[Hemsida] [Skicka vykort]


Rätten till en rättvis rättegång
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 2 jan. 2019

2019 första ledarartikel handlar om hur svenska företag nekas rätten till en rättvis rättegång i många tvistemål mål som jag tagit del av och redan skrivit om. Jag vill därför börja med att ge ett exempel som handlar om Digital Print Center Sverige och Digital Print Center Europe AB (DPC) är käranden i ett mål som pågått under mer än 4 år i såväl Stockholms - som Uddevalla tingsrätt.

Rätten till en rättvis rättegång i detta mål har undanhållits käranden redan från inledningen av rättegången genom att rådmannen Arne Åkerström i Uddevalla tingsrätt har underlåtit att vidarebefordra tillkommande krav mot svaranden - till deras juridiska ombud - och underlåtit att reagera för de övergrepp mot DPC som Jet Print Storbilder AB (5564491-4314) även gjort sig skyldig till under pågående förberedelse i Uddevalla tingsrätt och inte heller brytt sig om att tolka avtalet mellan parterna och vad både svenska lag och Europarätten stipulerar i detta ärende.

Denna rättegång kunde avgjorts på 3 månader - om käranden tillåtits granska Jet Print bokföring - redan från inledningen av denna tvist i Uddevalla enligt avtal Europarätten och svensk rätt. Rätten till en rättvis rättegång i detta ärende avser bland annat undanhållande av skriftliga bevis och att käranden aldrig erhållit en provision på 30 procent - som är en förutsättning för avtalet mellan parterna.

Vägran från Arne Åkerström består också i att inte tillåta käranden förhöra svarandens anställda och DPC:s kunder redan från inledningens av samarbetet och samtidigt undanhålla alla bevis gör att avtalet mellan parterna måste betraktas som ett tydliga fall av avtalsbrott - som DPC kunnat bevisa först efter ett antal år sedan vi erhållit ett stort arbete för en av kunderna - som Jet Print lagt beslag på, - trots bolaget var kund hos kärandena - och offertförfrågan ställts till till DPC.

Vad målet handlar om är att Uddevalla tingsrätt genom Arne Åkeström vare sig respekterar ingående bevittnade avtal mellan parterna, Europeisk rätt och svensk rätt och vilka konsekvenser detta får för inför kommande huvudförhandling där vi har bevisbördan, men där kärandena inte tillåts granska Jet Prints bokföring, för att erhålla de bevis företagen har rätt att utfå enligt avtal och lag.

Yrkanden som tillommit är därför att begära att samtliga fakturor och orderbekräftelser i nummerordning sedan samarbetet mellan DPC och Jet Print inleddes översändes till kärandena - innan huvudförhandling - så de vet vilka ytterligare vittnen och vilken bevisning - vi skall kunna åberopa vilket heller inte har hörsammats av Åkerström som i stället för domare agera som försvarsadvokat för svaranden.

Stämningsansökan baserar sig på avtalet och dess förlängning som bevisligen aldrig har följts av svaranden Jet Print från 2009-01-01 och förlängningen av detta avtal fram till 2019-12-31 som stipulerar att vi skall äga rätten att varje år få granska Jet Prints bokföring. Avtalet är ett 10-årsavtal där rådmannen Arne Åkerström vägrar att låta kärandena granska Jet bokföring eller förhöra de vittnen som kärandena önskar åberopa i detta mål.

Vad som sedan har hänt under förberedelsen av denna rättegång är att svaranden under pågående rättegång kapat kärandenas gemensamma hemsida - så att kärandena inte längre kan bedriva någon verksamhet alls varför DPC fakturerat Jet Print för uteblivna intäkter som Jet Print mottagit med som Arne Åkerström inte heller beaktat.

Jet Print har tvingat bort kärandena genom att att ta bort den telefonförbindelse mellan DPC och Jet Print och erkänt att man kan utbetala 30 procent i provision till sina andra kunder och att alla orderbekräftelser i strid med överenskommelser, som skulle ordeberkräftats i vår namn.

Uddevalla tingsrätt har redan konstaterat att kärandena arbetat som självständig handelsagent redan i urspungsavtalet och i förlängningen av detta avtal har Jet Print återgått till ursprungsavtalet. Av rådets direktiv (86/653/EEG) av den 18 december 1986 om samordning av medelsstatenras lagar förande självständiga handelsagenter framgår av artikel 12 §2 att handelsagent skall ha rätt att kräva att få all de upplysningar, i synnerhet utdrag ur böckerna, som huvudmannen har tillgång till och som han behöver.

Detta framgår också av den svenska agenturlagen från 1990/91:63 i § 14. Arne Åkerström hela tiden nekat oss att granska Jet Prints bokföring, trots att detta är den viktigaste punkten enligt både EU-rätten och den svenska lagstiftningen och avtalet mellan parterna.

Rådmannen Arne Åkerström hävdar att företagen inte äger denna rätt att erhålla de bevis företagen anser de har rätt att utfå - trots att de redan från början av denna process hävdat denna rätt - och Kärandena haft giltig ursäkt för att underlåta att åberopa alla andra omständigheter i samband med stämningen, eftersom Jet Print stora övergrepp, även skett under pågående förberedelser i målet.

Inte heller har Åkerström innan förberedelsen avslutats gjort en skriftlig sammanställning som innehållet av alla yrkanden som uppkommit genom Jet Prints lagstridiga åtgärder mot DPC o under processens gång. Kärandena har därmed inte fått tillfälle att yttra oss över en komplett sammanställning innan huvudförhandling enligt lag. (42:16 rättegångsbalken.) och EMR-reformen.

Regel om materiell edition anger att editionsföreläggandet kan grundas på rättsförhållandet mellan parter, vilket följaktligen innebär att föreläggandet kan grundas på civilrättsliga föreskrifter i avtalet med Jet Print - som kärandena åberopat i åtskilliga aktbilagor - som klargör att DPC skall erhålla 30 procent i provision och att avtalet som gäller fram till 2019-12-31 vilket Jet Print aldrig har följt vilket redan har intygats av både bolagets revisor och bokföringsbyrå i två inlagor som översänts till Uddevalla tingsrätt.

Kärandena har även påpekat att det tema för mellandom som genomförts varit helt meningslöst, eftersom avtalen löper fram till 2019-12-31 utan borde i stället handla om rätten att granska Jet Prints bokföring. De skriftliga avtalen ger ju inte Jet Print rätten att säga upp avtalet i förtid. Jet Print har ju lagt ner sin egen fordran mot DPC, redan innan ärende kom upp i Stockholms tingsrätt för att sedan på Jet Prints begäran överförts till Uddevalla tingsrätt.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!
Skampåle för rättvisans skull


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida