena velat göra upp i godo. Det avtal om en provision på 30 procent, som kärandena är berättigade till, framgår ju redan av avtalen mellan parterna och Svaranden har också meddelat att denna provision har kunnat ges till andra underleverantörer, men aldrig till kärandena i det aktuella målet, som under arton år arbetat som handelsagent för olika huvudmän.

Enligt tvåpartsavtalet som kärandena åberopar redan i inledningen av tvistemålet är det tydligt att kärandena har rätt att tillsammans med sin revisor på plats ta del av svarandens bokföring för att på så vis kunna säkerställa att rätt utbetalning av provisioner har skett.

Har kärandena efter anmodan inte getts denna möjlighet måste detta betraktas vara ett brott mot avtalet. Det torde vara ostridigt att denna begäran har skett under hela denna process, där domstolen nekat denna granskning.

Varför denna granskning inte kunnat under de fem år denna process pågått måste nu domaren vara för inför kommande förhör i tingsrätten.

Det första tvåpartsavtalet gäller från 2009-01-01 - 2013-12-31. Avtalet förlängdes sen 2013-0228 till slutet av 2019. Dvs 11 år. Under hela denna period har kärandena således nekats att granska svarandens bokföring vilket måste betraktas som avtalsbrott, vilket både kärandenas revisor och bokföringsbyrå anser har skett och som har meddelats tingsrätten, utan att det föranlett någon ändring från den Tf lagmannens sida. 

För de nya avtalsbrott som svaranden begått under processens gång gör kärandena att de inte längre kan bedriva någon verksamhet alls. Domaren och referenten i målet kan vare sig läst igenom eller beaktat , de fortsatta avtalsbrott som svaranden under hela denna process, trots att det hör ihop med vad som skett redan redan under förberedelsen av denna process, där vi tydliggör vilka nya skador som uppkommit på grund av svarandens nya avtalsbrott.

Svaranden har ju även kapat kärandenas telefonförbindelse och deras gemensamma hemsida under den pågående processen, innebär ju att även de arbeten som kärandena aldrig kan utföra blir lidande, även för mina övriga kunder.

Kärandenas bokföringsbyrås chef uppfattning är entydlig: Sammanfattningsvis vill han i det intyg som inskickats som bevisning till tingsrätt framhålla att: " Svaranden på ett hänsynslöst sätt utnyttjat kärandenas beroendeställning för att tillskansa sig hans kunder". Där han också tillägger att "kärandena visat stor hänsyn till min huvudman och att det borde ligga i svarandens intresse att försöka nå en uppgörelse".

"När svaranden på eget bevåg, trots undertecknade och bevittnade avtal, vägrat låta käranden ensam eller tillsammans med sin revisor granska svarandens bokföring under 9 år anser kärandena detta vara ett uppenbart avtalsbrott, som måste klargöras av domstol vid kommande huvudförhandling. Det är helt oacceptabelt att kärandena  aldrig fått insyn i svarandens  verksamhet" anser chefen för bokföringsbyrån.

Efter att ha tagit del av avtalen framstår det klart för bokföringsbyrån : "att svaranden redan från inledningen av samarbetet, aldrig uppfyllt sina avtalsförpliktelser, vilket resulterar i stora ekonomiska skador för både kärandena och de företag han företräder."

När den domaren i det aktuella målet nu avgått som referent i målet , tillåter sig att sätta munkavle på den tillträdande referenten genom att han innan huvudförhandling tillägger i sitt protokoll från 2020-02-10 är hans beslut att: "Det endast får överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut", sker detta för att han inte vill bli förhörd kring de allvarliga rättegångsfel som han begått.

Enligt kärandenas uppfattning, sker detta bara för att kunna dölja sina egna misslyckanden i detta mål, anser jag detta måste betraktas som höjden av maktmissbruk för att själv slippa bli förhörd och inte tillåta förhören med de som tänker vittna mot undertecknad och att kärandena inte får förhöra de som tänker vittna mot kärandena.

Vad som även framkommit är att svaranden i strid med överenskommelse kapat den telefonförbindelse som käranda bekostnad upprättats så att kunderna kunnat ha direktkontakt med kärandena, vilket måste betraktas som anmärkningsvärt.

När det gäller kärandenas tidigare framgånga som självständig handelsagent hos sin tidigare huvudman har deras bokföringsbyrå också granskat den tidigare redovisningen som under 2008 upprättats av den tidigare huvudmannens ekonomiansvarige.

Bokföringsbyråns chef anser att: "Kärandenas skadeståndskrav, som baserar sig på den omsättning som han uppnådde för sin tidigare huvudman, nu med den 30 procentiga provisionen som finns stipulerad för hans samarbete med sin nya huvudman under hittillsvarande period av 9 år borde uppgå till nio millioner".

Därför anser jag själv att domaren redan borde ha förstått att en uppgörelse i godo redan borde ha skett, eftersom svaranden aldrig skulle klara av att betala detta belopp i vilket fall vi inte skulle få ut någon ersättning alls i samband med tvingas begära sig själv i konkurs om kärandena vinner detta mål.

Kärandena yrkar därför på nytt att en uppgörelse kan ske i godo eller att målet överförs till en annan tingsrätt så att de kan erhålla "en rättvis rättegång"

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida