[Hemsida] [Skicka vykort]


Sätt stopp för miljöbovarna
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 20 sept. 2018

Den stora miljöfaran - både i vårt land och i vår närmaste omgivning - är all förorening genom plaster och olja mm som sprids från vårt land ut i havet, utan att vare sig många av våra svenska kommuner - oseriösa byggbolag och industrier - vill medverka till att se till att utsläpp i både land och hav minskar i den omfattning som är absolut nödvändig.

Låt mig därför bara ge ett exempel: Det gäller ett bygg - och fastighetsföretag som vägrar att slutföra sina avtalade åtaganden enligt köpekontrakt genom att i sin förrättningsansökan försöka undvika följderna - av en laglig slutbesiktning - och därmed åtföljande kostnader som man förbundit sig att följa.

I detta fall har en besiktning utförts som upptäckt ett 35-tal fel som måste åtgärdas. Men ombesiktningen avbröts då inga åtgärder av felen har utförts enligt besiktningsmannen. Trots flera påpekanden har inga åtgärder vidtagits för att en slutbesiktning skall kunna äga rum.

Detaljplanen har inte följts. Ingen känd erinran från Norrtälje kommun har skett. Enligt detaljplanen skall ett vattenskyddsområde upprättas. Enligt kommunen var ett förslag till skyddsområde redan implementerat redan år 2004. (köpeavtalet skrevs i december 2005)

Vad som hänt är följande: Ett virkeslager på flera hundra kubikmeter ligger bara cirka 15 meter från vattentäkten på ett naturområde. Stor risk för att urlakat vatten från virket kontaminerar vattentäkten. Det föreligger också stor risk från truckar som dagligen transporterar stora virkesmängder bara cirka 10 meter från vattentäkten. Truckarna har motor- och hydralolja som kan läcka ut och förorena vattentäkten.

En bäck med dagvatten som avvattnar ett stort område flyter cirka 8 meter från vattentäkten. Enligt uppgift släpps avloppsvatten ur från 4-5 fastigheter direkt från 3-kammarbrunnar rakt ut i bäcken. Detta är stor kontamineringsrisk av vattentäkten.

När det gäller infiltrationsanläggningen är en pumpgrop beläggen cirka 30 meter från Väddöviken enligt kommunen är den ej fackmässigt utförd. Gropen har översvämmats två gånger och det finns stor risk för att Väddöviken förorenas av läckande avloppsvatten. Enligt min bedömning är därför en fackmannamässig slutbesiktning nödvändig.

Dessutom finns det en "flytbrygga" alldeles invid stranden som utgör en småbåtshamn. Flytbryggan har flytenheter - fyllda betongskal med cellplast. Betongskalen är spruckna och bitar av betongen har redan fallit ur. Cellplast har redan runnit ut i havet. Bryggan innehåller flytenheter på total 100 kubikmeter cellplast. Detta kan bli ytterligare ett stort miljöproblem vid ett större läckgage av cellplasten. För att få någon rätsida på småbåtshamnen utförande måste en slutbesiktning snarast ske och utföras av en fackkunnig besiktningsman som påtalats av Länstyrelsen, eftersom bryggan är besiktningspliktig.

För småbåtshamnen och vattentäkten finns ju en laga kraft vunnen detaljplan daterad 2004. Detaljplanen innehöll för småbåtshamnen kaj med bodar och en klausul som angav att ingen konsekvensutredning behövdes. Vad gäller vattentäkten angavs att explatören skulle ordna vattenskydskyddsområde, vilket fortfarande inte har skett.

Löpande kontakter har skett mellan de berörda som bor i området och Norrtälje kommun har fortfarande inte lett till att det aktuella gemensamhetsområdet är besiktningsmässigt i det tillstånd som krävs gör nybildad samfällighetsförening själv skall drabbas av stora ekonomiska kostnader, vilka blir uppenbara först vid en godkänd slutbesiktning av hela området.

Min fråga till Norrtälje kommuns ledning är hur många år det kommer att ta innan kommunen agerar på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer att skydda både hav och land från fortsatt förorening i detta område - eftersom det nu har gått 9 år - utan att några åtgärder vidtagits för att förhindra ytterligare miljöförstöring ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!
Skampåle för rättvisans skull


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida