[Hemsida] [Skicka vykort]


Obefogad uppsägning av avtal - ett kontraktsbrott
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2019-12-03

Vid fastställande av gällande rätt för handelsagenter, hämtas som känd ledning från de kringliggande rättsområdena, fastighetsägare, kommissionärer och handelsagenter har bland annat både den avtalslagen och EU:s direktiv fastställt vilka regler som gäller vid både obefogad uppsägning av både handelsagenturavtal och återförsäljaravtal.

I detta fall hade handelsagenten sedan den 1 januari 2009, representerat sin huvudman under 10 år med två för bägge parterna bindande skriftliga och bevittnade avtal. Genom inskickade skriftlig bevisning till tingsrätten, har agenten hittills kunnat visa att huvudmannen aldrig följt gällande avtal. Det har bland annat skett genom att huvudmannen fortfarande nekar till att låta agenten granska huvudmannens bokföring enligt gällande avtal.

Avtalen innebar att agenten från den 1 januari 2009 genom bokningar och försäljningar under fem år i huvudsak företräder huvudmannen och hans bifirma under en period av minst fem år. Därefter är den ömsesidiga uppsägningstiden ( 6) månader. Uppsägningen skall ske skriftligt. Om inte avtalet sägs upp, gäller detta avtal för en period av ytterligare fem år.

Den 28 februari 2013 förlängdes avtalet för en period av ytterligare fem år.

Förlängningsavtalet innebär en förlängning av föregående avtal som började gälla den 1 januari 2014 och upphör att gälla den 21 december 2019. Det nya avtalet innebär att agenten från den 1 januari 2014 - under ytterligare en period av minst fem år genom bokningar och försäljning i huvudsak företräder sin huvudman för alla digital arbeten i storformat. Om inte detta avtal sägs upp 6 månader innan avtalstidens slut, gäller detta avtal för en period av ytterligare fem år. Huvudmannen har sagt upp ursprungsavtalet som inte godkänts av agenten, men inte sagt upp förlängningsavtalet.

Agenten uppbär provision för alla arbeten för huvudmannen eller dess bifirma, förmedlade genom agenten. Provisionen i avtalen är 30 procent, för agentens arbeten inkommande arbeten exklusive frakt. Denna provision gäller under hela avtalstiden. Agenten förbinder sig genom dessa arbeten att anlita huvudmannen för de arbeten som finns stipulerade i avtalen.

Huvudmannen förbinder sig i avtalet att utan kostnad tillhandahålla allt säljmaterial. Alla arbeten debiteras direkt på kunderna från huvudmannen eller med agentens inregistrerade varumärke, som utan kostnad skall användas av huvudmannen . Alternativt kan utebetalning av provision ske på något av agentens anvisade företag, eller till agenten direkt där F-skattesedel ska föreligga.

Redovisning och utbetalning av provisionsintäkter från huvudmannen sker, i enlighet med praxis, en gång per månad. Granskning av huvudmannens eller bifirmans bokföring, att rätta utbetalningar sker på plats av agenten personligen eller hans revisor en gång per år.

Sedan Agenten upptäckt att huvudmannen inte redovisat alla kunder, väcktes talan mot huvudmannen i Stockholms tingsrätt och hävdade att uppsägningen utgör ett kontraktbrott och medför skadeståndsskyldighet mot huvudmannen. Agenten hade således inte agerat illojalt mot sin huvudman.

Vad som hänt i målet är att 3 skriftliga bevis som stöder samma bevistema är nog för att bevisa att uppsägningen av avtalet som skedde 2013, är ogiltigt, eftersom det skett efter det att huvudmannen vägrat att tillerkänna agenten provision från en stor kund som orsakat agenten en stor ekonomisk skada. Den skriftliga bevisning som inlämnats i målet visar att avtalen är ett 10-årsavvtal som gäller fram till den 31 december 2019.

Agenten har kunnat påvisa att huvudmannen aldrig anpassat sin prissättning och utbetalat 30 procent i provision. Orderbekräftelserna som skulle skett med agentens namn och varumärke, i enlighet med två inskickade broschyrer har aldrig tillämpats. Vid kausal bevisning räcker det med att ett av dessa bevisteman är sanna.

Uppsägningen av avtalet gällde att huvudmannen ansåg att avtalet var preskriberat trots att huvudmannen aldrig tillåtit granskningen av huvudmannens bokföring, och uppsägningen skedde under löpande avtal där agenten kunnat bevisa huvudmannen inte heller orderbekräftat alla kunder med agentens namn, telefonnummer och adress.

Vad som kommer att ske under huvudförhandling i målet som pågått under 5 år och som kommer att äga rum under mars månad 2020 återstår därför att se.

Min uppfattning är således att detta mål, som fortfarande inte avgjorts i någon rättsinstans, borde betraktas som ett prejudikat mål och slutgiltigt avgöras i Högsta domstolen eftersom huvudmannen aldrig följt avtalens bestämmelser och dessutom begått brott mot både Handelsagenturlagens direktiv, den svenska avtalslagen och Europakonventionens EKMR:s bestämmelser..

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida