[Hemsida] [Skicka vykort]


Klagande över domvilla i Högsta domstolen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-11-20

Klagande överdomvilla som inkom 2020-11-18 till Högsta domstolen (HD) i Mål Ö 5047-20  angående redan inskickade bevis för rättegångsfel och grovt tjänstefel i mellandom i Mål T 391-15 där huvudbeviset, hur avtal skall tolkas, saknas i domskälen, varför den felaktiga mellandomen,  redan borde ha prövats i högsta rättsinstans av 3 justitieråd, i stället för en domare, eftersom det är frågan om ett prejudikatmål.

Enligt rättegångsbalken skall den som vill inleda en rättegång - och som ansöker som stämning - innehålla ett bestämt yrkande. Så har också skett i yrkande om avgångsvederlag och skadestånd i Mål T 12063-14 i Stockholms tingsrätt 2014, och i samma mål T 391-15 i Uddevalla tingsrätt 2015 sedan Jet Print Storbilder AB (Jet Print) tagit tillbaka alla sina fordringsanspråk mot Digital Print Center Europe AB. (DPC) Några fordringsanspråk har aldrig framförts mot firman Digital Print Center Sverige som inledde samarbetet med Jet Print.

Efter begärda kompletteringar har bägge i stämningsansökningarna godkänts av bägge domstolarna. Några påstående om att något av avtalen skulle vara preskriberade framkom aldrig, av domstolen efter inlämnade avtal. Kärandenas stämningsansökningar innehåller bestämda yrkanden, utförlig redogörelser för de omständigheter som åberopas och inskickade avtal som utgör skriftliga bevis för Jet Prints förpliktelser mot kärandena så att det skall gå att fastställa vidden av de avtalsbrott som Jet Print begått mot DPC och kärandena under hela avtalsperioden.

De skriftliga bevis som åberopats och inskickats i tid är de  inskickade avtalen visar att Jet Print aldrig följt avtalen mellan parterna. Dels genom att inte anpassa sina priser så att DPC firma och bolag aldrig kunnat erhålla 30 procent i provision eller tillåtits att granska Jet Prints bokföring under en period av 11 år, vilket Jet Print erkänt i samband med förberedelsen av målet och i sina egna inlagor.

Det avgörande beviset tvistemålet som skriftligen inlämnats i såväl stämningsansökan som i åtskilliga aktbilagor är således att för att samarbetet skulle kunna fungera normalt under 11 år (2009-01-01 - 2019-12-319) är således att Jet Print tillåter kärandena att granska deras bokföring för att de skall kunna fastställa den provision vi har rätt att utfå och inlämna resterande bevis i tid redan efter inlämnade stämningsansökningar.

När Jet Print påstår att kärandena inte får granska deras bokföring  som skulle vara hemligstämplad och därför inte går att granska enligt vårt gemensamma avtal stämmer inte detta, vilket genom att kärandena kunnat bevisa genom att åberopa avtalen mellan parterna som inskickats som bevisning.

Käranden har därför begärt att HD skall vidarebefordra målet till Europadomstolen i Luxemburg om kärandena inte tillåts granska Jet Prints bokföring enligt avtal, vilket hittills inte bifallits, eftersom det tidigare inte funnits något prejudikatmål i Sverige som gäller rätten att erhålla begärda kopior av Jet Prints alla tillängliga dokument, som vi redan redogjort för när vi aldrig tillåtits att granska Jet Prints bokföring.

I beslut från HD i Mål Ö 4643-19 meddelat i Stockholm den 10 juli 2020 fastslår HD genom prejudikat huvudregeln som gäller i svensk lag att den som innehar en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis är skyldig att förete den (38 kap. 2 § första stycket i rättegångsbalken) Editionsplikten är avgränsad till skriftliga handlingar som kan antas ha betydelse som bevis. Det är med hjälp av dessa bevis som skulle kunnat styrka fulla vidden av Jet Prints avtalsbrott. Editionsplikten utgör en processuell skyldighet för den som innehar en handling som kan ha betydelse som bevis vilket nu fastställts genom prejudikat i HD.

Kärandena har undertecknat två avtal som både kärandena och svaranden godkänt och bevittnat där vi förebehållit oss rätten att varje år granska Jet Prints bokföring som både utgör bevis på vilken procentsats som gäller för uppdrag som innefattar erhållna arbeten.  Avtalen utgör bevis för denna rätt som aldrig respekterats av Jet Print under de 11 år som avtalet mellan parterna reglerar vilka regler som gäller. 

Den Tf lagmannen Arne Åkerström har inte respekterat parternas avtalsenliga rätt att granska Jet Prints bokföring, trots inskickade bevis i form av avtal, att dessa avtal utgör grunden för att deras samarbete skall fungera under en så lång tid som 11 år. 

Det är Jet Prints skyldighet att förvara alla de handlingar som vi begärt att få granska tillsammans med vår revisor. Det är först när kärandena inte tillåts granska Jet Prints bokföring vi begärt att få ut kopior på de handlingar, som vi aldrig tillåtits att granska under 11 år, vilket innefattar kopior av samtliga avtal, med alla de kunder som Jet Print påstår bara är deras kunder och vilka som är beställare. Dessutom yrkar vi nu genom HD;s försorg fakturor, offerter, orderbekräftelser som inskickats till alla Jet Prints och DPC:s kunder under hela avtalsperioden och att mellandomen ogiltigförklaras.

Kärandena yrkar också att Högsta domstolen fastställer att mellandomen är ogiltig eftersom det inte stämmer att vi inte skulle inlämnat några bevis i tid. Avtalen mellan parterna - som den Tf Lagmannen i Uddevalla tingsrätt Arne Åkerström menar vi inte inskickat några bevis i tid beror på att Åkerström aktivt medverkat för att vi inte skall erhålla rätten att granska Jet Prints bokföring, en gång per år under hela avtalsperioden, få ut de bevis som visar visar de avtalsbrott som Jet Print begått med Digital Print Center Europe AB, Digital Print Center Sverige och undertecknad under hela avtalsperioden.

Frågan om våra inskickade bevis under själva processen, som skickats in efter Åkerström stupstocksföreläggande - kan ju dessa inte skickas in innan vi fått kännedom om de ytterligare avtalsbrott som begåtts under hela avtalsperioden genom att Jet Print kapat vår gemensamma hemsida som skett under själva processen och vilka ekonomiska konsekvenser som uppstått genom att målet, sedan Jet Print upphört med all redovisning under själva processen, som nu pågått i domstolen i mer än 6 år och även innefattar ytterligare grova avtalsbrott genom att Jet undanhållit all redovisning redan från mitten av processen som processen pågår i Uddevalla tingsrätt.

Kärandena yrkar därför på nytt att hela målet tas om i Stockholms tingsrätt och att de erhåller ersättning för 6 års arbete och får betalt för alla de aktbilagor som fortfarande aldrig beaktats i Uddevalla tingsrätt eller i någon annan rättsinstans genom Arne Åkerströms grova förseelser i detta mål som hittills hindrat kärandena från att få en rättvis rättegång. Och att Högsta domstolen fastställer vilket belopp som kärandena har rätt att utfå genom ideellt skadestånd. 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningenn
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Industrifonden mörklägger "System 3R-affären"Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida