[Hemsida] [Skicka vykort]


Domstolars skyldighet att besvara frågor
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-01-09

Hemställande om uttömmande svar och förnyad begäran om förhandsbesked kring de senaste aktbilagorna i samma ärende - som skett  har nyligen inlämnats till Högsta domstolen (HD) och till tingsrätten inför kommande huvudförhandling.

Det måste kännas otillfredsställande att aldrig sig få något uttömmande svar från såväl tidigare begäran om förhandsbesked och uttömmande svar kring olika resningsansökningar som inkommit Högsta domstolen och tingsrätten i denna process - som pågått under fem år - och som handlar om allvarliga, redan bevisade brott,  som en huvudman begått mot sin handelsagent, i strid med svenska avtalslagen, Europakonventionen (EKMR) och Europa-domstolens direktiv.

Vare sig Högsta domstolen eller tingsrätten har hittills velat svara på de frågor som ställts för att kärandena  skall kunna erhålla en "rättvis rättegång" som lagen stipulerar inför stundande huvudförhandling som är beräknad att kunna ske under mars månad 2020.

Åtskilliga gånger har kärandena begärt att få förhöra de parter som är inblandade i denna process som svaranden försöker bestrida, att en handelsagent bland annat aldrig överlämnat en marknadsuppbyggnad till sin huvudmannen på totalt 10 miljoner 2008 och senare från några av Sveriges största företag, vars lista och uppgifter redan finns inlämnad som skriftliga bevis redan i inledningen av denna process.

Den marknadsuppbyggnad som kärandena egenskap av självständig handelsagent skapat för sin tidigare huvudman och har skett från en start på 0 kronor till 10 miljoner under en period av 8 år avseende digitaltryck i stora och små format. 

Sedan kärandena bytte huvudman har detta inneburit en fortsatt uppbyggnad av marknaden för stora och små format i samarbete med sin nya huvudman när svaranden påstår  att denna marknadsuppbyggnad aldrig skett - trots inlämnade skriftliga bevis att så har skett - och vilka företag som kärandena samarbetat med sin  huvudman och vilka vi samarbetat med sedan arbetet med  huvudmannen inleddes innebär det en utbetalning av avgångsvederlag när avtalen upphör.

Det är bland annat därför som en mellandom som skett i detta mål måste betraktas som direkt felaktig och i strid mot EU:s direktiv. Det går inte att preskribera de avtal som träffats mellan parterna eftersom det redan skett marknadsuppbyggnad under en period av 8 år, som fortsatt sedan avtalet med huvudmannen träffades redan i ursprungsavtalet och avtalen är bindande fram till 2019-12-31 vilket innebär att agentens rätt till avgångsvederlag inte kan "preskriberas" som referenten och rådmannen påstår i mellandom som enligt kärandena strider både mot avtalslagen EU:s direktiv och Europakonventionen.

Tingsrätten har redan konstaterat att ursprungsavtalet är ett handelsagenturavtal - vilket också gäller tilläggsavtalet – där huvudmannen återgått till ursprungsavtalet genom att själv fakturera agentens kunder, utan att redovisa några nya intäkter till agenten och de företag kärandena  företräder överhuvudtaget.

Kärandena  har heller inte tillåtits att förhöra de vittnen som han  önskar vare sig inför mellandomen i samma mål eller  i den huvudförhandling som nu väntar 2020. Agenten  har  eller fortfarande inte tillåtits att få en muntlig förberedelse inför kommande huvudförhandling som borde kunna ske under februari månad 2020 trots de övergrepp som skett mot kärandena under processens gång.

Huvudmannen har dessutom erkänt att han kapat parternas gemensamma hemsida - så kärandena inte längre kan bedriva någon verksamhet alls - vilket skett under pågående process i samband med mellandom. Huvudmannen har också erkänt att den marginal som kärandena aldrig erhållit har man lämnat i stället kunnat lämna till svarandens egna kunder.

Huvudmannens ekonomichef har också erkänt att svaranden orderbekräftat kärandenas kunder i eget namn, vilket kärandena kunnat bevisa skett i strid med skriftlig överenskommelse hur orderbekräftelserna skall bekräftas i två broschyrer, som inlämnat som skriftlig bevisning.

Eftersom skadeståndskrav riktats mot huvudmannen efter kapningen av deras gemensamma hemsida som skett under pågående avtalsperiod yrkar kärandena nu att dessa omständigheter finns med i processen eftersom det handlar om samma avtalsbrott som finns med i kärandenas stämningsansökan.

Kärandena yrkar också att de tillåts att erhålla en muntlig förberedelse i målet och tillåts att förhöra referenten i målet angående hans påstående i mellandomen och de vittnen agenten vill åberopa

Trots att referenten i målet och svarandena under hela denna process nekat och att ta del av de bevis som skulle kunnat avgöra denna process under 3 månader i stället för 5 år yrkar kärandena fortfarande att få tillgång till denna bevisning som både finns med i avtalet mellan parterna och den skriftliga bevisning från såväl agentens bokföringsbyrå som revisor efterlyser genom de skriftliga bevis som inlämnats som visar att agenten har rätt till denna bevisning..

Nu har fem år förflutit - sedan kärandenas stämningsansökan inlämnats till Stockholms tingsrätt för senare vidarebefordran till en annan tingsrätt sedan svarandena lagt ner sin fordran mot handelsagenten, som orsakats genom att svaranden lagt beslag på agentens kunder och aldrig följt gällande avtal mellan parterna. Därför begär kärandena uttömmande svar från både tingsrätt och Högsta domstolen som ger svar på frågan varför tingsrätt inte följer de rättsregler som är aktuella när det gäller såväl avtalslagen, som Europarättens direktiv och Europakonventionen (EKMR) när det gäller lagen avseende självständiga handelsagenter som gäller inom hela EU.

Efter 18 års arbete som självständig handelsagent begär kärandena nu upprättelse mot de avtalsbrott som begåtts. Eftersom agenten har bevisat att deras gemensamma hemsida blivit kapad av svaranden, under pågående process och att agenten inte erhållit någon som helst redovisning från svaranden i förlängningsavtalet under fem år borde det vara en självklarhet att agenten äger rätten att granska sin bokföring under hela perioden.

Genom att agenten drivits i konkurs kan agenten inte längre kan bedriva någon verksamhet alls och inte heller fick igenom våra krav på att erhålla den bevisning agenten har rätt till och hålla ordentliga förhör i vare sig den felaktiga mellandomen eller få en muntlig förberedelse beviljad i februari 2020 inför kommande huvudförhandling så vi vet vilken inställning svarande har att ange med anledning av deras gemensamma kapade hemsida.

Varför agenten nekats erhålla den bevisning agenten har rätt till, för att kunna bevisa vilka kunder som tillhör agenten är en gåta, då agenten inlämnat skriftlig bevisning som visar på en upparbetad marknad finns tillgänglig sedan vi påvisat att vi haft en upparbetad marknad på 10 miljoner kronor redan när samarbetet med huvudmannen inleddes den 1 januari 2009, där agenten genom skriftlig bevisning kunnat påvisa att så är fallet och vill höra tidigare huvudmans revisor eller ekonomiansvarig, om vidhåller att det inte förelåg någon upparbetad marknad när samarbetet med huvudmannen inleddes.

Svaret på alla dessa frågor hur denna process misskötts tingsrätt - har hittills uteblivit - för att kärandena skall erhålla både en ordentlig muntlig förberedelse inför de nya omständigheter som tingsrätt fortfarande inte ens brytt sig om vidarebefordrat till motparten för yttrande trots att dessa omständigheter är skadeståndsgrundande och hör ihop med processen. Varför agenten nu önskar få uttömmande svar, både från tingsrätt och från HD i de frågeställningar som agenten redan tagit upp och som framgår i vår senaste begäran om resning på grund av den felaktiga mellandomen..

Denna gång önskar agenten endast på de frågor som jag tar upp i dessa senaste aktbilagor i som ställts till såväl HD som tingsrätten så att agenten åtminstone vet hur han skall förhålla mig till vad som händer med mina juridiska anspråk om att få ta del av den bevisning som tingsrätten är skyldig att ge ut innan huvudförhandling och till de övriga frågeställningar som återfinns i agentens senaste aktbilagor som avses i resningsansökan som enligt agentens mening borde kunna avklarats på 3 månader i stället för under fem år vilket enligt min egen uppfattning gör denna del av målet till ett prejudikat hur Europarättens direktiv och Europakonventionen skall tolkas i vårt land.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida