[Hemsida] [Skicka vykort]


I Sverige råder fri bevisprövning i domstol
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-02-26

Det måste framstå som anmärkningsvärt när svensk domstol inte förmår att godkänna kärandens rättigheter genom att i ett pågående tvistemål - tillåta kärandens och hans revisors granskning svarandens bokföring - innan huvudförhandling blir aktuell i ett samarbetsavtal mellan en agent och hans huvudman, när avtalet mellan parterna tillåter detta.

Om stämningen sker under pågående avtal - och avtalet mellan parterna - dessutom stipulerar att granskning av huvudmannens bokföring skall tillåtas att granskas i ett av bägge parterna bevittnat och undertecknat avtal får det inte råda några tvivel om att en sådan granskning skall ske om avtalet blir föremål för rättslig prövning.

När svensk domstol dessutom vägrar att vidarebefordra kärandens aktbilagor kring de avtalsbrott som som begåtts - under själva processen och svaranden dessutom vägrar utbetalning av avgångsvederlag - anser jag att även detta är ett grovt rättegångsfel som måste beivras och hela rättegångens tas om på nytt.

I 35 kapitlet 1 § i rättegångsbalken stadgar att "rätten inför en huvudförhandling skall efter samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra vad målet är bevisat". Vad den svenska reformen "En modernare rättegång" innebär dessutom att det är bägge parterna och inte domstolen, som innan huvudförhandling får åberopa all bevisning, som de kan få fram enligt rådande bevisprövning. 

Principen om fri bevisprövning innefattar även fri bevisvärdering. Det innebär att värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen i en huvudförhandling. Med andra ord  finns det inga regler som säger at en typ av bevis väger tyngre än en annan typ av bevis.

När svensk domstol dessutom tillåter sig i stället att avvisa andra viktiga dokument och omständigheter som åberopats efter ett visst datum i ett mål som nu är utsatt till huvudförhandling, innan all bevisning finns tillgänglig - enligt rådande avtal - borde aldrig en huvudförhandling kunna ske innan den granskning som skulle ha skett redan i förberedelsen av målet tillåtits pågå i åratal utan att käranden tillåts erhålla de bevis han från början har rätt att begära, betraktas som grovt rättegångsfel.

Den domstol som gör sig skyldig till att målet gång på gång blivit uppskjutet eftersom domaren i det aktuella tvistemålet inte beaktat vad som står i avtalet mellan parterna, EU:s direktiv och inlämnade aktbilagor som visar att käranden har rätt till avgångsvederlag, innebär ju till slut att målet måste tas om från början för att käranden skall kunna erhålla "en rättvis rättegång". I detta mål har svaranden redan i inledningen av avtalet mellan parterna begått avtalsbrott och påstår att deras bokföring skulle vara "företagshemligheter", trots bevittnade avtal där svaranden skriftligen bevittnat och godkänt att agenten äger rätt att granska sin huvudmans bokföring.

Avtalen mellan parterna visar ju att käranden har rätt att göra denna granskning för att erhålla den bevisning vi begärt redan i inledningen av denna process. vilket aldrig har skett varför målet borde skickas vidare till en ny domstol, som har den rätta kompetens för att avgöra denna typ av mål mellan en agent och hans huvudman.

Rättegångsfel är beteckningen på ett formellt fel under handläggningen av en rättegång genom att gällande regler för rättegångar såsom rättegångsbalken och andra författningar och rättspraxis inte iakttagits. Om felen upptäckt felen under pågående rättegång redan i första instans måste den i allmänhet avbrytas och felen rättas till.

Därefter borde hela rättgången tas om från början och käranden kompenseras för både den tidsåtgång som förflutit efter inlämnad stämning och för alla aktbilagor som inskickats alldeles i onödan.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida